https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mekeo, East

Source/Author:  Schlossberg (2012) 
Identifiers:  ISO-639-3:mek  Glottocode: east2455 
Notes:  Schlossberg's data come from various sources.
See Schlossberg 2012 for details 
Data Entry:  Typed By: Malcolm Ross  Checked By: Malcolm Ross 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Papuan Tip:Peripheral:Central Papuan:West Central Papuan:Nuclear 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
70 to shoot word info      
73 to steal      
74 to kill      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
110 spider      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
173 at -ai   12  
91 to buy afa   66  
118 grass afa   35  
113 branch word info aga   1, 34  
146 ash agafa      
197 One word info agao   14, 79  
43 ear aina   1  
193 if aisa-ma      
63 name aka   1, 18  
153 big akaikia      
57 husband akava   2  
58 wife akava   1  
30 mouth ake   15  
145 smoke word info aku   2  
194 how? word info ala koa      
174 in, inside alo-ŋa-ai   1  
60 father ama   1  
132 fog ama   31  
136 wind ameku      
96 dog amuʔe   102  
37 to eat ani   1  
98 egg aoi-na   1  
52 to stand apa   42  
165 bad, evil apala   113  
153 big apao   10  
162 old word info apao      
65 rope apaʔu   87  
11 dust apu      
131 cloud word info apu-apu      
53 person/human being au   1  
72 to hit word info au-ŋa   50  
47 to yawn aufaʔa      
127 woods/forest aufaʔi      
93 to pound, beat word info auŋa   65  
41 to bite aŋa   1  
144 to burn word info aŋa   17  
151 green aŋeaŋe   84  
119 earth/soil aŋo   1  
180 far aŋoma      
51 to sit aŋu   159  
17 liver aʔe   1  
175 above aʔoni   1  
124 sea aʔu   19  
89 to hold word info e-afia   23  
90 to dig e-api   59  
178 that egaʔina      
109 mosquito eisei   16  
152 small eʔele      
12 skin faa   54  
159 wide falapa   48  
71 to stab, pierce fau-ŋa   7  
19 shoulder faŋo   1  
164 good felo      
48 to sleep feu      
121 sand finu   68  
112 rotten word info foka   9, 74  
29 to sniff, smell foŋa   42  
154 short word info foʔoa   9  
26 hair word info fufu   13, 55  
140 dry word info fuga   102  
112 rotten word info fununu      
39 to cook word info gaku   3  
46 to see ia   1  
184 he/she ia   1  
138 warm word info iapu   21  
23 blood ifa   63  
4 leg/foot ife      
1 hand ima   1, 65  
201 Five word info ima   1  
56 child imoi   95  
133 rain imu   12  
59 mother ina   1  
177 this ina-i-na      
14 belly inae   19, 34  
16 intestines inae   1  
97 bird inei      
102 rat inema      
40 to drink inu   1  
187 they isa   1  
105 tail iu   1  
64 to say iva   13  
185 we word info iʔa      
190 other iʔoi-na   65  
25 neck iʔu      
49 to lie down word info ka-kipo   103  
189 who? word info kai   1  
3 right kai-na      
67 to sew word info kai-na   2  
116 flower kaikai   19  
179 near kainaiŋai   106  
24 head kania   79  
106 snake kapa      
188 what? word info kapa   1  
181 where? word info kapai   3  
118 grass kapina      
69 to hunt word info kapu-kapu   89  
192 and ke   63  
6 road/path keaŋa   74  
139 cold word info kekea      
152 small kekele      
148 white keloŋa      
120 stone kepo   14  
160 painful, sick kiekie      
103 meat/flesh kiki   31, 102  
125 salt kikimalu   14  
135 lightning kimage      
168 day kina   11  
123 to flow kipo   81  
166 correct, true koa   50  
27 nose kua   1  
196 to count kuapi-na   19  
195 no, not laaʔi   1  
185 we word info lai      
136 wind lanina   1  
150 yellow laofaŋa   87  
11 dust lapu      
182 I lau   1, 21  
2 left lavani-na   88  
33 to laugh laʔa      
143 fire lo   1  
20 to know, be knowledgeable loŋo   19  
44 to hear loŋo   1, 36  
45 eye ma   1  
45 eye maa   1  
155 long word info maeva      
7 to come mai   1  
32 tongue mala   7  
163 new mamaŋa   19  
158 narrow manipi      
156 thin word info manipina   1  
22 to fear maniʔi   87  
54 man/male maŋuae   1, 69  
111 fish maʔa   11  
191 all maʔo   94  
161 shy, ashamed mea-gai   1  
142 heavy meau   48  
8 to turn word info meʔe      
42 to suck mia      
130 star miʔimiʔi   87  
31 tooth nie   24  
68 needle nila     L
50 to dream nipi   1, 60  
71 to stab, pierce o-ga      
10 dirty ofu   21  
126 lake ofuga   15  
183 thou oi   1  
186 you oi   19  
199 Three word info oiso   1  
18 breast olaŋa      
21 to think opolaŋa      
13 back word info ova   110  
140 dry word info oŋoŋo   114  
100 wing pani   2  
200 Four word info pani   1, 69  
176 below papa   1  
55 woman/female papie   1, 120  
92 to open, uncover paŋalaisa      
5 to walk pea      
149 red pitoŋa   37  
94 to throw word info piu-ŋa      
95 to fall word info poi   127  
117 fruit pua   1  
137 to blow word info pua   17  
99 feather pui-na   1  
103 meat/flesh tsitsi   31, 102  
4 leg/foot ue   80  
65 rope ue   89  
38 to chew word info ufa      
128 sky ufa   17  
134 thunder ufa eauga   98, 27  
144 to burn word info uma      
146 ash umu   92  
147 black umu   18  
15 bone unia   40  
162 old word info uvai-na   1  
4 leg/foot uve      
35 to vomit uŋa   7  
171 to hide word info vake   57  
122 water word info vei   2  
141 wet vei   25  
170 when? word info ŋaika   1  
167 night ŋapi   21  
9 to swim ŋau   51  
105 tail ŋau      
129 moon ŋava   13  
115 root ŋaŋamu   3  
114 leaf ŋaŋau   1  
8 to turn word info ŋiro      
66 to tie up, fasten ŋope   141  
101 to fly ŋopo   1  
14 belly ŋua   22  
16 intestines ŋua   90  
198 Two word info ŋua   1  
28 to breathe ŋuŋa      
94 to throw word info ʔafo   98  
157 thick word info ʔafua   69  
172 to climb word info ʔagau      
34 to cry ʔapepe   64  
61 house ʔeʔa   75  
107 worm (earthworm) ʔimaʔima   48  
169 year ʔinipo   87  
125 salt ʔiʔifo      
104 fat/grease ʔoʔo   22  
108 louse word info ʔu   1  
95 to fall word info ʔua-lai      
36 to spit ʔupe   19, 88  
62 thatch/roof ʔupi ʔofaofa   69  
18 breast ʔuʔu   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: