https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiamao (Lingshui)

Source/Author:  Huang (2011) 
Identifiers:  ISO-639-3:jio  Glottocode: jiam1236 
Notes:  Huang, Quan 黄权. 2011. Chinese-Hlai dictionary (Sai dialect) [汉黎字典(赛方言)]. Kunming: Yunnan People's Press 云南民族出版社.

This is the previously undocumented Jiamao dialect of Lingshui County, rather than the previously documented Jiamao dialect of Jiamao Township, Baoting County in Hainan.

Note that there are many nominal prefixes such as kɯ³³.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 170
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlaic:Jiamao 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and be51      
146 ash      
173 at tɔk31      
13 back word info      
165 bad, evil ʔai51      
14 belly lɯi33      
176 below      
153 big lo51      
97 bird nɔːk31      
147 black tsʰei51      
23 blood tʰəːt22      
15 bone liək22      
113 branch word info      
18 breast nen33      
56 child kɯ33 lat55      
131 cloud word info pou51      
139 cold word info tsʰem51      
166 correct, true tʰet55      
168 day vɔːn51      
10 dirty tsʰiak55      
96 dog pou11      
140 dry word info kʰa51      
82 dull, blunt      
11 dust kɯ33 poŋ33      
43 ear kɯ33 ko51      
119 earth/soil kɯ33 leːn31      
98 egg tsum51      
204 Eight word info ku51      
45 eye kɯ33 tou51      
180 far lai51      
104 fat/grease kuːi51      
60 father pou33      
99 feather hɔːŋ33      
208 Fifty word info      
143 fire pai51      
111 fish ɬou11      
201 Five word info pu33      
116 flower ŋɯa51      
132 fog hɯan11 kəːu33      
200 Four word info tiəu51      
117 fruit mɯat55      
164 good maŋ51      
118 grass kəːn31      
151 green kʰeːu51      
26 hair word info hɔːŋ33      
1 hand kɯ33 ma51      
184 he/she nei33      
24 head kɯ33 kiːu51      
142 heavy      
61 house tʰɯ33      
194 how? word info      
57 husband tʰa33      
182 I kau51      
193 if      
174 in, inside kɯ33 u33      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf piːʔ55      
2 left ʔai31 həːi11      
4 leg/foot hɔːk31      
135 lightning lip55      
17 liver ŋəːn51      
155 long word info tou11      
108 louse word info tau51      
54 man/male bɯ51 tsəː33      
103 meat/flesh kəːm51      
129 moon nəːn51      
109 mosquito kɯ33 tsʰak55      
59 mother mei33      
30 mouth kɯ33 muəŋ11      
63 name pʰɯ51      
158 narrow      
179 near la51      
25 neck kɯ33 tsaːŋ31      
68 needle kəːt22      
163 new niau51      
167 night tsʰɔːp31      
205 Nine word info pʰə51      
195 no, not be33      
27 nose kɯ33 hɔːt31      
162 old word info tso51      
197 One word info kɯ33      
209 One Hundred word info kɯ33 kɯːn51      
210 One Thousand word info kɯ33 laŋ51      
190 other      
160 painful, sick taːk31      
53 person/human being ɬaːi33      
133 rain pɔŋ51      
102 rat      
149 red haːŋ51      
3 right ʔai31 pok22      
6 road/path kɯ33 tin51      
115 root tat55      
65 rope tɯi51      
112 rotten word info pak22      
125 salt nəːu51      
121 sand kɯ33 dɔːi51      
124 sea      
203 Seven word info dau51      
81 sharp tsiːm33      
154 short word info tʰa51      
19 shoulder      
161 shy, ashamed ʔai51həːi51      
202 Six word info nəm11      
12 skin na51      
128 sky vɔːi51      
152 small təːk31      
145 smoke word info hɯan11      
106 snake bəːt31      
110 spider tap31 taːi33      
130 star tap31 tsin33      
79 stick/wood      
120 stone tsʰiːn51      
105 tail tsʰɔːt31      
206 Ten word info pɔːt31      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info lo51      
156 thin word info zəːp22      
177 this ne33      
183 thou mai51      
199 Three word info taːu51      
134 thunder vɔːi51 ʔiu51      
41 to bite daːn51      
137 to blow word info ʔaːu51      
28 to breathe      
144 to burn word info tsei51      
91 to buy taːt31      
91 to buy tat55      
38 to chew word info tsʰɯa33      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come məŋ11      
39 to cook word info tsʰaːu51      
196 to count      
34 to cry ŋaːi51      
78 to cut, hack word info pʰat55      
75 to die, be dead lɔːt31      
90 to dig tau51      
50 to dream kɯ33 pɔːn51      
40 to drink ʔɔːk51      
40 to drink ʔɔːk31      
37 to eat tei33      
95 to fall word info dɔːk31      
22 to fear ʔɔːi51      
123 to flow      
101 to fly fiːn33      
86 to grow word info tɔk31      
44 to hear ŋei31      
171 to hide word info miət22      
72 to hit word info piː33      
89 to hold word info      
69 to hunt word info nɯːu11      
74 to kill tse31      
20 to know, be knowledgeable həːm31 tei11      
33 to laugh tsu33      
49 to lie down word info ŋo31      
76 to live, be alive tʰaːu11      
92 to open, uncover ʔou51      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say hu51      
77 to scratch word info ləːm51      
46 to see tsʰoŋ33      
67 to sew word info zɔːp31      
70 to shoot word info niː51      
51 to sit tsiəŋ51      
48 to sleep ŋo31      
29 to sniff, smell hɔːi33      
36 to spit      
80 to split word info zei51      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand ŋɔ33      
73 to steal tsaːk31      
42 to suck tsut55      
87 to swell word info pʰum11      
9 to swim pɔi33      
21 to think tsʰɔːn33      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info tsaːm11      
35 to vomit ʔɔŋ51      
5 to walk pai51      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue tʰiːn33      
31 tooth tsʰaŋ51      
207 Twenty word info      
198 Two word info tʰiau11      
138 warm word info tʰɔːm33      
122 water word info naːm51      
185 we word info ʔau51      
141 wet pəːn11      
188 what? word info paːi51      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white kʰou51      
189 who? word info kaːi33      
159 wide viː11      
58 wife naːu33      
136 wind kɯ33 vɯat55      
100 wing pʰi33      
55 woman/female bɯ51 hɔːm33      
127 woods/forest ŋɔːn33      
107 worm (earthworm) kɯ33 lau51      
169 year ma51      
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: