https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Modang

Source/Author:  Antonio Guerreiro 
Identifiers:  ISO-639-3:mxd  Glottocode: moda1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Kayan-Kenyah:Kayanic:Modang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above tŭ|bɛa   2?  
191 all tabuang      
192 and wan      
146 ash əwa [cp 120, 199] 1  
173 at la   2  
13 back word info kəjun məl      
165 bad, evil ak   28  
14 belly soh   25  
176 below tŭtya'      
153 big pwun      
97 bird mnuk   1  
147 black məldung   19  
23 blood lə'a   1?  
15 bone tuang   1  
15 bone tluang   1  
113 branch word info      
18 breast wi'   24  
56 child nɛək   1  
131 cloud word info bo' həwun   1  
139 cold word info bla'      
166 correct, true ə      
168 day dɛa [5,73,102,168,175]    
10 dirty məlmah      
96 dog tlung      
140 dry word info kəhwang   22?  
82 dull, blunt kə'ok      
11 dust nyɛ      
43 ear kəlnyə|n   1  
119 earth/soil mna'   1  
98 egg tloh   1  
204 Eight word info      
45 eye mta|n   1  
180 far dlu'      
104 fat/grease ləni'   24?  
60 father mà|n [ref] / m?@(ad) 1  
99 feather blu|n   1  
208 Fifty word info      
143 fire əpoɛ   1  
111 fish tuk   15  
201 Five word info      
116 flower sliəp      
132 fog məng bop      
200 Four word info paét   1  
117 fruit guak   1  
164 good kas   28  
118 grass laa      
151 green mənghom   27  
26 hair word info wok   1  
1 hand gwɛ   25  
184 he/she sih   10  
24 head du'   1?  
142 heavy bəhat   1  
61 house msow      
61 house min   13  
194 how? word info yitmaw      
57 husband səgwən   2?  
182 I kuy   1  
182 I ku   1  
193 if bang   20  
174 in, inside lamaɛ      
16 intestines wət kuən      
126 lake pkung      
114 leaf hətin      
114 leaf sung   19  
2 left luy   86  
4 leg/foot rɛs      
135 lightning nong      
17 liver hətaɛ   1  
155 long word info kəjah   25  
108 louse word info   1?  
54 man/male ləkaɛ   2  
103 meat/flesh sɛ|n   1  
129 moon wəllun   1  
109 mosquito ləmuk   1  
59 mother nyə|n [ref] / y?E(ad) 1  
30 mouth guang wa'   1?  
63 name ngəlan   1  
158 narrow mə'muk      
179 near jə'an      
25 neck kəlnan      
68 needle selay      
163 new məhling      
167 night maɛdəm   20?  
205 Nine word info      
195 no, not am      
27 nose guang lung   1  
162 old word info bə'as   19  
162 old word info nə'      
197 One word info siah   1?  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other əlap   11  
160 painful, sick plas   22  
160 painful, sick lɛng'ak      
53 person/human being səwʊn      
133 rain siən   1?  
102 rat əwɛa [cp. 5,73,168,175]    
149 red məlhɛang      
3 right mə'a      
6 road/path lah   1  
115 root wəkɛat   2  
115 root akai kayu   2  
65 rope təlon   1  
65 rope tləɛ   1  
112 rotten word info mləm food 25  
112 rotten word info mbu tup smell 52  
125 salt həjə'      
121 sand bəlngin   20  
124 sea lwaut   6  
203 Seven word info      
81 sharp nə'at   30  
154 short word info əmdya'      
19 shoulder lə'ip   18  
161 shy, ashamed sə'ɛh   14  
202 Six word info      
12 skin laés   20  
128 sky ləngɛt   1  
152 small so'   20  
145 smoke word info so|n   19  
106 snake pə'   1?  
110 spider səlguak      
130 star tuntə'      
79 stick/wood kəjə   1  
120 stone wətà [cp 146,199] 1?  
105 tail kih   1?  
206 Ten word info      
178 that tu|y   16  
62 thatch/roof səpɛa   15  
187 they sah   1?  
157 thick word info təmang   20  
156 thin word info pis   1  
177 this   1  
183 thou ky'   1  
199 Three word info ətla [cp 120, 146] 1  
134 thunder dlay   31  
41 to bite əntəp   1?  
137 to blow word info nəp   1?  
28 to breathe ngəs ngiang   23  
144 to burn word info əntung   19  
91 to buy ənliə      
38 to chew word info əmpa' [cp 84]    
85 to choose ngəli'   1  
172 to climb word info bɛa      
7 to come hay   1?  
39 to cook word info məngsɛak   19  
196 to count ənsə      
34 to cry nəngɛs   1  
78 to cut, hack word info əndung      
75 to die, be dead ləwas   13  
90 to dig ənkiɛt   19  
50 to dream əmpi|n   1?  
40 to drink mək      
37 to eat mun   17  
37 to eat hu'      
95 to fall word info tə'ɛak   27  
22 to fear pkut   1  
123 to flow əmnul   20  
101 to fly mléang   19  
86 to grow word info bu'   1  
44 to hear ngəhjing   13  
171 to hide word info əngkə      
72 to hit word info əntong      
89 to hold word info əngkam   1  
69 to hunt word info lɛng tlung   24  
74 to kill mətaɛ   2  
20 to know, be knowledgeable ptɛng   24  
33 to laugh kəlo'   24  
49 to lie down word info ngəla'      
76 to live, be alive blom   11  
92 to open, uncover əmbə      
84 to plant əndam [cp 38] 2?  
93 to pound, beat word info əmpə   5?  
64 to say ənsiə      
77 to scratch word info ngəjəb      
46 to see ənli'      
67 to sew word info nəhut   24  
70 to shoot word info mənah   1  
51 to sit ngo   30  
48 to sleep əndu'   1?  
29 to sniff, smell mbu   25, 21  
36 to spit nəploa'      
80 to split word info ənta'   19  
88 to squeeze word info ngəpis   28  
71 to stab, pierce əntoh      
52 to stand nəkjang   18  
73 to steal əngkɛa [cp 5,102,168,175] 1  
42 to suck ənjik      
87 to swell word info plung      
9 to swim ənjo'   20  
21 to think nəmuak      
94 to throw word info ənsiəl   21  
66 to tie up, fasten ngəpas      
8 to turn word info mdo'      
35 to vomit əntua'   1  
5 to walk əmnɛa      
83 to work word info na'hu'      
47 to yawn nguə   7  
32 tongue tla'   4?  
31 tooth kwə   70  
207 Twenty word info      
198 Two word info ləgə'      
138 warm word info əmnas   1  
122 water word info hanguy   12  
185 we word info tam   71  
185 we word info may   2  
141 wet wəsà'   1  
188 what? word info nən   2  
170 when? word info nəma   9  
181 where? word info təmaw   14  
181 where? word info təmà   14  
148 white məklung      
189 who? word info hɛ'   1  
159 wide bléang   13  
58 wife səgwən   1  
136 wind wəhɛə [&<+baRiuS]    
100 wing kəpit   46  
55 woman/female lədoh   15  
127 woods/forest las   1  
107 worm (earthworm) kəslang   18  
169 year tə'on   1  
150 yellow məngsɛa   35  
186 you tium tabuang      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: