https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Jordan, Guimaras)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limá   1, 64  
1 hand pálad      
2 left walǽʔ   25, 68  
3 right tuʔó   5, 25  
4 leg/foot      
5 to walk lákaw   1  
6 road/path árædæn      
7 to come dúgok   61  
7 to come ádi      
8 to turn word info likoʔ   21  
9 to swim langóy   1  
10 dirty      
11 dust ábo      
12 skin pánit      
13 back word info likód      
14 belly katúwan      
15 bone túlang      
16 intestines tináʔi      
17 liver atáy      
18 breast bægǽn      
19 shoulder abága      
20 to know, be knowledgeable namánʔan      
21 to think panɨmdom      
22 to fear gɨláng      
23 blood dugóʔ      
24 head búkæd      
25 neck líʔog      
26 hair word info bólbol      
27 nose úrong      
28 to breathe ginháwa      
29 to sniff, smell panimáho      
30 mouth bebeʔ      
31 tooth ónto      
32 tongue dílæʔ      
33 to laugh ágil      
34 to cry dáyag      
35 to vomit lúʔæd      
36 to spit dúpræʔ      
37 to eat hæmǽngæn      
38 to chew word info úsap      
39 to cook word info ráha      
40 to drink úmak      
41 to bite kádat      
42 to suck sópsop      
42 to suck idɨp      
43 ear talíngæ      
44 to hear památi      
45 eye mǽtæ      
46 to see kítæ      
47 to yawn pangngóyʔab      
48 to sleep kitórod      
49 to lie down word info      
50 to dream dámgo      
51 to sit guráng      
52 to stand tinós      
53 person/human being otá      
54 man/male ámos      
55 woman/female binóhat      
56 child taʔának      
57 husband alíwas      
58 wife      
59 mother nána      
60 father      
61 house sápew      
62 thatch/roof atǽp      
63 name ngáran      
64 to say nagkanǽʔ      
64 to say kínʔan      
65 rope lúbid      
66 to tie up, fasten hígtan      
67 to sew word info tahíʔ      
68 needle dágum      
69 to hunt word info nangayám      
70 to shoot word info nagtíroʔ      
71 to stab, pierce sáksak      
72 to hit word info lámba      
73 to steal matákab      
74 to kill nagpíros      
75 to die, be dead píros      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info kɨ́mos      
78 to cut, hack word info otda      
79 stick/wood káyu      
80 to split word info biníʔal      
81 sharp matarám      
81 sharp mataráwis      
82 dull, blunt      
83 to work word info úbra      
84 to plant magtanúm      
85 to choose píli      
86 to grow word info túbo      
87 to swell word info namara      
88 to squeeze word info písgaʔa      
89 to hold word info kaptan      
90 to dig magbúho      
91 to buy pamakál      
92 to open, uncover boksí      
92 to open, uncover magábri      
93 to pound, beat word info bayyú      
94 to throw word info balánga      
95 to fall word info naʔúlog      
96 dog áyam      
97 bird píspis      
98 egg tábon      
99 feather bólbol      
100 wing pákpak      
101 to fly lupǽd      
102 rat balabew      
103 meat/flesh kárni      
103 meat/flesh únud      
104 fat/grease tebǽ      
105 tail tubáng      
106 snake mánʔɨg      
107 worm (earthworm) lalágo      
108 louse word info kútu      
109 mosquito lámok      
110 spider damáng      
111 fish ísdaʔ      
112 rotten word info nangilámʔos      
113 branch word info sangá      
114 leaf dáhon      
115 root gamót      
116 flower búlak      
117 fruit búngæ      
118 grass ságbot      
119 earth/soil lúgtaʔ      
119 earth/soil dúgtæʔ      
120 stone báto      
121 sand yabʔok      
122 water word info sápaʔ      
123 to flow dalúdʔdo      
124 sea lawód      
125 salt mapaʔít      
126 lake sapáʔ      
127 woods/forest kalásan      
128 sky lángit      
129 moon búlan      
130 star bitoʔɨn      
131 cloud word info pangánod      
132 fog tónʔog      
133 rain dáʔit      
134 thunder dagɨ́ʔob      
135 lightning kilát      
136 wind hángin      
137 to blow word info dupóy-dúpoy      
137 to blow word info táyhop      
138 warm word info maʔínit      
139 cold word info maramíg      
140 dry word info túyhin      
141 wet basǽ      
142 heavy bugʔǽt      
143 fire hímpon      
144 to burn word info súnog      
145 smoke word info asúʔ      
146 ash ábu      
147 black itóm      
148 white mapútiʔ      
149 red mapulæʔ      
150 yellow diláw      
151 green kolor dáhon      
152 small maʔisót      
153 big mabíʔas      
154 short word info manæbǽʔ      
155 long word info malábɨg      
156 thin word info nipís      
157 thick word info madámol      
158 narrow maguktók      
159 wide malígwæ      
160 painful, sick sakít      
161 shy, ashamed kaʔoyǽ      
162 old word info marúpot      
163 new bægʔo      
164 good manámi      
165 bad, evil kaláʔin      
166 correct, true hústo      
166 correct, true saktoʔ      
167 night kælǽp      
168 day      
169 year tinúʔig      
170 when? word info kánʔay      
171 to hide word info panágu      
172 to climb word info sáka      
173 at kæræ      
174 in, inside kísɨlɨd      
175 above máwang      
176 below kidálim      
177 this táktæ      
178 that wádtæ      
179 near maʔisɨ́p      
180 far mésned      
181 where? word info ærǽ      
182 I áko      
183 thou ikæ      
184 he/she íyæ      
185 we word info ikám      
185 we word info kitǽ      
186 you      
187 they íræ      
188 what? word info miyæ      
189 who? word info ginʔu      
190 other sérkæn      
191 all ríbu      
192 and æt      
193 if ginú      
194 how? word info paʔúno      
195 no, not dínæ      
196 to count ísip      
197 One word info isǽ      
198 Two word info darwǽ      
199 Three word info tatló      
200 Four word info apát      
201 Five word info limá      
202 Six word info anóm      
203 Seven word info pitó      
204 Eight word info waló      
205 Nine word info siyám      
206 Ten word info púlo      
207 Twenty word info dúsi      
208 Fifty word info singkwínta      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info isá kalíbo      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: