https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Espiegel's Bay (Litebral)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
105 tail      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
1 hand novoro-   16  
2 left nəmʷaiɾ   1, 59  
3 right nə-mɛto   5, 37  
4 leg/foot nə-mʷɛlo-   62  
5 to walk -val   10  
6 road/path ⁿʒal   1  
7 to come -mã   1  
8 to turn word info -lusi   24  
9 to swim -səɸ   12  
11 dust nə-maɣaɸ   86  
12 skin nɪ-vulo-   1, 81  
13 back word info ⁿʒɪpɪno-   91  
14 belly lɛvuɣɛ-   86  
15 bone ⁿʒɛ-   2, 31  
16 intestines ⁿdɛŋnɛtsɛ-   1, 67  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbəlɛr   38  
22 to fear -loɣolox   19  
23 blood ni-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck ⁿʧɛlɣɛ-   99  
26 hair word info nɪ-vulon bat-   31, 60  
27 nose gəsɛr   1, 58, 55  
29 to sniff, smell -nsi   65  
30 mouth sɪŋo-   55  
31 tooth luwo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋɛɾ   5  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat -or   35  
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye lɛmtɛr   1  
46 to see -le   14  
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -mɛtuɾ   1  
50 to dream -mɛtur borbor   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
54 man/male nɪ-mɪɾmɪɾ   73  
55 woman/female ⁿduat   102  
56 child ⁿdiɣbis   69  
57 husband laɣ   38  
58 wife ⁿduat-s-   81  
59 mother pepe   20, 62  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof roat   1, 61  
64 to say -wiɾ   30  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
66 to tie up, fasten -mʷəʧi   80  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
70 to shoot word info -ʧəro͂   16?  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -ruɸ   87  
73 to steal -vɪnɛɣ   1, 58  
74 to kill -rupin   71, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -moɾoɸ   1, 76  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
78 to cut, hack word info -spɛ   40  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info spɛtwaɣe   28, 1  
81 sharp -mon   24  
82 dull, blunt -monte   67  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -ruɸ   9  
87 to swell word info -wuwun   68  
88 to squeeze word info -vɪɾɪn   16  
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
92 to open, uncover -ɣəɣis   59, 62  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info -ʧeblɛnlue   86  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
96 dog no-woli   7, 84  
97 bird nɪ-mænɔx   1  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
99 feather nɪ-vɪloɪ-n   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
101 to fly -ɣirɛp   14, 78  
102 rat na-ɣariv   18  
103 meat/flesh nɛ-mɛsɣov   10  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider burdlas   61  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mərivriv   100  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
114 leaf roɣ̞o   51, 53  
115 root noɣoɾon   2  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-aʰ   2  
124 sea ⁿdas   1, 61  
126 lake ni-lɛp   37  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
128 sky nɪ-msusu   63  
129 moon nɛ-vʊl   1  
130 star nu-vuvoɾ   70  
133 rain n-os   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -siɾ   26  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
141 wet -mim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣap   19  
144 to burn word info -ɣɛn   40  
145 smoke word info ni-s-na-ɣap   2  
147 black -loŋ   80  
148 white -vʷʊs   1  
149 red -mɛl   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
152 small -wɪlwɪle   115  
153 big -lɛplɛp   10  
160 painful, sick -ɾoʧ   32  
161 shy, ashamed -moɣonɣon   55, 60  
162 old word info -tɛɾa   27  
163 new -mərax   48  
164 good -nɛm   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -vəratɪn   37, 73  
167 night mælək   65  
168 day notəɾan   6, 52  
169 year ᵑgɛka   67  
170 when? word info sɪvɛlɛŋ   59  
171 to hide word info -tozusun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
174 in, inside lalɛn   1  
175 above lɛmsah   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this ɣori   58  
178 that ɣaɣe   38  
179 near ɣəriv   89  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info ɪmbɛ   3, 59  
182 I ɣono   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she ɣain   1, 29  
188 what? word info ⁿʒit   1, 57, 73  
189 who? word info ize   1  
194 how? word info blagɛnʒɪt   56  
195 no, not səɣe   10  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info səɣal   42, 57  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
200 Four word info vat   1, 65  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info ɣoɛn   1  
203 Seven word info ɣɪmbit   1  
204 Eight word info ɣuil   3  
205 Nine word info ɣasəv   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
207 Twenty word info ŋovilru   9  
208 Fifty word info ŋovilim   x  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavil   40  
187 they ɣaɣə they    
185 we word info kənam we pl excl E42  
185 we word info nakr we pl incl I  
186 you kim aru you dual x  
186 you kɪm you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: