https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Aslian

Source/Author:  Phillips (2012) 
Notes: 
Phillips, Timothy C. 2012. Proto-Aslian: towards an understanding of its historical linguistic systems, principles and processes. Ph.D. thesis, Institut Alam Dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 116
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austroasiatic:Aslian 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand      
7 to come      
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty      
11 dust      
14 belly      
16 intestines      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear      
30 mouth      
38 to chew word info      
40 to drink      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
51 to sit      
52 to stand      
55 woman/female      
57 husband      
59 mother      
60 father      
63 name      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
74 to kill      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
94 to throw word info      
101 to fly      
104 fat/grease      
112 rotten word info      
113 branch word info      
118 grass      
119 earth/soil      
121 sand      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
130 star      
131 cloud word info      
132 fog      
135 lightning      
136 wind      
138 warm word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
149 red      
150 yellow      
151 green      
153 big      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
162 old word info      
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night      
168 day      
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
186 you      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
2 left *wiɛl      
3 right *[sa]tam      
4 leg/foot *ɟuŋ      
5 to walk *ciip      
6 road/path *nooŋ      
12 skin *kətɯɯʔ      
13 back word info *cəloon      
13 back word info *kərɔʔ      
15 bone *ɟəʔaaŋ      
17 liver *[gə]rɛɛs      
19 shoulder *kəlapuəh      
23 blood *mahaam      
24 head *kuuy      
25 neck *ləŋɛ(ɛ)ʔ      
26 hair word info *sɔɔk      
27 nose *mɔɔh      
28 to breathe *hə̃m      
28 to breathe *ɟɨk      
29 to sniff, smell *ʔɔ̃ɔ̃ɲ      
31 tooth *ləmooɲ      
32 tongue *ləntaak      
33 to laugh *gəluk      
34 to cry *ɟaam      
34 to cry *ʔiɟaam      
35 to vomit *kɯɯʔ      
36 to spit *gətɔh      
36 to spit *kəbɛɛc      
37 to eat *caaʔ      
39 to cook word info *cɛɛn      
41 to bite *kap      
41 to bite *gaɲ      
42 to suck *bɯɯʔ      
42 to suck *ɟɔ̃ɔ̃t      
42 to suck *ɲooʔ      
43 ear *ʔəntaŋ      
44 to hear *kəyɔŋ      
45 eye *mat      
46 to see *daŋ      
48 to sleep *tiɛk      
50 to dream *ʔəmpuaʔ      
53 person/human being *səmaaʔ      
54 man/male *kɔɔɲ      
54 man/male *kooɲ      
54 man/male *təmkal      
56 child *kuən      
58 wife *kəndah      
61 house *dɯɯŋ      
61 house *siyãʔ      
62 thatch/roof *pəluaŋ      
64 to say *sɛɛh      
66 to tie up, fasten *bək      
71 to stab, pierce *cɔk      
73 to steal *siɛc      
75 to die, be dead *kəbɨs      
77 to scratch word info *kaac      
78 to cut, hack word info *pak      
79 stick/wood *ʔaat      
81 sharp *cəma(a)ʔ      
84 to plant *[pə]tam      
87 to swell word info *ʔas      
88 to squeeze word info *wɛ̃ɛ̃n      
90 to dig *baay      
90 to dig *cuam      
93 to pound, beat word info *sɛɛh      
95 to fall word info *kəl      
96 dog *cuəʔ      
97 bird *cɛɛm      
98 egg *pənlɯɯŋ      
99 feather *sɔɔk      
100 wing *pərəc      
102 rat *k[a]niɛʔ      
103 meat/flesh *sɛc      
105 tail *sə[n]taaʔ      
106 snake *taɟuuʔ      
107 worm (earthworm) *kəmuar      
108 louse word info *cɛ(ɛ)ʔ      
109 mosquito *kəboʔ      
109 mosquito *kəmeet      
110 spider *tawiiŋ      
110 spider *[ca(n)]bɨŋ      
111 fish *kaaʔ      
114 leaf *səlaaʔ      
115 root *rʔiɛs      
115 root ʔriɛs      
116 flower *bəkaaw      
117 fruit *kəbɨɨʔ      
117 fruit *pəlɛɛʔ      
120 stone *təmɔʔ      
122 water word info *[bə]teew      
127 woods/forest *bəriʔ      
128 sky *baliiŋ      
129 moon *gəcɛɛʔ      
133 rain *ləsəm      
134 thunder *karɛɛy      
137 to blow word info *pɨt      
137 to blow word info *təhuəl      
139 cold word info *səŋɛc      
143 fire *ʔɔɔs      
144 to burn word info *coom      
144 to burn word info *tɔɔt      
148 white *bəy[oo]k      
152 small *kanɛ(ɛ)t      
161 shy, ashamed *sɛɛl      
163 new *[s]paay      
174 in, inside *kəluəŋ      
181 where? word info *hã(ã)n      
182 I *yɛɛʔ      
182 I *ʔiiɲ      
183 thou *heeʔ      
183 thou *m(??)h      
184 he/she *ke      
187 they *deh      
187 they *gɨn      
197 One word info *[m/n]uay      
185 we word info *ɟeeʔ (excl.)    
185 we word info *hiiʔ (incl.)    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: