https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vaha (Tanna Island)

Source/Author:  Kenneth Nehrbass, 2012 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  From: A Comprehensive Comparison of Lexemes in the Major Languages of Tanna, Vanuatu 
Data Entry:  Typed By: Mary Walworth  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
68 needle      
69 to hunt word info      
79 stick/wood      
83 to work word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
106 snake      
123 to flow      
126 lake      
137 to blow word info      
158 narrow      
159 wide      
190 other      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
194 how? word info -əhol-      
178 that ai      
66 to tie up, fasten alkɨs      
33 to laugh aləh      
147 black apɨg      
48 to sleep apɨl      
138 warm word info ap̃ei-ap̃ei      
144 to burn word info as   42  
153 big asol      
34 to cry asək   33  
72 to hit word info asɨk      
94 to throw word info atkuə      
161 shy, ashamed aulɨs      
148 white awən      
177 this e kwusei; en 1, 18  
9 to swim eiai      
28 to breathe eihaag      
171 to hide word info elkwaig      
116 flower elwən      
81 sharp eslə      
191 all fam      
22 to fear gɨn      
165 bad, evil hah      
71 to stab, pierce hai   14  
70 to shoot word info halɨp      
181 where? word info hia   91  
7 to come hiə      
164 good huvə      
101 to fly ieləg      
183 thou ik   1, 17  
155 long word info ikəlu      
187 they iliə pl.    
184 he/she in   1, 43  
179 near ipakə      
180 far isəkw      
67 to sew word info jil      
134 thunder kaluəluə      
24 head kapə 'head belonging to s.o.'    
24 head kap̃ə      
108 louse word info ket      
96 dog kuri L from Pn 7  
113 branch word info kwenpav      
200 Four word info kwies      
54 man/male kwən      
98 egg kwənelh      
117 fruit kwənkwa      
197 One word info kəjikenə      
120 stone kəp̃iel      
90 to dig kɨl      
198 Two word info kɨlalu   8, 1  
201 Five word info kɨlkɨlɨp      
130 star kɨmhau      
186 you kɨmiə      
157 thick word info kɨmkɨm      
192 and kɨni      
199 Three word info kɨsisɨl      
185 we word info kɨsə pl. incl.; kɨmhə - pl. excl.    
12 skin lesɨ      
49 to lie down word info lkwao      
85 to choose lp̃en      
168 day lukweiha 'sunshine; day'    
35 to vomit luə      
1 hand lɨm   1, 64  
129 moon makuə      
97 bird manə   1  
2 left mawol      
75 to die, be dead mhiə      
160 painful, sick mhiə      
110 spider məkəl      
62 thatch/roof mələkien 'thatch made from coconut leaf'; also means 'coconut leaf'    
95 to fall word info mɨl      
76 to live, be alive mɨlagəh      
3 right m̃atuk      
107 worm (earthworm) m̃əjikərəu      
118 grass m̃ənwhelɨk      
109 mosquito m̃ɨk      
18 breast nah      
188 what? word info naha   1  
143 fire nap̃      
145 smoke word info nehenap      
169 year nekw 'yam; year' 41  
32 tongue nelam      
64 to say ni   104  
61 house nim̃ə      
122 water word info nu   2  
115 root nua      
19 shoulder nula      
63 name nəg      
133 rain nəhig      
30 mouth nəkwa      
174 in, inside nəkwa      
135 lightning nəlowapɨgien      
104 fat/grease nəlp̃ə      
65 rope nələus      
111 fish nəm      
131 cloud word info nəpuə      
27 nose nəpɨghegh      
125 salt nɨgəl      
4 leg/foot nɨhu      
195 no, not nɨkam      
17 liver nɨkanmap      
31 tooth nɨkwəlu      
26 hair word info nɨkwəne      
14 belly nɨkwətp̃      
15 bone nɨkɨlkɨli      
128 sky nɨmago-ago      
99 feather nɨml      
11 dust nɨmoluul      
119 earth/soil nɨmoptanə      
146 ash nɨmtakw      
45 eye nɨmth      
91 to buy nɨmtɨ      
121 sand nɨməkləkɨl      
136 wind nɨmətag      
40 to drink nɨm̃      
114 leaf nɨm̃alɨ      
13 back word info nɨm̃eita      
43 ear nɨm̃ətəlg      
105 tail nɨpikɨ      
167 night nɨpɨg      
25 neck nɨp̃ətək nua      
16 intestines nɨsinau      
59 mother nɨsɨn 'mother of someone'    
23 blood nɨtaw 'blood belonging to s.o.'    
80 to split word info ohaptai      
139 cold word info okiai      
189 who? word info pa   1, 30  
142 heavy pam      
176 below peiwaiyu      
29 to sniff, smell pin      
175 above pəktə      
166 correct, true pəlhien      
82 dull, blunt pɨs   16  
55 woman/female pɨtan wife    
58 wife pɨtan      
55 woman/female pɨtavən woman    
58 wife pɨtavən      
6 road/path swatuk      
124 sea tahik   1  
20 to know, be knowledgeable tkun      
170 when? word info tuk nagheen      
193 if tukmə      
100 wing təm̃əlm̃əlɨ      
60 father tɨm 'father of someone'    
42 to suck tɨm̃      
56 child tɨni      
86 to grow word info uvlə      
39 to cook word info vaan      
163 new wi      
102 rat yahuk   3  
173 at ye      
127 woods/forest yelkwən      
53 person/human being yetmamə      
57 husband yetman      
182 I yəu      
156 thin word info əgei-əgei      
196 to count əhvuekɨn      
77 to scratch word info əki-əki      
73 to steal əkləh      
152 small əkok      
154 short word info əkok      
172 to climb word info əktə      
47 to yawn əkwaagha      
38 to chew word info əkwəsɨs      
41 to bite əkwətu      
51 to sit əkwətə      
5 to walk əliwkə      
8 to turn word info ələləkin      
21 to think əlɨg      
44 to hear əlɨg      
46 to see əm      
10 dirty əmkɨmɨk 'be dirty'    
50 to dream əmlah      
151 green əmlɨmtə      
84 to plant əmənə 'plant an orchard'    
141 wet əptɨg      
87 to swell word info əsiis      
89 to hold word info əskwalɨm      
78 to cut, hack word info ətai      
52 to stand ətel      
132 fog ətokw 'foggy'    
36 to spit ətpɨs      
21 to think ətəlɨg      
149 red ətəuatəu      
150 yellow əukləh      
112 rotten word info əulɨk      
140 dry word info əvsɨk      
37 to eat əvɨgɨn      
88 to squeeze word info əvɨt      
162 old word info əwhalu      
74 to kill əwhapni      
93 to pound, beat word info əwhapsɨl      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: