https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Axamb (Small Island-Brisbane) 162-89

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above amxar   63  
191 all      
192 and      
146 ash maʧiaɸ   1, 76  
173 at      
13 back word info maⁿdʳɪ-m   35  
165 bad, evil a-samb   41  
14 belly ᵐbaɣavu-m   66  
176 below pɛvɪn      
153 big -lɛmp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɛrmɛɾ      
23 blood ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   52  
113 branch word info paʧɪn   30  
18 breast na-sus   1  
56 child tete   54  
131 cloud word info mæroŋk   34  
139 cold word info -susmʷɛl      
166 correct, true ᵑga-lɛmlɛm      
168 day urntas   58  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info a-mɛs      
82 dull, blunt ᵑga-ᵐbʊt   15  
11 dust ni-af   1  
43 ear ⁿdʳarɪŋa-m   1, 40  
119 earth/soil na-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʳor   1, 67  
204 Eight word info rɪmraxa-rur   5, 7  
45 eye na-mɛra-m   1  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather na-vɪrn   1  
208 Fifty word info rɛnɣawi aru sɪŋavur      
143 fire na-ɣamʙ   19  
111 fish na-ix   1  
201 Five word info a-rm   1  
116 flower na-pusɪn   53  
132 fog      
200 Four word info a-faʧ   1, 65  
117 fruit na-vʷɛn   1, 26  
164 good ɳa-vui   1  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
151 green -kəkəʧɛn   8  
26 hair word info na-suvur   31, 33  
1 hand na-vɾa-m   16  
184 he/she aŋe   1, 6  
24 head ᵐbʷarə-m   9  
142 heavy -mɛf   33?  
61 house na-im   1  
194 how? word info -korsai   21  
57 husband suom ɣenaɣavui      
182 I axanao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside na-ᵐbuᵐburun   50  
16 intestines xavtɪlaᵐʙu-n   84  
126 lake na-ⁿduŋ ⁿdʳalⁿdʳal      
114 leaf na-raun   1  
2 left timaiɾ   1, 59  
4 leg/foot na-rim   37  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver maᵐbu-m   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male nɛ-reɛn   76  
103 meat/flesh na-vsox   10  
129 moon na-ɣambaʧi   6  
109 mosquito n-nam   1  
59 mother nana   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-m   41  
63 name na-ɣəsa-m   1, 35  
158 narrow      
179 near pɛrɪʧaŋk   94  
25 neck xaluwa-m   18, 102  
68 needle      
163 new a-vuvʷo   1  
167 night limaroŋ   65  
205 Nine word info rɪmraxa-paʧ   20  
195 no, not awa   104  
27 nose ᵐʙoᵑgonsu-m   1, 58  
162 old word info xaivur      
197 One word info a-ʧkai   42  
209 One Hundred word info rɛnaɣawi arɪm   58  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -msax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat xasu   3  
149 red -paŋpaŋ   91  
3 right tiɣavui   57  
6 road/path na-ser   1  
115 root na-ɣaʧɪn   64  
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info rɪmraxa-ru   5, 2  
81 sharp ᵑga-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvuso-m   65, 71  
161 shy, ashamed mɪməɣan      
202 Six word info rimro-ʧkai   29  
12 skin na-xaru-n   1, 80  
128 sky      
152 small -kiki   78  
145 smoke word info a-tuŋ   94  
106 snake na-mʷer   12  
110 spider na-ᵑgau   6  
130 star mʷaʧi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone nɪ-far   1  
105 tail na-ᵐʙuʧɪn   76  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
178 that ɳea      
62 thatch/roof ni-ar   1  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɳeɣa      
183 thou xaiuŋk   1, 17, 26  
199 Three word info a-rur   1  
134 thunder na-xorve      
41 to bite      
137 to blow word info a-uvuv   4  
28 to breathe -ɳarsau   13, 86  
144 to burn word info a-paŋ   39, 91  
91 to buy -vuri   1  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪʧ   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come ᵑgə-mai   1  
39 to cook word info -panun   110  
196 to count pɪpəx   71  
34 to cry ᵑga-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead a-mæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream na-ᵐbure   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -aⁿdʳɪm   42  
22 to fear mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly -mɪrax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -paloŋəni   1, 72, 73  
171 to hide word info -suani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
69 to hunt word info -kao   77  
74 to kill -tamɪs iᵐʙuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ᵑga-mɛn   51  
49 to lie down word info -paʧ vipɛn   62, 93  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
92 to open, uncover -t͡suŋavuni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info tamtamsi   59  
64 to say -kare   105  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
46 to see ᵑga-rɪf   118  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -fəni   1  
51 to sit -sumbəsumb   40  
48 to sleep -paʧ   86  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
36 to spit -pure   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧapure   1  
88 to squeeze word info -ᵐʙusi   18, 71  
71 to stab, pierce -ruri   14  
52 to stand -ruaŋk   72  
73 to steal -fɪnaɣɔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tʊmʙ   12  
9 to swim -ᵑgəᵑgaɾ   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbəli   86  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
8 to turn word info ko-vsani   131  
35 to vomit na-lu   8  
5 to walk -fanvan   2  
83 to work word info -ŋas   9  
47 to yawn -malol   19, 34  
32 tongue maluwa-m   7, 42  
31 tooth na-rɪvo-m   1, 35  
207 Twenty word info rɛnaɣawi aʧkɛnene   34  
198 Two word info a-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-woi   2  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info mato we pl excl    
185 we word info ⁿdʳaru we dl incl    
185 we word info maru we dual excl    
141 wet -muʧmuʧ   49  
188 what? word info      
170 when? word info sevᵐboŋ   85  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white -rɛnrɛⁿdʳ      
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife suom pɪnevur   5, 89  
136 wind nɪ-raŋ   1, 77  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
55 woman/female na-pɪnevʊr   103  
127 woods/forest na-liɣai rorox   2, 87  
107 worm (earthworm) na-ⁿdʳulæʧ   68, 64  
169 year na-sɪɣa   29  
150 yellow -lʉtəlʉt   43  
186 you ato you pl 1, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: