https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Avok) 162-99

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ha--miɛx   63  
191 all      
192 and      
146 ash maʧiav      
173 at      
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
165 bad, evil vo-samᴩ   41  
14 belly ᵐbəɣavʊ-n   66  
176 below pevaxər      
153 big -ᵐbʷao   50  
97 bird mæn   1  
147 black -mɛrmɛr   1  
23 blood næ-ⁿde   1  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   52  
113 branch word info ᵐbʷaʧexər   30, 1  
18 breast susu-n   1  
56 child xoɣortete   5, 70  
131 cloud word info mæroŋ   34  
139 cold word info susus   98  
166 correct, true kɪ-naɣanax      
168 day vurmatas   58  
10 dirty      
96 dog lipax   29  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
82 dull, blunt ᵐʙut   15  
11 dust masiav   1, 102  
43 ear ⁿdariŋə-n   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg ⁿdavʊr (imæn)   40  
204 Eight word info mɛɣvaivɪ-rʊr   5, 7  
45 eye mær-n   1  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata (sa-ŋk)   19  
99 feather a-vʊrxor   1, 63  
208 Fifty word info sɪŋavur vaɣarm      
143 fire na-ɣamᴩ   19  
111 fish na-jɛx   1  
201 Five word info ɳo-rm   1  
116 flower ᴩusexər   53  
132 fog      
200 Four word info o-væʧ   1, 65  
117 fruit fʷaxər   1, 26  
164 good ho-vʷoi   108  
118 grass miɛⁿdʳʊv   75  
151 green -kʊt͡sɪn (noxor na-ɣai)   8  
26 hair word info sɪvr (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
1 hand na-viɛ-n   16, 72  
184 he/she aŋai   1, 29  
24 head ᵐbʷarə-n   9  
142 heavy ho-miɛʧ   33  
61 house na-lejim   1  
194 how? word info oɪᵑgɪᵐbi   69  
57 husband xeavʊr (sa-ŋ)   67  
182 I arnao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lʉnalʉn   1  
16 intestines ʧɪnɪ-n   1  
126 lake limliᵐbor      
114 leaf nu-xur   8  
2 left ti-mʷair   1, 59  
4 leg/foot na-riɛ-n   37  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male na-rɛn   76  
103 meat/flesh ha-vʷisox   10  
129 moon xəᵐbæʧi   6  
109 mosquito n-nam   1  
59 mother næna (sa-ŋ)   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
63 name na-ɣəs   1, 35  
158 narrow      
179 near pɪʧaŋ   94  
25 neck xalu-n   18, 102  
68 needle      
163 new -veveo   1  
167 night limæroŋ   65  
205 Nine word info mɛɣvaivɪ-vaʧ   20  
195 no, not awa   104  
27 nose xonsu-n   1, 58, 89  
162 old word info -roviɛx aiavʊr      
197 One word info -ʧɪkɪnene   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mæsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ɣasu   3  
149 red -paŋəpaŋ   91  
3 right tiɣavoi   57  
6 road/path na-mɪrse   49  
115 root xaʧərər   2  
65 rope      
112 rotten word info a-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
124 sea na-ras   1  
203 Seven word info mɛɣvaivɪ-ru      
81 sharp -kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvosu-n   65, 71  
161 shy, ashamed mɪmaɣan      
202 Six word info mɛr-ʧukai   29  
12 skin xorxor   1, 80  
128 sky mæroŋ   1, 63  
152 small -keke   78  
145 smoke word info -ᵐbʷas   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider liŋesiŋes   96  
130 star mʷaʧɪ   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone nɪ-vær   1  
105 tail ᵑgexər   63  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that      
62 thatch/roof niar   1  
187 they ɛto they 69, 41  
187 they ɛru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this hənaiəɣa      
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
199 Three word info o-rɛr   1  
134 thunder na-xurve      
41 to bite      
137 to blow word info ɳo--vuv   4  
28 to breathe -pɪlɪv ᵐbʷariɛn   77, 78  
144 to burn word info ɳo-pæŋ   39, 91  
91 to buy -vuri   1  
38 to chew word info -ɳasi   12  
85 to choose      
172 to climb word info -sax(ani)   2  
7 to come -væmi   1, 23  
39 to cook word info -pænun   110  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
34 to cry no-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream -paʧ ɪᵐbʷɛrɪᵐbʷɛr   10  
40 to drink ɳo-mʉn   1, 49  
37 to eat ɳo-ɣan   1  
95 to fall word info -tɛɪx   95  
22 to fear mærax   1  
123 to flow      
101 to fly -miɛx   27  
86 to grow word info      
44 to hear -pæloŋni   1, 72, 73  
171 to hide word info -susuwani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -taŋaʧi   93  
69 to hunt word info -kəkao   77  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ɳo-mɪn   51  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info -tʊɣtoɣi   20, 2  
64 to say ᵑgo-ke   164  
77 to scratch word info -xaruwi   1, 87  
46 to see ka-rəv   118  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -vɪni   1  
51 to sit      
48 to sleep -paʧ   86  
29 to sniff, smell naᵐbon   42  
36 to spit ɳo-ᴩule   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
88 to squeeze word info ᵐʙusini   18, 71  
71 to stab, pierce -ʧuɣi   14  
52 to stand -šealaŋ   56  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info ho-tɛʊᵐʙ   12  
9 to swim -ᵑgəᵑgar   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbʷɪlɪni   86  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
8 to turn word info -pair   44  
35 to vomit ɳo-lu   8  
5 to walk -fanvan   2  
83 to work word info -ᵑgas   9  
47 to yawn -malʉl   19, 34  
32 tongue melu-n   7, 42  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
207 Twenty word info sɪŋavur vaɣavu   9  
198 Two word info o-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info xamɪru we dual excl    
141 wet -mʉʧəmʉʧ   49  
188 what? word info nɪsavi   1  
170 when? word info savᵐbon   85  
181 where? word info ambi   3, 59  
148 white -pəɣaᴩʊx   104  
189 who? word info hasi   1  
159 wide      
58 wife ᵐbʷariɛm (sa-ŋ)   106  
136 wind -ᵐbariɛŋ   1, 55  
100 wing xaᵐbiɛn   1, 12  
55 woman/female pɪnaɣevʊr   103  
127 woods/forest na-rorɔ ɣat͡saɣat͡s      
107 worm (earthworm) ⁿdunlæʧ   68, 64  
169 year ha-sɪɣa   29  
150 yellow -iaŋəiaŋ   9  
186 you xamto you pl 1, 32  
186 you xamɪru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: