https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Mae A)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
54 man/male      
63 name      
64 to say      
68 needle      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
78 to cut, hack word info      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
90 to dig      
100 wing      
104 fat/grease      
113 branch word info      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
70 to shoot word info -fini   1  
5 to walk -fɪvial   10  
165 bad, evil -hat   1  
137 to blow word info -hir   26  
87 to swell word info -hol   66  
9 to swim -huɸ   12  
172 to climb word info -hɛx   2  
77 to scratch word info -kuskosi   69  
84 to plant -laɸ   10  
153 big -laⁿdlaⁿd   10, 86  
46 to see -li   14  
35 to vomit -lu   8  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
81 sharp -mon   24  
22 to fear -mtagit   1  
47 to yawn -məmaɸ   19  
150 yellow -məɣɛl   68  
7 to come -mɛ   1  
163 new -mɛⁿdʳax   48  
139 cold word info -nalɣa   51  
164 good -nam   27  
140 dry word info -nenah   11  
48 to sleep -netur   1  
49 to lie down word info -netur tugun   37, 90  
50 to dream -netur ᵐburbur   11, 10  
149 red -nial   1, 55  
40 to drink -nin   1, 49  
147 black -nɛt   1  
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
161 shy, ashamed -nɣan   60  
151 green -rasraɣsan   8  
160 painful, sick -ros   32  
44 to hear -roŋo   1  
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
76 to live, be alive -seliɸ   57  
196 to count -siᵐbegi   73  
95 to fall word info -soɸ   13  
94 to throw word info -sɛregi   87  
171 to hide word info -tahowugi   37, 39  
39 to cook word info -titin   9  
52 to stand -tur   2, 69  
89 to hold word info -tuwuni   94  
162 old word info -təra   27  
92 to open, uncover -təɣahi   59  
36 to spit -tⁿdi   15  
73 to steal -vnaɣe   1, 58  
91 to buy -vol   1  
166 correct, true -vratin   37, 73  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
148 white -vuh   1  
33 to laugh -vɣaur   92  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
141 wet -wair   35, 47  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
34 to cry -ŋar   5  
101 to fly -ɣaɣaⁿd   14, 78, 80  
82 dull, blunt -ᵐbatot   15  
152 small -ᵐbiʰ   109  
83 to work word info -ⁿdah   75  
8 to turn word info -ⁿdʳori   34, 106  
142 heavy -ⁿdʳoɸ   14  
67 to sew word info -ⁿdʳur Realis 13  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
112 rotten word info -ⁿdʳɪv+P189+P189ɪv   100  
180 far awe   71  
105 tail balɣa-   60  
11 dust bitiɸ   87  
19 shoulder bɛtik ᵐbohovrar   65, 87?  
1 hand fra-   16  
99 feather fəle   1  
181 where? word info hande   3, 59  
188 what? word info haxa   1, 59  
189 who? word info hena   1, 25  
16 intestines hɛnɪ-   1  
194 how? word info hɪⁿdlaxaɣa   56  
203 Seven word info i-gendit   1  
205 Nine word info i-gesiv   5  
204 Eight word info i-gɛwɛl   3  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
201 Five word info i-lin   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
209 One Hundred word info i-ŋosiŋavil   40  
208 Fifty word info i-ŋovilin      
207 Twenty word info i-ŋoviliru   9  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
197 One word info iɣal   42, 57  
169 year kaka   67  
185 we word info knɛn we pl excl E42  
185 we word info knɛn aru we dual excl    
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
186 you kɛni you pl 1, 13  
174 in, inside lalɛn   1  
168 day laran   6  
167 night laᵐbuŋ   1  
175 above linha   11  
96 dog liⁿdax   29  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
115 root lɪᵐbanan   18  
2 left majɾe   1, 59  
4 leg/foot male-   62  
3 right matu   5, 37  
45 eye məta-   1  
57 husband mʷorti-h-   81  
136 wind n-laŋ   1, 77  
6 road/path na-hal   1  
61 house na-in   1  
118 grass na-nih   51  
133 rain na-uh   1  
129 moon na-vil   1  
117 fruit na-voŋa-   13  
121 sand na-wɛn   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
102 rat na-ɣariv   18  
108 louse word info na-ɣut   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
109 mosquito namux   1  
97 bird nanix   1  
126 lake nanɪⁿd   37, 38?  
65 rope narit   63  
111 fish nas   53  
143 fire naⁿdɣan   19  
18 breast ne-sus   1  
110 spider nela   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
183 thou nox   1, 18  
122 water word info nu-ã   2  
106 snake nə-mat   12  
120 stone nə-vat   1  
103 meat/flesh nɛ-ɣoɸ      
176 below nɛlvɛn   41, 74  
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
114 leaf roxa   51, 53  
30 mouth soŋo-   55  
15 bone su-   52  
13 back word info taho-   12  
60 father tate   19  
56 child tɛᵐbiᵐbi   80  
14 belly tᵐba-   36  
55 woman/female vinaⁿdʳ   1, 101  
58 wife vinaⁿdʳ-h-   5, 63  
130 star vivor   70  
135 lightning vlax   26  
12 skin vle-   1, 81  
26 hair word info vlɛn bati-   31, 60  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
182 I xono   1, 21, 22  
178 that xuwe   37  
179 near xəriɸ   89  
24 head ᵐbati-   9  
25 neck ᵐbetigɛⁿdʳal   42, 117  
134 thunder ᵐbetᵐbetekur   2, 84  
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
59 mother ⁿdɪⁿde   17  
127 woods/forest ⁿdʳoxo tɛra   90  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
43 ear ⁿdʳɛlɪŋ-   1, 40  
124 sea ⁿtah   1  
119 earth/soil ⁿtan   1, 78  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: