https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Modang

Source/Author:  Antonio Guerreiro 
Identifiers:  ISO-639-3:mxd  Glottocode: moda1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Kayan-Kenyah:Kayanic:Modang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
113 branch word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
3 right mə'a      
4 leg/foot rɛs      
5 to walk əmnɛa      
8 to turn word info mdo'      
10 dirty məlmah      
11 dust nyɛ      
13 back word info kəjun məl      
16 intestines wət kuən      
21 to think nəmuak      
25 neck kəlnan      
36 to spit nəploa'      
37 to eat hu'      
38 to chew word info əmpa' [cp 84]    
40 to drink mək      
42 to suck ənjik      
46 to see ənli'      
49 to lie down word info ngəla'      
53 person/human being səwʊn      
61 house msow      
64 to say ənsiə      
66 to tie up, fasten ngəpas      
68 needle selay      
71 to stab, pierce əntoh      
72 to hit word info əntong      
77 to scratch word info ngəjəb      
78 to cut, hack word info əndung      
82 dull, blunt kə'ok      
83 to work word info na'hu'      
87 to swell word info plung      
91 to buy ənliə      
92 to open, uncover əmbə      
96 dog tlung      
102 rat əwɛa [cp. 5,73,168,175]    
110 spider səlguak      
114 leaf hətin      
116 flower sliəp      
118 grass laa      
125 salt həjə'      
126 lake pkung      
130 star tuntə'      
132 fog məng bop      
135 lightning nong      
136 wind wəhɛə [&<+baRiuS]    
139 cold word info bla'      
148 white məklung      
149 red məlhɛang      
153 big pwun      
154 short word info əmdya'      
158 narrow mə'muk      
160 painful, sick lɛng'ak      
162 old word info nə'      
163 new məhling      
166 correct, true ə      
168 day dɛa [5,73,102,168,175]    
171 to hide word info əngkə      
172 to climb word info bɛa      
174 in, inside lamaɛ      
176 below tŭtya'      
179 near jə'an      
180 far dlu'      
186 you tium tabuang      
191 all tabuang      
192 and wan      
194 how? word info yitmaw      
195 no, not am      
196 to count ənsə      
198 Two word info ləgə'      
6 road/path lah   1  
15 bone tuang   1  
15 bone tluang   1  
17 liver hətaɛ   1  
22 to fear pkut   1  
26 hair word info wok   1  
27 nose guang lung   1  
34 to cry nəngɛs   1  
35 to vomit əntua'   1  
43 ear kəlnyə|n   1  
45 eye mta|n   1  
56 child nɛək   1  
58 wife səgwən   1  
59 mother nyə|n [ref] / y?E(ad) 1  
60 father mà|n [ref] / m?@(ad) 1  
63 name ngəlan   1  
65 rope təlon   1  
65 rope tləɛ   1  
70 to shoot word info mənah   1  
73 to steal əngkɛa [cp 5,102,168,175] 1  
79 stick/wood kəjə   1  
85 to choose ngəli'   1  
86 to grow word info bu'   1  
89 to hold word info əngkam   1  
97 bird mnuk   1  
98 egg tloh   1  
99 feather blu|n   1  
103 meat/flesh sɛ|n   1  
109 mosquito ləmuk   1  
117 fruit guak   1  
119 earth/soil mna'   1  
127 woods/forest las   1  
128 sky ləngɛt   1  
129 moon wəllun   1  
131 cloud word info bo' həwun   1  
138 warm word info əmnas   1  
141 wet wəsà'   1  
142 heavy bəhat   1  
143 fire əpoɛ   1  
146 ash əwa [cp 120, 199] 1  
156 thin word info pis   1  
169 year tə'on   1  
177 this   1  
182 I kuy   1  
182 I ku   1  
183 thou ky'   1  
189 who? word info hɛ'   1  
199 Three word info ətla [cp 120, 146] 1  
200 Four word info paét   1  
184 he/she sih   10  
76 to live, be alive blom   11  
190 other əlap   11  
122 water word info hanguy   12  
44 to hear ngəhjing   13  
61 house min   13  
75 to die, be dead ləwas   13  
159 wide bléang   13  
161 shy, ashamed sə'ɛh   14  
181 where? word info təmaw   14  
181 where? word info təmà   14  
55 woman/female lədoh   15  
62 thatch/roof səpɛa   15  
111 fish tuk   15  
178 that tu|y   16  
37 to eat mun   17  
19 shoulder lə'ip   18  
52 to stand nəkjang   18  
107 worm (earthworm) kəslang   18  
39 to cook word info məngsɛak   19  
80 to split word info ənta'   19  
90 to dig ənkiɛt   19  
101 to fly mléang   19  
114 leaf sung   19  
144 to burn word info əntung   19  
145 smoke word info so|n   19  
147 black məldung   19  
162 old word info bə'as   19  
7 to come hay   1?  
23 blood lə'a   1?  
24 head du'   1?  
30 mouth guang wa'   1?  
41 to bite əntəp   1?  
48 to sleep əndu'   1?  
50 to dream əmpi|n   1?  
105 tail kih   1?  
106 snake pə'   1?  
108 louse word info   1?  
120 stone wətà [cp 146,199] 1?  
133 rain siən   1?  
137 to blow word info nəp   1?  
187 they sah   1?  
197 One word info siah   1?  
54 man/male ləkaɛ   2  
74 to kill mətaɛ   2  
115 root wəkɛat   2  
115 root akai kayu   2  
173 at la   2  
185 we word info may   2  
188 what? word info nən   2  
9 to swim ənjo'   20  
12 skin laés   20  
121 sand bəlngin   20  
123 to flow əmnul   20  
152 small so'   20  
157 thick word info təmang   20  
193 if bang   20  
167 night maɛdəm   20?  
94 to throw word info ənsiəl   21  
160 painful, sick plas   22  
140 dry word info kəhwang   22?  
28 to breathe ngəs ngiang   23  
18 breast wi'   24  
20 to know, be knowledgeable ptɛng   24  
33 to laugh kəlo'   24  
67 to sew word info nəhut   24  
69 to hunt word info lɛng tlung   24  
104 fat/grease ləni'   24?  
1 hand gwɛ   25  
14 belly soh   25  
112 rotten word info mləm food 25  
155 long word info kəjah   25  
29 to sniff, smell mbu   25, 21  
95 to fall word info tə'ɛak   27  
151 green mənghom   27  
88 to squeeze word info ngəpis   28  
164 good kas   28  
165 bad, evil ak   28  
57 husband səgwən   2?  
84 to plant əndam [cp 38] 2?  
175 above tŭ|bɛa   2?  
51 to sit ngo   30  
81 sharp nə'at   30  
134 thunder dlay   31  
150 yellow məngsɛa   35  
100 wing kəpit   46  
32 tongue tla'   4?  
112 rotten word info mbu tup smell 52  
93 to pound, beat word info əmpə   5?  
124 sea lwaut   6  
47 to yawn nguə   7  
31 tooth kwə   70  
185 we word info tam   71  
2 left luy   86  
170 when? word info nəma   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: