https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Avok) 162-101

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a-miex   63  
191 all      
192 and      
146 ash mʷasiap      
173 at      
13 back word info na-ɣaʧamaⁿdʳɪ-n   35, 103  
165 bad, evil a-vənəsamp   41  
14 belly ᵐbaxavʊ-m   66  
176 below pevahar      
153 big      
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black a-mɛrmɛr      
23 blood næ-ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐʙulɛᵐʙul   52  
113 branch word info nɪ-pʷaʧiexər   30, 1  
18 breast na-susu-n   1  
56 child xoare   70  
131 cloud word info mæroŋ   34  
139 cold word info nɪ-meɣas   51  
166 correct, true -kɛnahanax      
168 day horamɛtɛs   58  
10 dirty -ʧaŋʧaŋ   26  
96 dog æ-lipax   29  
140 dry word info hɔ-mɪs      
82 dull, blunt      
11 dust mʷasiap˺   1, 102  
43 ear ⁿdariŋa-m   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg ⁿdavaraxar   40  
204 Eight word info aɣo-pæʧ      
45 eye nɪ-mærʊ-m   1  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire na-xamp   19  
111 fish na-ieɪx   1  
201 Five word info ɳo-rm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info ɳo-væʧ   1, 65  
117 fruit nɪ-vʷaxar   1, 26  
164 good a-vʷoi   108  
118 grass mɛⁿdʳɛʊv   75  
151 green na-kʊt͡skʊt͡sɪŋ   8  
26 hair word info sivʊr (ᵐbʷarə-m)   31, 33  
1 hand na-viɛ-n   16, 72  
184 he/she aŋai   1, 29  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
142 heavy ko-miet͡s   33  
61 house leim   1  
194 how? word info okɛndivan   28  
57 husband a-ɣevor (sa-ŋ)   67  
182 I axanao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside na-ᵐborxarɔ   50  
16 intestines ᵐbaɣavtelɪmp   84  
126 lake liɪᵐborᵐbor      
114 leaf no-xor   8  
2 left ni-mʷair   1, 59  
4 leg/foot na-riɛ-m   37  
135 lightning kanbɛl   26, 70, 71  
17 liver nɪ-maᵐbʷɔ   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xor   1  
54 man/male na-rɛn   76  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
129 moon ᵐbæʧi   6  
109 mosquito nɪ-næn   1  
59 mother ha-næna   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
63 name na-ɣas   1, 35  
158 narrow      
179 near -pɛrCHaŋk   94  
25 neck na-xalua-n   18, 102  
68 needle      
163 new a-vevio   1  
167 night limaroŋ   65  
205 Nine word info      
195 no, not ɳo-mʷe   99  
27 nose na-ɣonʃu-m   1, 58, 89  
162 old word info -axevor      
197 One word info ʧɪkɪnene   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ko-mæsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat na-ɣasu   3  
149 red a-paŋəpaŋ   91  
3 right tiɣavoi   57  
6 road/path na-mɛrse   49  
115 root n-raʧarar   2  
65 rope na-ɣao   25  
112 rotten word info a-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐboŋan   1, 79  
124 sea nɛ-ras   1  
203 Seven word info axo-rɛr      
81 sharp -kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvosu-n   65, 71  
161 shy, ashamed na-homesam      
202 Six word info ɛɣa-ʧʊkai   29  
12 skin na-horgor   1, 80  
128 sky nɪ-mæroŋ   1, 63  
152 small -keki   78  
145 smoke word info wo-kon      
106 snake na-mar   12  
110 spider liŋesŋes   96  
130 star na-mʷeso   13  
79 stick/wood na-xai   1  
120 stone nɪ-var   1  
105 tail na-ᵑgexar   63  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that      
62 thatch/roof niar   1  
187 they xamto they    
187 they næmərɔ they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ajaŋ      
183 thou ehaiŋk   1, 17, 26  
199 Three word info ɳo-rɛr   1  
134 thunder na-horve      
41 to bite      
137 to blow word info -wovwuv   4  
28 to breathe      
144 to burn word info -pæŋ   39, 91  
91 to buy go-vori   1  
38 to chew word info ko-laᵐbəlaᵐb   57, 64?  
85 to choose      
172 to climb word info go-sax   2  
7 to come      
39 to cook word info ko-pænun   110  
196 to count -pɪpɛxəni   71  
34 to cry ko-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead ᵑgo-mæt͡s   1  
90 to dig go-xɔri   1  
50 to dream -paʧ ɪᵐbWaᵐbarə   10  
40 to drink ko-mʉn   1, 49  
37 to eat ko-xan   1  
95 to fall word info ᵑgo-teɪx   95  
22 to fear mærax   1  
123 to flow      
101 to fly ho-miɛx   27  
86 to grow word info      
44 to hear -bæloŋ   1, 72  
171 to hide word info ko-sɪsuani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info ko-pæʧi      
69 to hunt word info to-kakao   77  
74 to kill -tamɪs ɪᵐbuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ko-mɛn   51  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive ᵑgo-maor   1, 76  
92 to open, uncover go-ʧɪŋav   40  
84 to plant ko-lum   62  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
64 to say go-ke   164  
77 to scratch word info -ɣalumɣaiŋ      
46 to see      
67 to sew word info      
70 to shoot word info -vɛni   1  
51 to sit go-tɪⁿdʳə   84  
48 to sleep go-paʧ   86  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
36 to spit -pule   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
88 to squeeze word info ko-ᵐʙuši   18, 71  
71 to stab, pierce      
52 to stand go-šɛlaŋ   56  
73 to steal ho-vɛnaruɔ   1, 58?  
42 to suck      
87 to swell word info -tɛʊᵐʙə   12  
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info ko-ᵐbulni   86  
66 to tie up, fasten go-pɪsi   32  
8 to turn word info -paiɛrni   44  
35 to vomit ko-lu   8  
5 to walk -vanvan   2  
83 to work word info ko-ᵑgas   9  
47 to yawn go-xanɪmao   36  
32 tongue na-melua-n   7, 42  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɳo-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdatopʷiʧi we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷiʧi we pl excl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info ⁿdaru we dual excl    
141 wet ko-mʉʧmʉt͡s   49  
188 what? word info nɪsavi   1  
170 when? word info nɪ-sævᵐbon   85  
181 where? word info ambi   3, 59  
148 white a-poxapo   104  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife      
136 wind -ᵐbarɛŋ   1, 55  
100 wing      
55 woman/female ᵐbʷariaⁿdʳ      
127 woods/forest na-rorɔ ɣat͡saɣat͡s      
107 worm (earthworm) na-ᵐboᵐborao   89  
169 year nɪ-ⁿdʳan   30  
150 yellow na-iaŋiaŋ   9  
186 you xanto you pl 1, 32  
186 you ⁿdaru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: