https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Modang

Source/Author:  Antonio Guerreiro 
Identifiers:  ISO-639-3:mxd  Glottocode: moda1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Kayan-Kenyah:Kayanic:Modang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
113 branch word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
165 bad, evil ak   28  
115 root akai kayu   2  
195 no, not am      
193 if bang   20  
139 cold word info bla'      
76 to live, be alive blom   11  
99 feather blu|n   1  
159 wide bléang   13  
131 cloud word info bo' həwun   1  
86 to grow word info bu'   1  
162 old word info bə'as   19  
142 heavy bəhat   1  
121 sand bəlngin   20  
172 to climb word info bɛa      
134 thunder dlay   31  
180 far dlu'      
24 head du'   1?  
168 day dɛa [5,73,102,168,175]    
117 fruit guak   1  
27 nose guang lung   1  
30 mouth guang wa'   1?  
1 hand gwɛ   25  
122 water word info hanguy   12  
7 to come hay   1?  
37 to eat hu'      
125 salt həjə'      
17 liver hətaɛ   1  
114 leaf hətin      
189 who? word info hɛ'   1  
179 near jə'an      
164 good kas   28  
105 tail kih   1?  
182 I ku   1  
182 I kuy   1  
31 tooth kwə   70  
183 thou ky'   1  
82 dull, blunt kə'ok      
140 dry word info kəhwang   22?  
155 long word info kəjah   25  
13 back word info kəjun məl      
79 stick/wood kəjə   1  
25 neck kəlnan      
43 ear kəlnyə|n   1  
33 to laugh kəlo'   24  
100 wing kəpit   46  
107 worm (earthworm) kəslang   18  
173 at la   2  
118 grass laa      
6 road/path lah   1  
174 in, inside lamaɛ      
127 woods/forest las   1  
12 skin laés   20  
2 left luy   86  
124 sea lwaut   6  
23 blood lə'a   1?  
19 shoulder lə'ip   18  
55 woman/female lədoh   15  
198 Two word info ləgə'      
54 man/male ləkaɛ   2  
109 mosquito ləmuk   1  
128 sky ləngɛt   1  
104 fat/grease ləni'   24?  
75 to die, be dead ləwas   13  
69 to hunt word info lɛng tlung   24  
160 painful, sick lɛng'ak      
185 we word info may   2  
167 night maɛdəm   20?  
29 to sniff, smell mbu   25, 21  
112 rotten word info mbu tup smell 52  
8 to turn word info mdo'      
61 house min   13  
101 to fly mléang   19  
112 rotten word info mləm food 25  
119 earth/soil mna'   1  
97 bird mnuk   1  
61 house msow      
45 eye mta|n   1  
37 to eat mun   17  
60 father mà|n [ref] / m?@(ad) 1  
3 right mə'a      
158 narrow mə'muk      
163 new məhling      
40 to drink mək      
148 white məklung      
147 black məldung   19  
149 red məlhɛang      
10 dirty məlmah      
70 to shoot word info mənah   1  
132 fog məng bop      
151 green mənghom   27  
150 yellow məngsɛa   35  
39 to cook word info məngsɛak   19  
74 to kill mətaɛ   2  
83 to work word info na'hu'      
51 to sit ngo   30  
47 to yawn nguə   7  
44 to hear ngəhjing   13  
77 to scratch word info ngəjəb      
49 to lie down word info ngəla'      
63 name ngəlan   1  
85 to choose ngəli'   1  
66 to tie up, fasten ngəpas      
88 to squeeze word info ngəpis   28  
28 to breathe ngəs ngiang   23  
135 lightning nong      
59 mother nyə|n [ref] / y?E(ad) 1  
11 dust nyɛ      
162 old word info nə'      
81 sharp nə'at   30  
67 to sew word info nəhut   24  
52 to stand nəkjang   18  
170 when? word info nəma   9  
21 to think nəmuak      
188 what? word info nən   2  
34 to cry nəngɛs   1  
137 to blow word info nəp   1?  
36 to spit nəploa'      
177 this   1  
56 child nɛək   1  
200 Four word info paét   1  
156 thin word info pis   1  
126 lake pkung      
22 to fear pkut   1  
160 painful, sick plas   22  
87 to swell word info plung      
20 to know, be knowledgeable ptɛng   24  
153 big pwun      
106 snake pə'   1?  
4 leg/foot rɛs      
187 they sah   1?  
68 needle selay      
197 One word info siah   1?  
184 he/she sih   10  
133 rain siən   1?  
116 flower sliəp      
152 small so'   20  
14 belly soh   25  
145 smoke word info so|n   19  
114 leaf sung   19  
161 shy, ashamed sə'ɛh   14  
57 husband səgwən   2?  
58 wife səgwən   1  
110 spider səlguak      
62 thatch/roof səpɛa   15  
53 person/human being səwʊn      
103 meat/flesh sɛ|n   1  
191 all tabuang      
185 we word info tam   71  
186 you tium tabuang      
32 tongue tla'   4?  
98 egg tloh   1  
15 bone tluang   1  
96 dog tlung      
65 rope tləɛ   1  
15 bone tuang   1  
111 fish tuk   15  
130 star tuntə'      
178 that tu|y   16  
176 below tŭtya'      
175 above tŭ|bɛa   2?  
108 louse word info   1?  
169 year tə'on   1  
95 to fall word info tə'ɛak   27  
65 rope təlon   1  
157 thick word info təmang   20  
181 where? word info təmaw   14  
181 where? word info təmà   14  
192 and wan      
18 breast wi'   24  
26 hair word info wok   1  
136 wind wəhɛə [&<+baRiuS]    
115 root wəkɛat   2  
129 moon wəllun   1  
141 wet wəsà'   1  
16 intestines wət kuən      
120 stone wətà [cp 146,199] 1?  
194 how? word info yitmaw      
166 correct, true ə      
190 other əlap   11  
92 to open, uncover əmbə      
154 short word info əmdya'      
138 warm word info əmnas   1  
123 to flow əmnul   20  
5 to walk əmnɛa      
38 to chew word info əmpa' [cp 84]    
50 to dream əmpi|n   1?  
93 to pound, beat word info əmpə   5?  
84 to plant əndam [cp 38] 2?  
48 to sleep əndu'   1?  
78 to cut, hack word info əndung      
89 to hold word info əngkam   1  
171 to hide word info əngkə      
73 to steal əngkɛa [cp 5,102,168,175] 1  
42 to suck ənjik      
9 to swim ənjo'   20  
90 to dig ənkiɛt   19  
46 to see ənli'      
91 to buy ənliə      
64 to say ənsiə      
94 to throw word info ənsiəl   21  
196 to count ənsə      
80 to split word info ənta'   19  
71 to stab, pierce əntoh      
72 to hit word info əntong      
35 to vomit əntua'   1  
144 to burn word info əntung   19  
41 to bite əntəp   1?  
143 fire əpoɛ   1  
199 Three word info ətla [cp 120, 146] 1  
146 ash əwa [cp 120, 199] 1  
102 rat əwɛa [cp. 5,73,168,175]    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: