https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Hamtic)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
58 wife      
72 to hit word info      
150 yellow      
173 at      
187 they      
192 and      
92 to open, uncover abríhan      
19 shoulder abága      
126 lake alung-asog      
54 man/male alíwas      
202 Six word info anɨ́m      
200 Four word info apát      
6 road/path aragyan      
181 where? word info ará      
125 salt asín      
145 smoke word info asóʔ      
17 liver atay      
91 to buy bakál      
102 rat balabew      
94 to throw word info balángin      
87 to swell word info banɨ́g      
121 sand barás      
30 mouth bebeʔ      
151 green berdí      
55 woman/female binóhat      
130 star bitoʔon      
4 leg/foot bitís      
80 to split word info biʔalín      
92 to open, uncover boksán      
142 heavy bugʔát      
76 to live, be alive buhíʔ      
61 house báli      
120 stone báto      
57 husband bæbǽtæ      
141 wet bæsǽ      
163 new bédoʔ      
207 Twenty word info béinte      
153 big bíʔas      
26 hair word info bólbol      
99 feather bólbol      
116 flower búlak      
129 moon búlan      
117 fruit búnga      
68 needle dagɨ́m      
134 thunder dagɨ́ʔɨb      
39 to cook word info daha      
176 below dalím      
110 spider damáng      
198 Two word info darwǽ      
32 tongue dilaʔ      
23 blood dugóʔ      
112 rotten word info dunód      
114 leaf dáhon      
34 to cry dáyag      
133 rain dáʔit      
50 to dream démgo      
195 no, not dínæ      
7 to come dógok      
36 to spit dópræʔ      
168 day edlew      
115 root gamót      
28 to breathe ginháwa      
95 to fall word info ginlempes      
51 to sit guráng      
22 to fear gɨláng      
64 to say hambal      
10 dirty higkɨ      
66 to tie up, fasten higti      
118 grass hilamón      
143 fire himpon      
136 wind hángin      
37 to eat hæmængæn      
49 to lie down word info iding      
185 we word info ikám      
183 thou ikæ      
186 you ikím      
166 correct, true insákto      
111 fish isdáʔ      
147 black itóm      
184 he/she iyǽ      
124 sea kadagátan      
127 woods/forest kalásan      
89 to hold word info kaptí      
14 belly katówan      
167 night kelép      
135 lightning kilat      
48 to sleep kitórod      
108 louse word info kosled      
90 to dig kotkot      
193 if kud      
41 to bite kádat      
79 stick/wood káyo      
174 in, inside kísɨlɨd      
185 we word info kítæ      
103 meat/flesh kɨsɨ́g      
71 to stab, pierce labuʔín      
9 to swim langóy      
13 back word info likód      
8 to turn word info likóʔ      
1 hand limá      
201 Five word info limá      
25 neck liʔɨg      
101 to fly lupad      
73 to steal lupós      
5 to walk lákaw      
128 sky lángit      
65 rope lóbid      
107 worm (earthworm) lógay      
119 earth/soil lógtaʔ      
35 to vomit lóʔæd      
154 short word info mabɨgɨʔ      
157 thick word info madámɨl      
152 small magamáy      
158 narrow makítid      
155 long word info malábɨg      
165 bad, evil maláʔin      
60 father mama      
106 snake manʔɨg      
139 cold word info maramíg      
162 old word info maropóy      
140 dry word info mará      
156 thin word info masiráng      
166 correct, true matoʔod      
81 sharp matærǽm      
159 wide mawáyang      
164 good mayad      
164 good maʔayád      
152 small maʔisót      
179 near maʔisɨ́p      
20 to know, be knowledgeable maʔǽræm      
138 warm word info maʔínit      
188 what? word info miya      
175 above máwang      
45 eye mǽtæ      
180 far mésned      
95 to fall word info nadágdag      
46 to see nakítæ      
112 rotten word info nanimáhoʔ      
206 Ten word info napólo      
161 shy, ashamed naʔóyæ      
63 name ngáran      
59 mother nána      
178 that nɨ́dtæ      
24 head olo      
40 to drink omak      
29 to sniff, smell omót      
78 to cut, hack word info otden      
82 dull, blunt otden      
100 wing pakpák      
70 to shoot word info pamanáʔ      
44 to hear pamati      
21 to think pamínsar      
69 to hunt word info pangayám      
47 to yawn pangngóyʔab      
77 to scratch word info pangálot      
131 cloud word info pangánod      
171 to hide word info panágo      
73 to steal panákab      
194 how? word info paʔáno      
74 to kill pilós      
75 to die, be dead pilósin      
14 belly pinisdákan      
203 Seven word info pitó      
149 red puláʔ      
148 white putíʔ      
1 hand pálad      
12 skin pánit      
85 to choose píli      
97 bird píspis      
137 to blow word info púyup      
88 to squeeze word info pɨgáʔin      
160 painful, sick sakít      
209 One Hundred word info sanggátos      
210 One Thousand word info sanglíbo      
113 branch word info sangá      
170 when? word info sanʔó      
61 house sapew      
208 Fifty word info singkwénta      
189 who? word info sinʔó      
205 Nine word info siyám      
144 to burn word info sunóg      
172 to climb word info sáka      
122 water word info sápaʔ      
190 other sérken      
42 to suck sɨpsɨp      
98 egg tabon      
67 to sew word info tahíʔ      
43 ear talíngæ      
162 old word info tamálʔam      
191 all tanád      
84 to plant tanɨ́m      
162 old word info tarópot      
199 Three word info tatló      
56 child taʔának      
53 person/human being taβo      
104 fat/grease tebǽ      
197 One word info teʔǽsæ      
177 this tikǽ      
16 intestines tináʔi      
52 to stand tinós      
86 to grow word info tobo      
15 bone tolen      
132 fog tonʔog      
3 right toʔó      
93 to pound, beat word info tutuhín      
18 breast títi      
169 year túʔig      
2 left walǽʔ      
204 Eight word info waló      
109 mosquito yámok      
11 dust ábo      
146 ash ábo      
33 to laugh ágil      
182 I áko      
96 dog áyam      
31 tooth ærǽngkæb      
62 thatch/roof ætæp      
42 to suck ídɨp      
105 tail íkog      
123 to flow ílig      
188 what? word info íræ      
196 to count ísip      
83 to work word info óbra      
27 nose órong      
38 to chew word info ósap      
27 nose úrong      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: