https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegel's Bay (Litebral)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmsah   11  
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info ⁿʒɪpɪno-   91  
165 bad, evil -sat   1  
14 belly lɛvuɣɛ-   86  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
153 big -lɛplɛp   10  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
147 black -loŋ   80  
23 blood ni-re   1  
15 bone ⁿʒɛ-   2, 31  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
18 breast na-sus   1  
56 child ⁿdiɣbis   69  
131 cloud word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true -vəratɪn   37, 73  
168 day notəɾan   6, 52  
10 dirty      
96 dog no-woli   7, 84  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
82 dull, blunt -monte   67  
11 dust nə-maɣaɸ   86  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
204 Eight word info ɣuil   3  
45 eye lɛmtɛr   1  
180 far luɣsi   62  
104 fat/grease      
60 father      
99 feather nɪ-vɪloɪ-n   1  
208 Fifty word info ŋovilim   x  
143 fire na-ɣap   19  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
201 Five word info lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info vat   1, 65  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
164 good -nɛm   27  
118 grass      
151 green      
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
1 hand novoro-   16  
184 he/she ɣain   1, 29  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info blagɛnʒɪt   56  
57 husband laɣ   38  
182 I ɣono   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
126 lake ni-lɛp   37  
114 leaf roɣ̞o   51, 53  
2 left nəmʷaiɾ   1, 59  
4 leg/foot nə-mʷɛlo-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣit   1  
54 man/male nɪ-mɪɾmɪɾ   73  
103 meat/flesh nɛ-mɛsɣov   10  
129 moon nɛ-vʊl   1  
109 mosquito nɛməx   1  
59 mother pepe   20, 62  
30 mouth sɪŋo-   55  
63 name      
158 narrow      
179 near ɣəriv   89  
25 neck ⁿʧɛlɣɛ-   99  
68 needle      
163 new -mərax   48  
167 night mælək   65  
205 Nine word info ɣasəv   5  
195 no, not səɣe   10  
27 nose gəsɛr   1, 58, 55  
162 old word info -tɛɾa   27  
197 One word info səɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -ɾoʧ   32  
53 person/human being      
133 rain n-os   1  
102 rat na-ɣariv   18  
149 red -mɛl   1, 55  
3 right nə-mɛto   5, 37  
6 road/path ⁿʒal   1  
115 root noɣoɾon   2  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
112 rotten word info -mərivriv   100  
125 salt      
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
124 sea ⁿdas   1, 61  
203 Seven word info ɣɪmbit   1  
81 sharp -mon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbəlɛr   38  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
202 Six word info ɣoɛn   1  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
128 sky nɪ-msusu   63  
152 small -wɪlwɪle   115  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
110 spider burdlas   61  
130 star nu-vuvoɾ   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail      
206 Ten word info siŋavil   5  
178 that ɣaɣe   38  
62 thatch/roof roat   1, 61  
187 they ɣaɣə they    
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɣori   58  
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info til   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -siɾ   26  
28 to breathe      
144 to burn word info -ɣɛn   40  
91 to buy -wʊl   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mã   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -ɣil   1  
50 to dream -mɛtur borbor   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -or   35  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
22 to fear -loɣolox   19  
123 to flow      
101 to fly -ɣirɛp   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ   1  
171 to hide word info -tozusun   37, 39  
72 to hit word info -ruɸ   87  
89 to hold word info -us   46  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
74 to kill -rupin   71, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳiɾ   93  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
92 to open, uncover -ɣəɣis   59, 62  
84 to plant -ruɸ   9  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
64 to say -wiɾ   30  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
46 to see -le   14  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -ʧəro͂   16?  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mɛtuɾ   1  
29 to sniff, smell -nsi   65  
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info spɛtwaɣe   28, 1  
88 to squeeze word info -vɪɾɪn   16  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
73 to steal -vɪnɛɣ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -wuwun   68  
9 to swim -səɸ   12  
21 to think      
94 to throw word info -ʧeblɛnlue   86  
66 to tie up, fasten -mʷəʧi   80  
8 to turn word info -lusi   24  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -val   10  
83 to work word info -pas   30  
47 to yawn -mumaɸ   19  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
31 tooth luwo-   1, 35  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
198 Two word info ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-aʰ   2  
185 we word info nakr we pl incl I  
185 we word info kənam we pl excl E42  
141 wet -mim   36  
188 what? word info ⁿʒit   1, 57, 73  
170 when? word info sɪvɛlɛŋ   59  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
148 white -vʷʊs   1  
189 who? word info ize   1  
159 wide      
58 wife ⁿduat-s-   81  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
55 woman/female ⁿduat   102  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
107 worm (earthworm)      
169 year ᵑgɛka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kɪm you pl 1, 13  
186 you kim aru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: