https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegel's Bay (Litebral)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
105 tail      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
46 to see -le   14  
147 black -loŋ   80  
22 to fear -loɣolox   19  
35 to vomit -lulu   8  
8 to turn word info -lusi   24  
153 big -lɛplɛp   10  
75 to die, be dead -mas   1  
141 wet -mim   36  
40 to drink -min   1, 49  
81 sharp -mon   24  
82 dull, blunt -monte   67  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
47 to yawn -mumaɸ   19  
7 to come -mã   1  
163 new -mərax   48  
112 rotten word info -mərivriv   100  
150 yellow -məɣɛl   68  
149 red -mɛl   1, 55  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
50 to dream -mɛtur borbor   11, 10  
48 to sleep -mɛtuɾ   1  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
66 to tie up, fasten -mʷəʧi   80  
29 to sniff, smell -nsi   65  
164 good -nɛm   27  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
74 to kill -rupin   71, 1  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
72 to hit word info -ruɸ   87  
84 to plant -ruɸ   9  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
137 to blow word info -siɾ   26  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
9 to swim -səɸ   12  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tozusun   37, 39  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
162 old word info -tɛɾa   27  
36 to spit -tɪpɪs   15  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -val   10  
166 correct, true -vəratɪn   37, 73  
73 to steal -vɪnɛɣ   1, 58  
88 to squeeze word info -vɪɾɪn   16  
148 white -vʷʊs   1  
64 to say -wiɾ   30  
87 to swell word info -wuwun   68  
152 small -wɪlwɪle   115  
91 to buy -wʊl   1  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
90 to dig -ɣil   1  
101 to fly -ɣirɛp   14, 78  
92 to open, uncover -ɣəɣis   59, 62  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
160 painful, sick -ɾoʧ   32  
94 to throw word info -ʧeblɛnlue   86  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
70 to shoot word info -ʧəro͂   16?  
194 how? word info blagɛnʒɪt   56  
110 spider burdlas   61  
27 nose gəsɛr   1, 58, 55  
189 who? word info ize   1  
186 you kim aru you dual x  
185 we word info kənam we pl excl E42  
186 you kɪm you pl 1, 13  
174 in, inside lalɛn   1  
136 wind laŋ   1, 77  
57 husband laɣ   38  
31 tooth luwo-   1, 35  
180 far luɣsi   62  
175 above lɛmsah   11  
45 eye lɛmtɛr   1  
14 belly lɛvuɣɛ-   86  
201 Five word info lɪm   1  
167 night mælək   65  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
133 rain n-os   1  
61 house na-im   1  
18 breast na-sus   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣap   19  
102 rat na-ɣariv   18  
108 louse word info na-ɣit   1  
185 we word info nakr we pl incl I  
126 lake ni-lɛp   37  
23 blood ni-re   1  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
96 dog no-woli   7, 84  
168 day notəɾan   6, 52  
1 hand novoro-   16  
183 thou nox   1, 18  
115 root noɣoɾon   2  
122 water word info nu-aʰ   2  
130 star nu-vuvoɾ   70  
11 dust nə-maɣaɸ   86  
3 right nə-mɛto   5, 37  
4 leg/foot nə-mʷɛlo-   62  
2 left nəmʷaiɾ   1, 59  
103 meat/flesh nɛ-mɛsɣov   10  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
129 moon nɛ-vʊl   1  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
109 mosquito nɛməx   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
128 sky nɪ-msusu   63  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
54 man/male nɪ-mɪɾmɪɾ   73  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
120 stone nɪ-vat   1  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
99 feather nɪ-vɪloɪ-n   1  
59 mother pepe   20, 62  
62 thatch/roof roat   1, 61  
114 leaf roɣ̞o   51, 53  
198 Two word info ru   1  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
206 Ten word info siŋavil   5  
80 to split word info spɛtwaɣe   28, 1  
197 One word info səɣal   42, 57  
195 no, not səɣe   10  
170 when? word info sɪvɛlɛŋ   59  
30 mouth sɪŋo-   55  
199 Three word info til   1  
200 Four word info vat   1, 65  
208 Fifty word info ŋovilim   x  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
184 he/she ɣain   1, 29  
205 Nine word info ɣasəv   5  
178 that ɣaɣe   38  
187 they ɣaɣə they    
182 I ɣono   1, 21, 22  
177 this ɣori   58  
202 Six word info ɣoɛn   1  
204 Eight word info ɣuil   3  
179 near ɣəriv   89  
203 Seven word info ɣɪmbit   1  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbəlɛr   38  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
169 year ᵑgɛka   67  
124 sea ⁿdas   1, 61  
56 child ⁿdiɣbis   69  
55 woman/female ⁿduat   102  
58 wife ⁿduat-s-   81  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
6 road/path ⁿʒal   1  
188 what? word info ⁿʒit   1, 57, 73  
15 bone ⁿʒɛ-   2, 31  
13 back word info ⁿʒɪpɪno-   91  
25 neck ⁿʧɛlɣɛ-   99  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: