https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Small Island-Maliambur) 162-88

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
101 to fly      
102 rat      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
187 they      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
49 to lie down word info na-ⁿdʳur nihitiɛn      
53 person/human being ⁿdʳɛn parɪne      
89 to hold word info -raŋuve      
126 lake woi ⁿdʳalⁿdʳal      
134 thunder na-ɣurve      
139 cold word info na-vurapur      
140 dry word info a-mɛs      
147 black a-mirmiɾ      
148 white a-renərieⁿdʳ      
161 shy, ashamed məməɣan      
162 old word info na-ɣaivur      
166 correct, true lɛməlɛm      
170 when? word info na-mɪriar      
176 below hapɪn      
177 this aŋeɣa      
178 that aŋea      
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info n'ato we pl excl    
185 we word info ⁿdʳaru we dl incl    
185 we word info ⁿdʳaruⁿboⁿbon we dual excl    
195 no, not naʧərai      
204 Eight word info ra-ruɾ      
208 Fifty word info rɛnaɣawi aru sɪŋavur      
210 One Thousand word info rɛnaɣawi asɪŋavur      
6 road/path na-sieɾ   1  
7 to come ᵑgə-maɛ   1  
11 dust ni-av   1  
18 breast na-zuis   1  
22 to fear na-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
34 to cry na-raŋ   1  
37 to eat na-kan   1  
45 eye na-mɛraŋk   1  
62 thatch/roof ni-ar   1  
70 to shoot word info na-vɪni   1  
75 to die, be dead na-mæʧ   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
90 to dig -xɛri   1  
91 to buy -ɣəri   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
99 feather na-vhur imæn   1  
111 fish na-jix   1  
114 leaf na-raun   1  
119 earth/soil nɛ-ran   1  
120 stone nɪ-var   1  
124 sea nɪ-ras   1  
133 rain na-wus   1  
160 painful, sick a-mɪsax   1  
163 new na-vuwu   1  
164 good ɳa-vui   1  
188 what? word info nisvai   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info ɳa-ru   1  
199 Three word info ɳa-rul   1  
201 Five word info ɳa-rm   1  
100 wing na-ɣaᵐbɪn   1, 12  
183 thou ɣaiuŋk   1, 17, 26  
117 fruit na-vʷɪn   1, 26  
63 name na-ɣəs   1, 35  
43 ear ⁿdʳoliŋa-ŋk   1, 40  
184 he/she aŋe   1, 6  
44 to hear -paloŋ   1, 72  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
136 wind nɛ-raŋ   1, 77  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
12 skin na-ɣurɣur   1, 80  
182 I aɣanao   1, 21, 22  
186 you ⁿto you pl 1, 32  
31 tooth na-rɪvo-ŋk   1, 35  
40 to drink na-mun   1, 49  
27 nose na-ᵑgonsuŋk   1, 58  
73 to steal na-vɪnaɣɔ   1, 58  
2 left timʷaiɾ   1, 59  
200 Four word info ɳa-vaʧ   1, 65  
98 egg mavɪⁿdʳur   1, 67  
61 house na-likanim   1, 74  
146 ash mʷaʧiaβ   1, 76  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
59 mother nana sa-ŋk   1, 83  
50 to dream na-ᵐbure   10  
153 big na-lɛmb   10  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
64 to say -kare   105  
39 to cook word info -panun   110  
87 to swell word info na-tʊmb   12  
130 star mʷaʧi   13  
203 Seven word info ra-ru   13  
28 to breathe na-roŋ arsau   13, 86  
8 to turn word info ko-vsani   131  
71 to stab, pierce na-ruri   14  
81 sharp ᵑga-kan   14  
46 to see na-rsi   14, 94  
82 dull, blunt a-ᵐbʊt   15  
1 hand na-vuɾɛ-n   16  
88 to squeeze word info -ᵐbuši   18, 71  
25 neck aluwəŋk   18, 102  
60 father na-tata sa-ŋk   19  
143 fire na-ɣamb   19  
47 to yawn -malʊl   19, 34  
5 to walk na--ðan   2  
122 water word info nu-woi   2  
172 to climb word info na-saχ   2  
57 husband nɛrɛn sa-ŋk   2, 64  
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
205 Nine word info ra-paʧ   20  
93 to pound, beat word info -tɛɣtɪɣi   20, 2  
194 how? word info na-korsai   21  
65 rope ɣau   25  
10 dirty ʧaŋəsaŋk   26  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
96 dog lipax   29  
169 year na-sɪɣa   29  
202 Six word info ro-ʧkai   29  
181 where? word info æᵐbi   3, 59  
113 branch word info paʧɪn   30  
26 hair word info na-suɾu   31, 33  
66 to tie up, fasten na-rpɛsi   32  
142 heavy ɳa-mɪv   33?  
131 cloud word info mæroŋk   34  
207 Twenty word info rɛnaɣawi aʧkɛnene   34  
13 back word info maⁿdʳə-ŋk   35  
36 to spit na-pure   35, 86, 96  
4 leg/foot na-ariŋk   37  
171 to hide word info -suani   37  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
137 to blow word info na-ovuv   4  
80 to split word info -ʧavi   4, 6?  
51 to sit na-sumusumu   40  
51 to sit na -sumbsumb   40  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧəŋavuni   40  
30 mouth ᵐbaŋo-ŋk   41  
165 bad, evil ɳa-samb   41  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
95 to fall word info -naⁿdʳəm   42  
197 One word info ɳa-ʧkai   42  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
141 wet -muʧmuʧ   49  
9 to swim na-ᵑgaɾ   5  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
58 wife na-pɪnevur saŋk   5, 89  
174 in, inside na-ᵐbuᵐburun   50  
33 to laugh na-mɛn   51  
112 rotten word info ɳa-mom   51  
15 bone na-ᵐbulᵐbul   52  
116 flower na-pɪsun   53  
3 right tiɣavui   57  
38 to chew word info -ⁿdʳalmʊʧ   57, 64  
168 day mɪtas   58  
209 One Hundred word info rɛnaɣawi arɪm   58  
77 to scratch word info na-ɣalumʷi   59  
129 moon na-ɣambaʧi   6  
84 to plant na-lumʷi   62  
175 above muɣar   63  
115 root na-ɣaɣɛn   63?  
74 to kill -tamʷɪs iᵐbuni   64, 1  
167 night limæroŋ   65  
19 shoulder ᵐbarvosʊ-n   65, 71  
14 belly na-ᵐbaɣavu-ŋk   66  
17 liver nu-mamb   7  
32 tongue na-luwə-ŋk   7, 42  
56 child na-rere   70?  
196 to count -pɪpəɣəni   71  
52 to stand na-ruaŋk   72  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
54 man/male nɪ-riɛn   76  
69 to hunt word info -kaovekao   77  
152 small na-kiki   78  
35 to vomit na-lu   8  
151 green -kəkʧiɛn   8  
16 intestines xavutilamb   84  
48 to sleep na-paʧ   86  
94 to throw word info -ᵐbulni   86  
72 to hit word info na-tamsi   88  
24 head ᵐbʷarəŋk   9  
83 to work word info a-ŋas   9  
149 red -paŋpaŋ   91  
145 smoke word info a-tuŋ   94  
179 near perɪʧaŋk   94  
186 you nurune you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: