https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Avok) 162-99

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
51 to sit      
53 person/human being      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
126 lake limliᵐbor      
127 woods/forest na-rorɔ ɣat͡saɣat͡s      
134 thunder na-xurve      
146 ash maʧiav      
161 shy, ashamed mɪmaɣan      
162 old word info -roviɛx aiavʊr      
166 correct, true kɪ-naɣanax      
176 below pevaxər      
177 this hənaiəɣa      
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info xamɪru we dual excl    
203 Seven word info mɛɣvaivɪ-ru      
208 Fifty word info sɪŋavur vaɣarm      
16 intestines ʧɪnɪ-n   1  
18 breast susu-n   1  
22 to fear mærax   1  
23 blood næ-ⁿde   1  
34 to cry no-raŋ   1  
37 to eat ɳo-ɣan   1  
45 eye mær-n   1  
61 house na-lejim   1  
62 thatch/roof niar   1  
70 to shoot word info -vɪni   1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -vuri   1  
97 bird mæn   1  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito n-nam   1  
111 fish na-jɛx   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-vær   1  
124 sea na-ras   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛrmɛr   1  
160 painful, sick mæsax   1  
163 new -veveo   1  
174 in, inside lʉnalʉn   1  
188 what? word info nɪsavi   1  
189 who? word info hasi   1  
198 Two word info o-ru   1  
199 Three word info o-rɛr   1  
201 Five word info ɳo-rm   1  
100 wing xaᵐbiɛn   1, 12  
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
7 to come -væmi   1, 23  
117 fruit fʷaxər   1, 26  
63 name na-ɣəs   1, 35  
43 ear ⁿdariŋə-n   1, 40  
136 wind -ᵐbariɛŋ   1, 55  
99 feather a-vʊrxor   1, 63  
44 to hear -pæloŋni   1, 72, 73  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
12 skin xorxor   1, 80  
77 to scratch word info -xaruwi   1, 87  
11 dust masiav   1, 102  
182 I arnao   1, 21, 22  
184 he/she aŋai   1, 29  
186 you xamto you pl 1, 32  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
40 to drink ɳo-mʉn   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
27 nose xonsu-n   1, 58, 89  
2 left ti-mʷair   1, 59  
128 sky mæroŋ   1, 63  
200 Four word info o-væʧ   1, 65  
59 mother næna (sa-ŋ)   1, 83  
50 to dream -paʧ ɪᵐbʷɛrɪᵐbʷɛr   10  
103 meat/flesh ha-vʷisox   10  
55 woman/female pɪnaɣevʊr   103  
148 white -pəɣaᴩʊx   104  
195 no, not awa   104  
58 wife ᵐbʷariɛm (sa-ŋ)   106  
164 good ho-vʷoi   108  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
39 to cook word info -pænun   110  
46 to see ka-rəv   118  
38 to chew word info -ɳasi   12  
87 to swell word info ho-tɛʊᵐʙ   12  
106 snake na-mʷər   12  
130 star mʷaʧɪ   13  
71 to stab, pierce -ʧuɣi   14  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt ᵐʙut   15  
1 hand na-viɛ-n   16, 72  
64 to say ᵑgo-ke   164  
88 to squeeze word info ᵐʙusini   18, 71  
25 neck xalu-n   18, 102  
60 father tata (sa-ŋk)   19  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
47 to yawn -malʉl   19, 34  
5 to walk -fanvan   2  
115 root xaʧərər   2  
122 water word info nu-woi   2  
172 to climb word info -sax(ani)   2  
145 smoke word info -ᵐbʷas   2, 75  
205 Nine word info mɛɣvaivɪ-vaʧ   20  
93 to pound, beat word info -tʊɣtoɣi   20, 2  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
101 to fly -miɛx   27  
96 dog lipax   29  
169 year ha-sɪɣa   29  
202 Six word info mɛr-ʧukai   29  
102 rat ɣasu   3  
181 where? word info ambi   3, 59  
113 branch word info ᵐbʷaʧexər   30, 1  
26 hair word info sɪvr (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
142 heavy ho-miɛʧ   33  
131 cloud word info mæroŋ   34  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
36 to spit ɳo-ᴩule   35, 86, 96  
4 leg/foot na-riɛ-n   37  
171 to hide word info -susuwani   37  
144 to burn word info ɳo-pæŋ   39, 91  
137 to blow word info ɳo--vuv   4  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
98 egg ⁿdavʊr (imæn)   40  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
165 bad, evil vo-samᴩ   41  
29 to sniff, smell naᵐbon   42  
197 One word info -ʧɪkɪnene   42  
8 to turn word info -pair   44  
6 road/path na-mɪrse   49  
141 wet -mʉʧəmʉʧ   49  
9 to swim -ᵑgəᵑgar   5  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
204 Eight word info mɛɣvaivɪ-rʊr   5, 7  
56 child xoɣortete   5, 70  
153 big -ᵐbʷao   50  
33 to laugh ɳo-mɪn   51  
112 rotten word info a-mom   51  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   52  
116 flower ᴩusexər   53  
52 to stand -šealaŋ   56  
3 right tiɣavoi   57  
168 day vurmatas   58  
129 moon xəᵐbæʧi   6  
84 to plant -lumʷi   62  
105 tail ᵑgexər   63  
175 above ha--miɛx   63  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
167 night limæroŋ   65  
19 shoulder ᵐbarvosu-n   65, 71  
14 belly ᵐbəɣavʊ-n   66  
57 husband xeavʊr (sa-ŋ)   67  
107 worm (earthworm) ⁿdunlæʧ   68, 64  
194 how? word info oɪᵑgɪᵐbi   69  
187 they ɛto they 69, 41  
32 tongue melu-n   7, 42  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
118 grass miɛⁿdʳʊv   75  
54 man/male na-rɛn   76  
69 to hunt word info -kəkao   77  
28 to breathe -pɪlɪv ᵐbʷariɛn   77, 78  
152 small -keke   78  
35 to vomit ɳo-lu   8  
114 leaf nu-xur   8  
151 green -kʊt͡sɪn (noxor na-ɣai)   8  
170 when? word info savᵐbon   85  
48 to sleep -paʧ   86  
94 to throw word info -ᵐbʷɪlɪni   86  
72 to hit word info -tamsi   88  
24 head ᵐbʷarə-n   9  
83 to work word info -ᵑgas   9  
150 yellow -iaŋəiaŋ   9  
207 Twenty word info sɪŋavur vaɣavu   9  
149 red -paŋəpaŋ   91  
89 to hold word info -taŋaʧi   93  
179 near pɪʧaŋ   94  
95 to fall word info -tɛɪx   95  
110 spider liŋesiŋes   96  
139 cold word info susus   98  
186 you xamɪru you dual x  
187 they ɛru they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: