https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegel's Bay (Litebral)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
105 tail      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
187 they ɣaɣə they    
6 road/path ⁿʒal   1  
7 to come -mã   1  
18 breast na-sus   1  
23 blood ni-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye lɛmtɛr   1  
48 to sleep -mɛtuɾ   1  
61 house na-im   1  
75 to die, be dead -mas   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
99 feather nɪ-vɪloɪ-n   1  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nɛməx   1  
120 stone nɪ-vat   1  
129 moon nɛ-vʊl   1  
133 rain n-os   1  
148 white -vʷʊs   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalɛn   1  
189 who? word info ize   1  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info ɣoɛn   1  
203 Seven word info ɣɪmbit   1  
188 what? word info ⁿʒit   1, 57, 73  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she ɣain   1, 29  
149 red -mɛl   1, 55  
62 thatch/roof roat   1, 61  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
186 you kɪm you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
182 I ɣono   1, 21, 22  
31 tooth luwo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnɛɣ   1, 58  
27 nose gəsɛr   1, 58, 55  
2 left nəmʷaiɾ   1, 59  
200 Four word info vat   1, 65  
5 to walk -val   10  
103 meat/flesh nɛ-mɛsɣov   10  
153 big -lɛplɛp   10  
195 no, not səɣe   10  
112 rotten word info -mərivriv   100  
55 woman/female ⁿduat   102  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
175 above lɛmsah   11  
50 to dream -mɛtur borbor   11, 10  
152 small -wɪlwɪle   115  
9 to swim -səɸ   12  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
46 to see -le   14  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣirɛp   14, 78  
36 to spit -tɪpɪs   15  
1 hand novoro-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
88 to squeeze word info -vɪɾɪn   16  
70 to shoot word info -ʧəro͂   16?  
102 rat na-ɣariv   18  
22 to fear -loɣolox   19  
47 to yawn -mumaɸ   19  
143 fire na-ɣap   19  
115 root noɣoɾon   2  
122 water word info nu-aʰ   2  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒɛ-   2, 31  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
59 mother pepe   20, 62  
8 to turn word info -lusi   24  
81 sharp -mon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -siɾ   26  
162 old word info -tɛɾa   27  
164 good -nɛm   27  
80 to split word info spɛtwaɣe   28, 1  
204 Eight word info ɣuil   3  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -pas   30  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
160 painful, sick -ɾoʧ   32  
37 to eat -or   35  
141 wet -mim   36  
126 lake ni-lɛp   37  
171 to hide word info -tozusun   37, 39  
166 correct, true -vəratɪn   37, 73  
19 shoulder ᵐbəlɛr   38  
57 husband laɣ   38  
178 that ɣaɣe   38  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
197 One word info səɣal   42, 57  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
89 to hold word info -us   46  
163 new -mərax   48  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
205 Nine word info ɣasəv   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
3 right nə-mɛto   5, 37  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf roɣ̞o   51, 53  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth sɪŋo-   55  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
194 how? word info blagɛnʒɪt   56  
177 this ɣori   58  
170 when? word info sɪvɛlɛŋ   59  
92 to open, uncover -ɣəɣis   59, 62  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
168 day notəɾan   6, 52  
110 spider burdlas   61  
4 leg/foot nə-mʷɛlo-   62  
180 far luɣsi   62  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
128 sky nɪ-msusu   63  
29 to sniff, smell -nsi   65  
167 night mælək   65  
82 dull, blunt -monte   67  
169 year ᵑgɛka   67  
87 to swell word info -wuwun   68  
150 yellow -məɣɛl   68  
56 child ⁿdiɣbis   69  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
96 dog no-woli   7, 84  
130 star nu-vuvoɾ   70  
74 to kill -rupin   71, 1  
54 man/male nɪ-mɪɾmɪɾ   73  
35 to vomit -lulu   8  
66 to tie up, fasten -mʷəʧi   80  
147 black -loŋ   80  
58 wife ⁿduat-s-   81  
11 dust nə-maɣaɸ   86  
14 belly lɛvuɣɛ-   86  
94 to throw word info -ʧeblɛnlue   86  
72 to hit word info -ruɸ   87  
179 near ɣəriv   89  
24 head ᵐbat-   9  
39 to cook word info -titin   9  
84 to plant -ruɸ   9  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
13 back word info ⁿʒɪpɪno-   91  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
25 neck ⁿʧɛlɣɛ-   99  
185 we word info kənam we pl excl E42  
185 we word info nakr we pl incl I  
186 you kim aru you dual x  
208 Fifty word info ŋovilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: