https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiamao (Lingshui)

Source/Author:  Huang (2011) 
Identifiers:  ISO-639-3:jio  Glottocode: jiam1236 
Notes:  Huang, Quan 黄权. 2011. Chinese-Hlai dictionary (Sai dialect) [汉黎字典(赛方言)]. Kunming: Yunnan People's Press 云南民族出版社.

This is the previously undocumented Jiamao dialect of Lingshui County, rather than the previously documented Jiamao dialect of Jiamao Township, Baoting County in Hainan.

Note that there are many nominal prefixes such as kɯ³³.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 170
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlaic:Jiamao 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
13 back word info      
16 intestines      
19 shoulder      
28 to breathe      
36 to spit      
47 to yawn      
62 thatch/roof      
66 to tie up, fasten      
71 to stab, pierce      
79 stick/wood      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
102 rat      
113 branch word info      
123 to flow      
124 sea      
126 lake      
142 heavy      
146 ash      
150 yellow      
158 narrow      
170 when? word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
181 where? word info      
186 you      
187 they      
190 other      
191 all      
193 if      
194 how? word info      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
195 no, not be33      
192 and be51      
106 snake bəːt31      
55 woman/female bɯ51 hɔːm33      
54 man/male bɯ51 tsəː33      
203 Seven word info dau51      
41 to bite daːn51      
95 to fall word info dɔːk31      
101 to fly fiːn33      
149 red haːŋ51      
64 to say hu51      
29 to sniff, smell hɔːi33      
4 leg/foot hɔːk31      
26 hair word info hɔːŋ33      
99 feather hɔːŋ33      
20 to know, be knowledgeable həːm31 tei11      
145 smoke word info hɯan11      
132 fog hɯan11 kəːu33      
182 I kau51      
189 who? word info kaːi33      
204 Eight word info ku51      
104 fat/grease kuːi51      
103 meat/flesh kəːm51      
118 grass kəːn31      
68 needle kəːt22      
197 One word info kɯ33      
121 sand kɯ33 dɔːi51      
27 nose kɯ33 hɔːt31      
24 head kɯ33 kiːu51      
43 ear kɯ33 ko51      
209 One Hundred word info kɯ33 kɯːn51      
56 child kɯ33 lat55      
107 worm (earthworm) kɯ33 lau51      
210 One Thousand word info kɯ33 laŋ51      
119 earth/soil kɯ33 leːn31      
1 hand kɯ33 ma51      
30 mouth kɯ33 muəŋ11      
11 dust kɯ33 poŋ33      
50 to dream kɯ33 pɔːn51      
6 road/path kɯ33 tin51      
45 eye kɯ33 tou51      
25 neck kɯ33 tsaːŋ31      
109 mosquito kɯ33 tsʰak55      
174 in, inside kɯ33 u33      
136 wind kɯ33 vɯat55      
140 dry word info kʰa51      
151 green kʰeːu51      
148 white kʰou51      
179 near la51      
180 far lai51      
135 lightning lip55      
15 bone liək22      
153 big lo51      
157 thick word info lo51      
75 to die, be dead lɔːt31      
77 to scratch word info ləːm51      
14 belly lɯi33      
169 year ma51      
183 thou mai51      
164 good maŋ51      
59 mother mei33      
171 to hide word info miət22      
7 to come məŋ11      
117 fruit mɯat55      
12 skin na51      
122 water word info naːm51      
58 wife naːu33      
177 this ne33      
184 he/she nei33      
18 breast nen33      
163 new niau51      
70 to shoot word info niː51      
97 bird nɔːk31      
202 Six word info nəm11      
129 moon nəːn51      
125 salt nəːu51      
69 to hunt word info nɯːu11      
5 to walk pai51      
143 fire pai51      
112 rotten word info pak22      
188 what? word info paːi51      
72 to hit word info piː33      
114 leaf piːʔ55      
96 dog pou11      
60 father pou33      
131 cloud word info pou51      
201 Five word info pu33      
9 to swim pɔi33      
133 rain pɔŋ51      
206 Ten word info pɔːt31      
141 wet pəːn11      
78 to cut, hack word info pʰat55      
100 wing pʰi33      
87 to swell word info pʰum11      
205 Nine word info pʰə51      
63 name pʰɯ51      
110 spider tap31 taːi33      
130 star tap31 tsin33      
91 to buy tat55      
115 root tat55      
90 to dig tau51      
108 louse word info tau51      
160 painful, sick taːk31      
91 to buy taːt31      
199 Three word info taːu51      
37 to eat tei33      
200 Four word info tiəu51      
155 long word info tou11      
73 to steal tsaːk31      
8 to turn word info tsaːm11      
74 to kill tse31      
144 to burn word info tsei51      
51 to sit tsiəŋ51      
81 sharp tsiːm33      
162 old word info tso51      
33 to laugh tsu33      
98 egg tsum51      
42 to suck tsut55      
31 tooth tsʰaŋ51      
39 to cook word info tsʰaːu51      
147 black tsʰei51      
139 cold word info tsʰem51      
10 dirty tsʰiak55      
120 stone tsʰiːn51      
46 to see tsʰoŋ33      
21 to think tsʰɔːn33      
167 night tsʰɔːp31      
105 tail tsʰɔːt31      
38 to chew word info tsʰɯa33      
86 to grow word info tɔk31      
173 at tɔk31      
152 small təːk31      
65 rope tɯi51      
57 husband tʰa33      
154 short word info tʰa51      
76 to live, be alive tʰaːu11      
166 correct, true tʰet55      
198 Two word info tʰiau11      
32 tongue tʰiːn33      
138 warm word info tʰɔːm33      
23 blood tʰəːt22      
61 house tʰɯ33      
159 wide viː11      
128 sky vɔːi51      
134 thunder vɔːi51 ʔiu51      
168 day vɔːn51      
80 to split word info zei51      
67 to sew word info zɔːp31      
156 thin word info zəːp22      
34 to cry ŋaːi51      
44 to hear ŋei31      
48 to sleep ŋo31      
49 to lie down word info ŋo31      
52 to stand ŋɔ33      
127 woods/forest ŋɔːn33      
17 liver ŋəːn51      
116 flower ŋɯa51      
53 person/human being ɬaːi33      
111 fish ɬou11      
2 left ʔai31 həːi11      
3 right ʔai31 pok22      
165 bad, evil ʔai51      
161 shy, ashamed ʔai51həːi51      
185 we word info ʔau51      
137 to blow word info ʔaːu51      
92 to open, uncover ʔou51      
35 to vomit ʔɔŋ51      
22 to fear ʔɔːi51      
40 to drink ʔɔːk31      
40 to drink ʔɔːk51      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: