https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Jordan, Guimaras)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above máwang      
191 all ríbu      
192 and æt      
146 ash ábu      
173 at kæræ      
13 back word info likód      
165 bad, evil kaláʔin      
14 belly katúwan      
176 below kidálim      
153 big mabíʔas      
97 bird píspis      
147 black itóm      
23 blood dugóʔ      
15 bone túlang      
113 branch word info sangá      
18 breast bægǽn      
56 child taʔának      
131 cloud word info pangánod      
139 cold word info maramíg      
166 correct, true hústo      
166 correct, true saktoʔ      
168 day      
10 dirty      
96 dog áyam      
140 dry word info túyhin      
82 dull, blunt      
11 dust ábo      
43 ear talíngæ      
119 earth/soil lúgtaʔ      
119 earth/soil dúgtæʔ      
98 egg tábon      
204 Eight word info waló      
45 eye mǽtæ      
180 far mésned      
104 fat/grease tebǽ      
60 father      
99 feather bólbol      
208 Fifty word info singkwínta      
143 fire hímpon      
111 fish ísdaʔ      
201 Five word info limá      
116 flower búlak      
132 fog tónʔog      
200 Four word info apát      
117 fruit búngæ      
164 good manámi      
118 grass ságbot      
151 green kolor dáhon      
26 hair word info bólbol      
1 hand limá      
1 hand pálad      
184 he/she íyæ      
24 head búkæd      
142 heavy bugʔǽt      
61 house sápew      
194 how? word info paʔúno      
57 husband alíwas      
182 I áko      
193 if ginú      
174 in, inside kísɨlɨd      
16 intestines tináʔi      
126 lake sapáʔ      
114 leaf dáhon      
2 left walǽʔ      
4 leg/foot      
135 lightning kilát      
17 liver atáy      
155 long word info malábɨg      
108 louse word info kútu      
54 man/male ámos      
103 meat/flesh kárni      
103 meat/flesh únud      
129 moon búlan      
109 mosquito lámok      
59 mother nána      
30 mouth bebeʔ      
63 name ngáran      
158 narrow maguktók      
179 near maʔisɨ́p      
25 neck líʔog      
68 needle dágum      
163 new bægʔo      
167 night kælǽp      
205 Nine word info siyám      
195 no, not dínæ      
27 nose úrong      
162 old word info marúpot      
197 One word info isǽ      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info isá kalíbo      
190 other sérkæn      
160 painful, sick sakít      
53 person/human being otá      
133 rain dáʔit      
102 rat balabew      
149 red mapulæʔ      
3 right tuʔó      
6 road/path árædæn      
115 root gamót      
65 rope lúbid      
112 rotten word info nangilámʔos      
125 salt mapaʔít      
121 sand yabʔok      
124 sea lawód      
203 Seven word info pitó      
81 sharp matarám      
81 sharp mataráwis      
154 short word info manæbǽʔ      
19 shoulder abága      
161 shy, ashamed kaʔoyǽ      
202 Six word info anóm      
12 skin pánit      
128 sky lángit      
152 small maʔisót      
145 smoke word info asúʔ      
106 snake mánʔɨg      
110 spider damáng      
130 star bitoʔɨn      
79 stick/wood káyu      
120 stone báto      
105 tail tubáng      
206 Ten word info púlo      
178 that wádtæ      
62 thatch/roof atǽp      
187 they íræ      
157 thick word info madámol      
156 thin word info nipís      
177 this táktæ      
183 thou ikæ      
199 Three word info tatló      
134 thunder dagɨ́ʔob      
41 to bite kádat      
137 to blow word info dupóy-dúpoy      
137 to blow word info táyhop      
28 to breathe ginháwa      
144 to burn word info súnog      
91 to buy pamakál      
38 to chew word info úsap      
85 to choose píli      
172 to climb word info sáka      
7 to come dúgok      
7 to come ádi      
39 to cook word info ráha      
196 to count ísip      
34 to cry dáyag      
78 to cut, hack word info otda      
75 to die, be dead píros      
90 to dig magbúho      
50 to dream dámgo      
40 to drink úmak      
37 to eat hæmǽngæn      
95 to fall word info naʔúlog      
22 to fear gɨláng      
123 to flow dalúdʔdo      
101 to fly lupǽd      
86 to grow word info túbo      
44 to hear památi      
171 to hide word info panágu      
72 to hit word info lámba      
89 to hold word info kaptan      
69 to hunt word info nangayám      
74 to kill nagpíros      
20 to know, be knowledgeable namánʔan      
33 to laugh ágil      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover boksí      
92 to open, uncover magábri      
84 to plant magtanúm      
93 to pound, beat word info bayyú      
64 to say nagkanǽʔ      
64 to say kínʔan      
77 to scratch word info kɨ́mos      
46 to see kítæ      
67 to sew word info tahíʔ      
70 to shoot word info nagtíroʔ      
51 to sit guráng      
48 to sleep kitórod      
29 to sniff, smell panimáho      
36 to spit dúpræʔ      
80 to split word info biníʔal      
88 to squeeze word info písgaʔa      
71 to stab, pierce sáksak      
52 to stand tinós      
73 to steal matákab      
42 to suck sópsop      
42 to suck idɨp      
87 to swell word info namara      
9 to swim langóy      
21 to think panɨmdom      
94 to throw word info balánga      
66 to tie up, fasten hígtan      
8 to turn word info likoʔ      
35 to vomit lúʔæd      
5 to walk lákaw      
83 to work word info úbra      
47 to yawn pangngóyʔab      
32 tongue dílæʔ      
31 tooth ónto      
207 Twenty word info dúsi      
198 Two word info darwǽ      
138 warm word info maʔínit      
122 water word info sápaʔ      
185 we word info ikám      
185 we word info kitǽ      
141 wet basǽ      
188 what? word info miyæ      
170 when? word info kánʔay      
181 where? word info ærǽ      
148 white mapútiʔ      
189 who? word info ginʔu      
159 wide malígwæ      
58 wife      
136 wind hángin      
100 wing pákpak      
55 woman/female binóhat      
127 woods/forest kalásan      
107 worm (earthworm) lalágo      
169 year tinúʔig      
150 yellow diláw      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: