https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Peteri)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above aul   47  
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbetmaxav   75, 83  
173 at      
13 back word info xotura-   14  
165 bad, evil -hat   1  
14 belly taᵐbaŋe-   13  
176 below lan̼ɛloloβine   41, 78  
153 big -siax   88  
97 bird nan̼an   1  
147 black -n̼oot   1  
23 blood nɛ-rɛ   1  
15 bone hʉrɛ-   52  
113 branch word info raŋ   1, 21  
18 breast huhu   1  
56 child nasorik   75  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
139 cold word info -n̼elexɛh   51  
166 correct, true -bararuh   76  
168 day naboŋ   16  
10 dirty -lalo   6  
96 dog viri   7, 75, 80  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
11 dust βetmaxav   86  
43 ear βoror   16  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg tool   1  
204 Eight word info      
45 eye n̼ata-   1  
180 far neha *nesa 70  
180 far neha   70  
180 far neha   70  
104 fat/grease      
60 father   19  
99 feather βulu-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire naxamb   19  
111 fish nas   53  
201 Five word info      
116 flower biran   35  
132 fog      
200 Four word info      
117 fruit vuxɛxɛ   1, 26, 38  
164 good -ɾux   67  
118 grass n̼oh   51  
151 green -roɣe   70  
26 hair word info vulu-   31  
1 hand nin̼a-   1, 66  
184 he/she xini   1, 29  
24 head ᵐbatu-   9  
142 heavy -ɾov   31  
61 house ne-ɪmɛ   1  
194 how? word info e̼̼að̼̼iha   68  
57 husband teð̼̼enatu-   17  
182 I xina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lolon   1  
16 intestines tinɛ-   1  
126 lake na-kɛmb   37?  
114 leaf ɾoxe   51, 53  
2 left maɛr   1, 59  
4 leg/foot karu-   49  
135 lightning na-ð̼̼ile   26  
17 liver βɛᵐbe-   7, 54  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male namɛr   73?  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
129 moon na-vulɛ   1  
109 mosquito namuɣe   1  
59 mother ᵐbe   20, 62  
30 mouth      
63 name n̼a-xihɛ-   1, 35  
158 narrow      
179 near n̼erit   91  
25 neck βulaxa-      
68 needle      
163 new -bar   1, 47  
167 night roluxat      
205 Nine word info      
195 no, not mʷutiɣe   10  
27 nose gohori-   91  
162 old word info -mɛrsɛan   1, 124  
197 One word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -ros   32  
53 person/human being      
133 rain na-uhe   1  
102 rat xariv   18  
149 red -n̼en̼e   1  
3 right matu   5, 37  
6 road/path na-hal   1  
115 root xoar   2, 41  
65 rope nuɛh   58  
112 rotten word info -momo   51  
125 salt      
121 sand tabaŋnaon   1, 79  
124 sea nɛ-teh   1  
203 Seven word info      
81 sharp -βor   78  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbilir   38  
161 shy, ashamed -n̼eɣon̼ɣan   55, 60  
202 Six word info      
12 skin βulβulu-   1, 81  
128 sky ð̼̼akaran   30, 31  
152 small      
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
106 snake na-mat   12  
110 spider na-ᵐbar   31  
130 star nað̼̼ʉt   1  
79 stick/wood ne-ɣe   1  
120 stone na-vat   1  
105 tail βilaɣaune   60  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they inirɛ they 1, 33  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɣine      
183 thou xinixo   1, 18, 26  
199 Three word info      
134 thunder nakur   2  
41 to bite      
137 to blow word info -hiɾhiɾ   26  
28 to breathe -huvar      
144 to burn word info -hul   4  
91 to buy -βol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
7 to come -n̼e   1  
39 to cook word info      
196 to count ð̼̼ɛð̼̼ɛ   70  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
75 to die, be dead -n̼at   1  
90 to dig -xel   1  
50 to dream      
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -ɣɪnɣɪn   1  
95 to fall word info -soov   13  
22 to fear -n̼atax   1  
123 to flow      
101 to fly -βir   76  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋe   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -lohu   41  
89 to hold word info -toɾi   35  
69 to hunt word info -ɣorhor   59, 64  
74 to kill -lɔhɔn̼ɛte   59  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -n̼an   51  
49 to lie down word info -sovitan   89  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
84 to plant -laβɔ   10  
93 to pound, beat word info -βosɔi      
64 to say -vɛrɛi   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lehi   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -ɾeve   15  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -n̼alixo   60  
29 to sniff, smell      
36 to spit -litov   37, 102  
80 to split word info -tehi      
88 to squeeze word info -viɣihi   74  
71 to stab, pierce      
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -ð̼̼anar   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -ᵐbure   7  
9 to swim -kar   5  
21 to think      
94 to throw word info -narxini **nadkini 75  
94 to throw word info -narxini   75  
94 to throw word info -narxini   75  
66 to tie up, fasten -sali   79  
8 to turn word info -rori   34, 106  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -ɛh   87  
83 to work word info -ð̼̼ihahaɣ   33  
47 to yawn -ɣinma   36  
32 tongue n̼ɪnɪ-   7, 41  
31 tooth naxur   18, 40  
207 Twenty word info      
198 Two word info      
138 warm word info      
122 water word info nu-ɛ   2  
185 we word info xire we pl incl I  
185 we word info kan̼an̼ we pl excl E42  
185 we word info xire ɣɛrui we dl incl    
141 wet -ran̼in̼   36  
188 what? word info naha   1  
170 when? word info harvan   56, 57, 58  
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white -vuhɛ   1  
189 who? word info ihe   1  
159 wide      
58 wife      
136 wind na-laŋ   1, 77  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
55 woman/female ð̼̼að̼̼inɛ   1, 106  
127 woods/forest lan̼ʊh βonβon   81, 82?  
107 worm (earthworm) taᵐbraɣas   71  
169 year naram   30  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
186 you kami you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: