https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Peteri)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
50 to dream      
53 person/human being      
58 wife      
67 to sew word info      
68 needle      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
152 small      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
171 to hide word info      
173 at      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
163 new -bar   1, 47  
166 correct, true -bararuh   76  
165 bad, evil -hat   1  
137 to blow word info -hiɾhiɾ   26  
144 to burn word info -hul   4  
28 to breathe -huvar      
9 to swim -kar   5  
10 dirty -lalo   6  
84 to plant -laβɔ   10  
46 to see -lehi   14, 94  
36 to spit -litov   37, 102  
72 to hit word info -lohu   41  
35 to vomit -lulu   8  
74 to kill -lɔhɔn̼ɛte   59  
112 rotten word info -momo   51  
40 to drink -mun   1, 49  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
162 old word info -mɛrsɛan   1, 124  
94 to throw word info -narxini **nadkini 75  
94 to throw word info -narxini   75  
94 to throw word info -narxini   75  
48 to sleep -n̼alixo   60  
33 to laugh -n̼an   51  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
75 to die, be dead -n̼at   1  
22 to fear -n̼atax   1  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
7 to come -n̼e   1  
139 cold word info -n̼elexɛh   51  
149 red -n̼en̼e   1  
161 shy, ashamed -n̼eɣon̼ɣan   55, 60  
147 black -n̼oot   1  
141 wet -ran̼in̼   36  
8 to turn word info -rori   34, 106  
160 painful, sick -ros   32  
44 to hear -roŋe   1  
151 green -roɣe   70  
66 to tie up, fasten -sali   79  
153 big -siax   88  
95 to fall word info -soov   13  
49 to lie down word info -sovitan   89  
34 to cry -taŋ   1  
80 to split word info -tehi      
89 to hold word info -toɾi   35  
52 to stand -tur   2, 69  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
88 to squeeze word info -viɣihi   74  
148 white -vuhɛ   1  
64 to say -vɛrɛi   30  
90 to dig -xel   1  
73 to steal -ð̼̼anar   1, 58  
83 to work word info -ð̼̼ihahaɣ   33  
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
5 to walk -ɛh   87  
47 to yawn -ɣinma   36  
69 to hunt word info -ɣorhor   59, 64  
37 to eat -ɣɪnɣɪn   1  
70 to shoot word info -ɾeve   15  
142 heavy -ɾov   31  
164 good -ɾux   67  
101 to fly -βir   76  
91 to buy -βol   1  
81 sharp -βor   78  
93 to pound, beat word info -βosɔi      
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
87 to swell word info -ᵐbure   7  
181 where? word info ambe   3, 59  
175 above aul   47  
116 flower biran   35  
194 how? word info e̼̼að̼̼iha   68  
27 nose gohori-   91  
170 when? word info harvan   56, 57, 58  
18 breast huhu   1  
15 bone hʉrɛ-   52  
189 who? word info ihe   1  
187 they inirɛ they 1, 33  
186 you kami you pl 1, 13  
185 we word info kan̼an̼ we pl excl E42  
4 leg/foot karu-   49  
176 below lan̼ɛloloβine   41, 78  
127 woods/forest lan̼ʊh βonβon   81, 82?  
174 in, inside lolon   1  
3 right matu   5, 37  
2 left maɛr   1, 59  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
195 no, not mʷutiɣe   10  
6 road/path na-hal   1  
126 lake na-kɛmb   37?  
136 wind na-laŋ   1, 77  
106 snake na-mat   12  
119 earth/soil na-tan   1  
133 rain na-uhe   1  
120 stone na-vat   1  
129 moon na-vulɛ   1  
135 lightning na-ð̼̼ile   26  
108 louse word info na-ɣut   1  
110 spider na-ᵐbar   31  
168 day naboŋ   16  
188 what? word info naha   1  
134 thunder nakur   2  
109 mosquito namuɣe   1  
54 man/male namɛr   73?  
97 bird nan̼an   1  
169 year naram   30  
111 fish nas   53  
56 child nasorik   75  
143 fire naxamb   19  
31 tooth naxur   18, 40  
130 star nað̼̼ʉt   1  
79 stick/wood ne-ɣe   1  
61 house ne-ɪmɛ   1  
180 far neha *nesa 70  
180 far neha   70  
180 far neha   70  
62 thatch/roof ni-at   1  
1 hand nin̼a-   1, 66  
122 water word info nu-ɛ   2  
65 rope nuɛh   58  
23 blood nɛ-rɛ   1  
124 sea nɛ-teh   1  
63 name n̼a-xihɛ-   1, 35  
45 eye n̼ata-   1  
179 near n̼erit   91  
118 grass n̼oh   51  
32 tongue n̼ɪnɪ-   7, 41  
113 branch word info raŋ   1, 21  
167 night roluxat      
121 sand tabaŋnaon   1, 79  
14 belly taᵐbaŋe-   13  
107 worm (earthworm) taᵐbraɣas   71  
57 husband teð̼̼enatu-   17  
16 intestines tinɛ-   1  
98 egg tool   1  
60 father   19  
96 dog viri   7, 75, 80  
26 hair word info vulu-   31  
117 fruit vuxɛxɛ   1, 26, 38  
102 rat xariv   18  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
182 I xina   1, 21, 22  
184 he/she xini   1, 29  
183 thou xinixo   1, 18, 26  
185 we word info xire we pl incl I  
185 we word info xire ɣɛrui we dl incl    
115 root xoar   2, 41  
13 back word info xotura-   14  
128 sky ð̼̼akaran   30, 31  
55 woman/female ð̼̼að̼̼inɛ   1, 106  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
196 to count ð̼̼ɛð̼̼ɛ   70  
177 this ɣine      
114 leaf ɾoxe   51, 53  
11 dust βetmaxav   86  
105 tail βilaɣaune   60  
43 ear βoror   16  
25 neck βulaxa-      
99 feather βulu-n   1  
12 skin βulβulu-   1, 81  
17 liver βɛᵐbe-   7, 54  
24 head ᵐbatu-   9  
59 mother ᵐbe   20, 62  
146 ash ᵐbetmaxav   75, 83  
19 shoulder ᵐbilir   38  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: