https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sursurunga

Source/Author:  Malcolm Ross, fieldnotes, supplemented with Hutchisson (1975, n.d.) 
Identifiers:  ISO-639-3:sgz  Glottocode: surs1246 
Notes:  (1) Malcolm Ross, fieldnotes
(2) Don Hutchisson, n.d. Electronic dictionary of Sursurunga. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics
(3) Don Hutchisson, 1975. Sursurunga grammar essentials. Unpublished manuscript. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
 
Data Entry:  Typed By: Malcolm Ross  Checked By: Malcolm Ross 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Meso Melanesian:New Ireland:South New Ireland-Northwest Solomonic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above muni      
191 all no      
192 and   2  
146 ash iahiah      
173 at i   1  
13 back word info bani      
165 bad, evil sapki      
14 belly bələ   18  
176 below      
153 big tilik      
97 bird man   1  
147 black ŋiər      
23 blood dərə   1  
15 bone tuə   1, 10  
113 branch word info rəkə   1  
18 breast susu   1  
56 child kalik      
131 cloud word info bət      
139 cold word info gəvər      
166 correct, true nokuan      
168 day nas      
10 dirty dur   68  
96 dog pap   37  
140 dry word info seŋseŋ   61  
82 dull, blunt bulən   6  
11 dust mohok      
43 ear talŋə   1  
119 earth/soil rah      
98 egg pasin      
204 Eight word info ual   3  
45 eye mətə   1  
180 far təptək   19  
104 fat/grease tigə      
60 father kəkə   42  
99 feather niu      
208 Fifty word info      
143 fire kəmnəh      
111 fish hisu      
201 Five word info lim   1  
116 flower purpur   13 L?
132 fog val   56  
200 Four word info hat   1, 65  
117 fruit bihi      
164 good lain      
118 grass bos      
151 green məkrau   13, 81  
26 hair word info niu      
1 hand limə   1, 64  
184 he/she a   1  
24 head lulu      
142 heavy taun      
61 house rum   1  
194 how? word info      
57 husband pup      
182 I yau   1, 21  
193 if ŋo      
174 in, inside polgo   63  
16 intestines bəlbələ   28  
126 lake dan kaul      
114 leaf pəkə   12  
2 left kais   15  
4 leg/foot keke   1  
135 lightning pil   26  
17 liver nite      
155 long word info dolon      
108 louse word info ut   1  
54 man/male kələu      
103 meat/flesh pinsən   17  
129 moon kalaŋ   26  
109 mosquito ŋuk      
59 mother məmə   5  
30 mouth ŋudu   2  
63 name ŋisə   66  
158 narrow      
179 near pəput      
25 neck poŋoŋ      
68 needle      
163 new hutŋin      
167 night libuŋ      
205 Nine word info siu   5  
195 no, not kəpte      
27 nose ŋisu   27  
162 old word info      
197 One word info kes   32  
209 One Hundred word info mar   6  
210 One Thousand word info      
190 other tuə      
160 painful, sick sasam 'sick' 107  
53 person/human being kələmul      
133 rain ren     L?
102 rat bas      
149 red mirik      
3 right miŋin      
6 road/path səl   1  
115 root nirua      
65 rope suk      
112 rotten word info bures      
125 salt tas   20  
121 sand kon   1  
124 sea lontas   1  
203 Seven word info it   1  
81 sharp inan   14  
154 short word info kuir   13  
19 shoulder koliŋ      
161 shy, ashamed masa      
202 Six word info uon   1  
12 skin kəpənpəplu   30  
128 sky bət   39  
152 small gengen      
145 smoke word info sauh   83  
106 snake kanih      
110 spider kumləu   1, 80  
130 star mətmətiah      
79 stick/wood buk      
120 stone hat   1  
105 tail tabu   75  
206 Ten word info səŋul   5  
178 that      
62 thatch/roof puŋan      
62 thatch/roof      
187 they di   25  
157 thick word info sut 'fat'    
156 thin word info reksen 'thin of person'    
177 this min      
183 thou iəu   1  
199 Three word info tul   1  
134 thunder pər   15  
41 to bite arərat   1  
137 to blow word info kih   72  
28 to breathe auŋes      
144 to burn word info osoi   72  
91 to buy huli   1  
38 to chew word info ma   1  
85 to choose ilwai      
172 to climb word info sa   2  
7 to come ləkəm   1, 85  
39 to cook word info tutun   9  
196 to count uəs   10  
34 to cry taŋ   1  
78 to cut, hack word info kut   9  
75 to die, be dead mat   1  
90 to dig so   62  
50 to dream mih   1, 37  
40 to drink ŋin      
37 to eat nam   46  
95 to fall word info pur      
22 to fear matut   1  
123 to flow sal   24  
101 to fly roh   1  
86 to grow word info kopkom   55  
44 to hear aloŋra   1, 36  
171 to hide word info punmai   1  
72 to hit word info ubi   44  
89 to hold word info topon      
69 to hunt word info anmam      
74 to kill ubi   45  
20 to know, be knowledgeable mənən      
33 to laugh noŋ   16  
49 to lie down word info bopbop      
76 to live, be alive liu   27  
92 to open, uncover pasbat      
84 to plant soi   28  
93 to pound, beat word info bəs 'pound'    
93 to pound, beat word info rapsi 'hit' 46  
64 to say ot      
77 to scratch word info karsi not sure about 'rs' here, but s would be regular reflex of *kasi 5  
46 to see mək      
67 to sew word info somap   46  
70 to shoot word info panki   1  
51 to sit kis   20  
48 to sleep boptin      
29 to sniff, smell usmai      
36 to spit məmŋai 'spit out'    
80 to split word info sepei   86  
88 to squeeze word info pami      
71 to stab, pierce tərai   48  
52 to stand tur   2, 69  
73 to steal sikip      
42 to suck sospi   1  
42 to suck susi 'drink at breast' 25  
87 to swell word info sut   75  
9 to swim kas   9  
21 to think holhol      
94 to throw word info lŋoi      
66 to tie up, fasten kabat      
8 to turn word info      
35 to vomit kəik   38  
5 to walk lək   1  
83 to work word info im      
47 to yawn məiah   19  
32 tongue kerme   7, 14  
31 tooth ŋise   24  
207 Twenty word info ru i səŋul      
198 Two word info ru   1  
138 warm word info manmanir      
122 water word info dan   1  
185 we word info gim excl.    
185 we word info git incl.    
141 wet bətək      
188 what? word info dəni      
170 when? word info eŋes   1, 41  
181 where? word info aiə   3, 35  
148 white bal   116  
189 who? word info sinə   1, 28  
159 wide təpəl      
58 wife wək = 'woman' 98  
136 wind kikih      
100 wing bəbə   34  
55 woman/female uək      
127 woods/forest taman      
107 worm (earthworm) kolol   39  
169 year bet      
150 yellow maksin   71, 81  
186 you gam   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: