https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Avok) 162-99

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
51 to sit      
53 person/human being      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
5 to walk -fanvan   2  
150 yellow -iaŋəiaŋ   9  
81 sharp -kan   14  
152 small -keke   78  
69 to hunt word info -kəkao   77  
151 green -kʊt͡sɪn (noxor na-ɣai)   8  
84 to plant -lumʷi   62  
47 to yawn -malʉl   19, 34  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
101 to fly -miɛx   27  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
147 black -mɛrmɛr   1  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
141 wet -mʉʧəmʉʧ   49  
8 to turn word info -pair   44  
149 red -paŋəpaŋ   91  
48 to sleep -paʧ   86  
50 to dream -paʧ ɪᵐbʷɛrɪᵐbʷɛr   10  
44 to hear -pæloŋni   1, 72, 73  
39 to cook word info -pænun   110  
148 white -pəɣaᴩʊx   104  
28 to breathe -pɪlɪv ᵐbʷariɛn   77, 78  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
162 old word info -roviɛx aiavʊr      
172 to climb word info -sax(ani)   2  
171 to hide word info -susuwani   37  
52 to stand -šealaŋ   56  
72 to hit word info -tamsi   88  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
89 to hold word info -taŋaʧi   93  
95 to fall word info -tɛɪx   95  
93 to pound, beat word info -tʊɣtoɣi   20, 2  
163 new -veveo   1  
91 to buy -vuri   1  
7 to come -væmi   1, 23  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
70 to shoot word info -vɪni   1  
77 to scratch word info -xaruwi   1, 87  
90 to dig -xəri   1  
38 to chew word info -ɳasi   12  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
71 to stab, pierce -ʧuɣi   14  
197 One word info -ʧɪkɪnene   42  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
136 wind -ᵐbariɛŋ   1, 55  
153 big -ᵐbʷao   50  
145 smoke word info -ᵐbʷas   2, 75  
94 to throw word info -ᵐbʷɪlɪni   86  
83 to work word info -ᵑgas   9  
9 to swim -ᵑgəᵑgar   5  
112 rotten word info a-mom   51  
99 feather a-vʊrxor   1, 63  
181 where? word info ambi   3, 59  
182 I arnao   1, 21, 22  
195 no, not awa   104  
184 he/she aŋai   1, 29  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
117 fruit fʷaxər   1, 26  
175 above ha--miɛx   63  
169 year ha-sɪɣa   29  
103 meat/flesh ha-vʷisox   10  
189 who? word info hasi   1  
142 heavy ho-miɛʧ   33  
87 to swell word info ho-tɛʊᵐʙ   12  
164 good ho-vʷoi   108  
177 this hənaiəɣa      
46 to see ka-rəv   118  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
166 correct, true kɪ-naɣanax      
126 lake limliᵐbor      
167 night limæroŋ   65  
96 dog lipax   29  
110 spider liŋesiŋes   96  
174 in, inside lʉnalʉn   1  
11 dust masiav   1, 102  
146 ash maʧiav      
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
32 tongue melu-n   7, 42  
118 grass miɛⁿdʳʊv   75  
97 bird mæn   1  
45 eye mær-n   1  
22 to fear mærax   1  
128 sky mæroŋ   1, 63  
131 cloud word info mæroŋ   34  
160 painful, sick mæsax   1  
202 Six word info mɛr-ʧukai   29  
203 Seven word info mɛɣvaivɪ-ru      
204 Eight word info mɛɣvaivɪ-rʊr   5, 7  
205 Nine word info mɛɣvaivɪ-vaʧ   20  
161 shy, ashamed mɪmaɣan      
130 star mʷaʧɪ   13  
109 mosquito n-nam   1  
111 fish na-jɛx   1  
61 house na-lejim   1  
6 road/path na-mɪrse   49  
106 snake na-mʷər   12  
124 sea na-ras   1  
4 leg/foot na-riɛ-n   37  
127 woods/forest na-rorɔ ɣat͡saɣat͡s      
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
54 man/male na-rɛn   76  
133 rain na-us   1  
1 hand na-viɛ-n   16, 72  
108 louse word info na-xur   1  
134 thunder na-xurve      
79 stick/wood na-ɣai   1  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
63 name na-ɣəs   1, 35  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
29 to sniff, smell naᵐbon   42  
62 thatch/roof niar   1  
34 to cry no-raŋ   1  
122 water word info nu-woi   2  
114 leaf nu-xur   8  
23 blood næ-ⁿde   1  
59 mother næna (sa-ŋ)   1, 83  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-vær   1  
188 what? word info nɪsavi   1  
198 Two word info o-ru   1  
199 Three word info o-rɛr   1  
200 Four word info o-væʧ   1, 65  
194 how? word info oɪᵑgɪᵐbi   69  
176 below pevaxər      
55 woman/female pɪnaɣevʊr   103  
179 near pɪʧaŋ   94  
170 when? word info savᵐbon   85  
18 breast susu-n   1  
139 cold word info susus   98  
26 hair word info sɪvr (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
208 Fifty word info sɪŋavur vaɣarm      
207 Twenty word info sɪŋavur vaɣavu   9  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
60 father tata (sa-ŋk)   19  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tiɣavoi   57  
165 bad, evil vo-samᴩ   41  
168 day vurmatas   58  
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
25 neck xalu-n   18, 102  
186 you xamto you pl 1, 32  
185 we word info xamɪru we dual excl    
186 you xamɪru you dual x  
115 root xaʧərər   2  
100 wing xaᵐbiɛn   1, 12  
57 husband xeavʊr (sa-ŋ)   67  
27 nose xonsu-n   1, 58, 89  
12 skin xorxor   1, 80  
56 child xoɣortete   5, 70  
129 moon xəᵐbæʧi   6  
187 they ɛru they dual x  
187 they ɛto they 69, 41  
102 rat ɣasu   3  
137 to blow word info ɳo--vuv   4  
35 to vomit ɳo-lu   8  
33 to laugh ɳo-mɪn   51  
40 to drink ɳo-mʉn   1, 49  
144 to burn word info ɳo-pæŋ   39, 91  
201 Five word info ɳo-rm   1  
37 to eat ɳo-ɣan   1  
36 to spit ɳo-ᴩule   35, 86, 96  
16 intestines ʧɪnɪ-n   1  
116 flower ᴩusexər   53  
19 shoulder ᵐbarvosu-n   65, 71  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
14 belly ᵐbəɣavʊ-n   66  
58 wife ᵐbʷariɛm (sa-ŋ)   106  
24 head ᵐbʷarə-n   9  
113 branch word info ᵐbʷaʧexər   30, 1  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   52  
88 to squeeze word info ᵐʙusini   18, 71  
82 dull, blunt ᵐʙut   15  
105 tail ᵑgexər   63  
64 to say ᵑgo-ke   164  
43 ear ⁿdariŋə-n   1, 40  
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
98 egg ⁿdavʊr (imæn)   40  
107 worm (earthworm) ⁿdunlæʧ   68, 64  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: