https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Mae A)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above linha   11  
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
173 at      
13 back word info taho-   12  
165 bad, evil -hat   1  
14 belly tᵐba-   36  
176 below nɛlvɛn   41, 74  
153 big -laⁿdlaⁿd   10, 86  
97 bird nanix   1  
147 black -nɛt   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
15 bone su-   52  
113 branch word info      
18 breast ne-sus   1  
56 child tɛᵐbiᵐbi   80  
131 cloud word info      
139 cold word info -nalɣa   51  
166 correct, true -vratin   37, 73  
168 day laran   6  
10 dirty      
96 dog liⁿdax   29  
140 dry word info -nenah   11  
82 dull, blunt -ᵐbatot   15  
11 dust bitiɸ   87  
43 ear ⁿdʳɛlɪŋ-   1, 40  
119 earth/soil ⁿtan   1, 78  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
204 Eight word info i-gɛwɛl   3  
45 eye məta-   1  
180 far awe   71  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather fəle   1  
208 Fifty word info i-ŋovilin      
143 fire naⁿdɣan   19  
111 fish nas   53  
201 Five word info i-lin   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit na-voŋa-   13  
164 good -nam   27  
118 grass na-nih   51  
151 green -rasraɣsan   8  
26 hair word info vlɛn bati-   31, 60  
1 hand fra-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbati-   9  
142 heavy -ⁿdʳoɸ   14  
61 house na-in   1  
194 how? word info hɪⁿdlaxaɣa   56  
57 husband mʷorti-h-   81  
182 I xono   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines hɛnɪ-   1  
126 lake nanɪⁿd   37, 38?  
114 leaf roxa   51, 53  
2 left majɾe   1, 59  
4 leg/foot male-   62  
135 lightning vlax   26  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male      
103 meat/flesh nɛ-ɣoɸ      
129 moon na-vil   1  
109 mosquito namux   1  
59 mother ⁿdɪⁿde   17  
30 mouth soŋo-   55  
63 name      
158 narrow      
179 near xəriɸ   89  
25 neck ᵐbetigɛⁿdʳal   42, 117  
68 needle      
163 new -mɛⁿdʳax   48  
167 night laᵐbuŋ   1  
205 Nine word info i-gesiv   5  
195 no, not      
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
162 old word info -təra   27  
197 One word info iɣal   42, 57  
209 One Hundred word info i-ŋosiŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -ros   32  
53 person/human being      
133 rain na-uh   1  
102 rat na-ɣariv   18  
149 red -nial   1, 55  
3 right matu   5, 37  
6 road/path na-hal   1  
115 root lɪᵐbanan   18  
65 rope narit   63  
112 rotten word info -ⁿdʳɪv+P189+P189ɪv   100  
125 salt      
121 sand na-wɛn   1  
124 sea ⁿtah   1  
203 Seven word info i-gendit   1  
81 sharp -mon   24  
154 short word info      
19 shoulder bɛtik ᵐbohovrar   65, 87?  
161 shy, ashamed -nɣan   60  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
12 skin vle-   1, 81  
128 sky      
152 small -ᵐbiʰ   109  
145 smoke word info      
106 snake nə-mat   12  
110 spider nela   1  
130 star vivor   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nə-vat   1  
105 tail balɣa-   60  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
178 that xuwe   37  
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbetᵐbetekur   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -hir   26  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
144 to burn word info      
91 to buy -vol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -hɛx   2  
7 to come -mɛ   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count -siᵐbegi   73  
34 to cry -ŋar   5  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
90 to dig      
50 to dream -netur ᵐburbur   11, 10  
40 to drink -nin   1, 49  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
95 to fall word info -soɸ   13  
22 to fear -mtagit   1  
123 to flow      
101 to fly -ɣaɣaⁿd   14, 78, 80  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋo   1  
171 to hide word info -tahowugi   37, 39  
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
89 to hold word info -tuwuni   94  
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -vɣaur   92  
49 to lie down word info -netur tugun   37, 90  
76 to live, be alive -seliɸ   57  
92 to open, uncover -təɣahi   59  
84 to plant -laɸ   10  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
64 to say      
77 to scratch word info -kuskosi   69  
46 to see -li   14  
67 to sew word info -ⁿdʳur Realis 13  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
70 to shoot word info -fini   1  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -netur   1  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
36 to spit -tⁿdi   15  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -vnaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -hol   66  
9 to swim -huɸ   12  
21 to think      
94 to throw word info -sɛregi   87  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
8 to turn word info -ⁿdʳori   34, 106  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -fɪvial   10  
83 to work word info -ⁿdah   75  
47 to yawn -məmaɸ   19  
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
207 Twenty word info i-ŋoviliru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-ã   2  
185 we word info knɛn we pl excl E42  
185 we word info knɛn aru we dual excl    
141 wet -wair   35, 47  
188 what? word info haxa   1, 59  
170 when? word info      
181 where? word info hande   3, 59  
148 white -vuh   1  
189 who? word info hena   1, 25  
159 wide      
58 wife vinaⁿdʳ-h-   5, 63  
136 wind n-laŋ   1, 77  
100 wing      
55 woman/female vinaⁿdʳ   1, 101  
127 woods/forest ⁿdʳoxo tɛra   90  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
169 year kaka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kɛni you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: