https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Mbatambang) 162-83

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
37 to eat      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
104 fat/grease      
106 snake      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
144 to burn word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
167 night      
168 day      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
32 tongue "næ-"mælæᵐbuɳi-n   30  
189 who? word info ahɛn   1, 25  
184 he/she aj   1  
183 thou ajuŋ   1, 17  
186 you amuru you dual x  
186 you amʷil you pl 1, 13  
195 no, not awaʔ   104  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
151 green i-aasan   8  
165 bad, evil i-hat˺   1  
81 sharp i-kan   14  
201 Five word info i-lim   1  
164 good i-lɛh   59  
150 yellow i-lʉtlʉt   43  
82 dull, blunt i-mah   34  
140 dry word info i-mahamah      
162 old word info i-marlam      
76 to live, be alive i-meor   1, 76  
112 rotten word info i-mom   51  
161 shy, ashamed i-mæmaan      
148 white i-mævʷʉs   1  
152 small i-mɛlaalaʔ      
75 to die, be dead i-mɛs   1  
147 black i-mɛtmɛt      
160 painful, sick i-mɪhɛʔ   1  
149 red i-paŋpaŋ   91  
166 correct, true i-pᵐbarɪŋin-ian      
198 Two word info i-ru   1  
87 to swell word info i-tim   12  
171 to hide word info i-titetɛhɛʔ   61  
197 One word info i-tɛˀ   14, 4  
199 Three word info i-tʉl   1  
137 to blow word info i-uphup   62, 63  
163 new i-veveo   1  
194 how? word info i-være   30  
200 Four word info i-væs   1, 65  
153 big i-ᵐboᵐbo   50  
141 wet i-ⁿdomⁿdom   121  
142 heavy i-ⁿdop˺   14  
206 Ten word info ilaŋvʊl   5, 8  
203 Seven word info iraʔa-ru   13  
202 Six word info iraʔa-tɛˀ      
204 Eight word info iraʔa-tʉl      
205 Nine word info iraʔa-vas   20  
154 short word info iᵐbuʔᵐbuʔ      
175 above livanmahap˺      
174 in, inside lɛʊnimʉsʉn   1  
179 near masaŋsaŋ   90  
185 we word info mæro we dual excl    
185 we word info mætʉl we pl excl    
63 name na-aha-ŋ   37  
102 rat na-ahup˺   3  
79 stick/wood na-ai   1  
57 husband na-aivʷut   67  
143 fire na-am   19  
115 root na-aran   2  
16 intestines na-avut˺   83  
6 road/path na-hal   1  
111 fish na-mahal   52  
17 liver na-mam   7, 56  
98 egg na-manlʉ-n   83  
146 ash na-masun (am)      
139 cold word info na-mælah   51  
45 eye na-mɛta-ŋ   1  
119 earth/soil na-tan   1  
116 flower na-taphɛn   53, 57  
120 stone na-vat˺   1  
1 hand na-væra-n   16  
117 fruit na-wan(ai)   1, 26  
24 head na-ᵐbatu-ŋ   9  
54 man/male na-ᵐbaᵐbariŋin   117  
113 branch word info na-ᵐbæl(nan)   31  
188 what? word info nahai   1  
208 Fifty word info namaratin iru noornʊn ilaŋvʊl      
207 Twenty word info namaratin itɛʔ   35  
210 One Thousand word info namaritin ilaŋvʊl      
209 One Hundred word info namaritin ilim   57  
14 belly naᵐbaavo-ŋ   66  
65 rope ne-ʔeo   25  
62 thatch/roof ni-at   1  
11 dust ni-jap   1  
61 house ni-jum   1  
96 dog ni-kiliu   7, 77, 80  
118 grass ni-mʷini   31  
134 thunder ni-pil      
135 lightning ni-pil vitvit   26  
55 woman/female ni-vin aivʷut   103  
58 wife ni-vin aivʷut   5, 89  
129 moon ni-vul   1  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
121 sand ni-ᵐbunʊn   1, 79  
105 tail ni-ᵐbusʉn   76  
68 needle ni-ⁿdule      
122 water word info no-hoi   2  
126 lake no-hoi ⁿdalⁿdal      
130 star no-mʷosoi   13  
12 skin no-olsi-n   73  
26 hair word info no-osul   31, 33?  
131 cloud word info no-ᵐborᵐbor   38  
30 mouth no-ᵐboʔo-ŋ   41  
99 feather no-ᵐbunᵐbo-n   25  
29 to sniff, smell no-ᵐbʷo-n   42  
18 breast nu-šušu-n   1  
133 rain nu-uh   1  
108 louse word info nu-ut˺   1  
103 meat/flesh nu-vuəh   10  
4 leg/foot nu-ᵐbule-ŋ   33  
15 bone nu-ᵐbulᵐbul   52  
127 woods/forest nu-ᵐʙunai (iⁿdu)   2, 87  
25 neck nu-ⁿdelo-ŋ   42  
170 when? word info næ-matanial   61  
97 bird næ-mæn   1  
23 blood næ-ⁿdaʰ   1  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
114 leaf nɛ-reun   1  
13 back word info nɛ-taʔo-n   12  
169 year nɛ-teo   1  
109 mosquito nɛ-teoas   38, 48  
124 sea nɛ-tɛs   1  
110 spider nɛ-ŋɛŋeo   8, 79  
43 ear nɛⁿdalɪŋa͂-ŋ   1, 40  
31 tooth nɪ-livʷo-n   1, 35  
27 nose nɪ-ᵑginhu-n   1, 58  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulas   68, 64  
187 they ral they 55  
187 they raru they dual x  
176 below salvʉn      
180 far sɛle   5  
60 father tata   19  
145 smoke word info tuŋtuŋ   94  
178 that ᵐbajaŋ      
3 right ᵐbaraŋin   30  
7 to come ᵑga-mi   1  
59 mother ᵑgijai   91  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
8 to turn word info ⁿda-viis   31  
196 to count ⁿda-ᵐbʷiliŋ   1  
2 left ⁿdalmir   1, 59  
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info ⁿdatʉl we pl incl    
172 to climb word info ⁿdi-haʔ   2  
90 to dig ⁿdi-il   1?  
94 to throw word info ⁿdi-kom   85  
84 to plant ⁿdi-kor   69  
5 to walk ⁿdi-loŋ   60  
35 to vomit ⁿdi-lulu   8  
46 to see ⁿdi-lɛs   14, 94  
22 to fear ⁿdi-mataʔtaʔ   1  
47 to yawn ⁿdi-momolɛn   19, 34  
33 to laugh ⁿdi-mæn   51  
40 to drink ⁿdi-mʉn   1, 49  
77 to scratch word info ⁿdi-oioi   75  
74 to kill ⁿdi-orᵐbʉn i-mɛs   88, 1, 2  
48 to sleep ⁿdi-pas   86  
49 to lie down word info ⁿdi-pas ⁿdeo   25, 62  
64 to say ⁿdi-pe   13, 103  
91 to buy ⁿdi-pul   1  
36 to spit ⁿdi-pupure   35, 86, 96  
83 to work word info ⁿdi-ra   46  
69 to hunt word info ⁿdi-sal   30  
39 to cook word info ⁿdi-saŋ   87  
92 to open, uncover ⁿdi-sisivæn   24  
51 to sit ⁿdi-sum   40  
80 to split word info ⁿdi-tarpor   1  
34 to cry ⁿdi-teng   1  
78 to cut, hack word info ⁿdi-tiri   1  
52 to stand ⁿdi-tur   2, 69  
67 to sew word info ⁿdi-tur   13  
71 to stab, pierce ⁿdi-tur   14  
72 to hit word info ⁿdi-uras   94  
93 to pound, beat word info ⁿdi-uras   60  
70 to shoot word info ⁿdi-vini   1  
66 to tie up, fasten ⁿdi-vitⁿdʳ   74  
89 to hold word info ⁿdi-vorvor   34  
73 to steal ⁿdi-vænaʔ   1, 58  
9 to swim ⁿdi-ŋar   5  
28 to breathe ⁿdi-ŋaraŋar   13  
38 to chew word info ⁿdi-ŋas   12  
88 to squeeze word info ⁿdi-ᵐbus   18, 71  
95 to fall word info ⁿdi-ᵐbæh   97  
44 to hear ⁿdi-ⁿdalroroŋ   1  
50 to dream ⁿdiles nɛᵐbʷere   10  
101 to fly ⁿdivɛm   46  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: