https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Peteri)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
50 to dream      
53 person/human being      
58 wife      
67 to sew word info      
68 needle      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
152 small      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
171 to hide word info      
173 at      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
25 neck βulaxa-      
28 to breathe -huvar      
80 to split word info -tehi      
93 to pound, beat word info -βosɔi      
167 night roluxat      
177 this ɣine      
185 we word info xire ɣɛrui we dl incl    
6 road/path na-hal   1  
7 to come -n̼e   1  
16 intestines tinɛ-   1  
18 breast huhu   1  
22 to fear -n̼atax   1  
23 blood nɛ-rɛ   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -ɣɪnɣɪn   1  
44 to hear -roŋe   1  
45 eye n̼ata-   1  
61 house ne-ɪmɛ   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -n̼at   1  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
79 stick/wood ne-ɣe   1  
90 to dig -xel   1  
91 to buy -βol   1  
97 bird nan̼an   1  
98 egg tool   1  
99 feather βulu-n   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namuɣe   1  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-vat   1  
124 sea nɛ-teh   1  
129 moon na-vulɛ   1  
130 star nað̼̼ʉt   1  
133 rain na-uhe   1  
147 black -n̼oot   1  
148 white -vuhɛ   1  
149 red -n̼en̼e   1  
165 bad, evil -hat   1  
174 in, inside lolon   1  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info ihe   1  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
162 old word info -mɛrsɛan   1, 124  
183 thou xinixo   1, 18, 26  
117 fruit vuxɛxɛ   1, 26, 38  
184 he/she xini   1, 29  
187 they inirɛ they 1, 33  
63 name n̼a-xihɛ-   1, 35  
163 new -bar   1, 47  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
136 wind na-laŋ   1, 77  
121 sand tabaŋnaon   1, 79  
12 skin βulβulu-   1, 81  
55 woman/female ð̼̼að̼̼inɛ   1, 106  
186 you kami you pl 1, 13  
113 branch word info raŋ   1, 21  
182 I xina   1, 21, 22  
40 to drink -mun   1, 49  
73 to steal -ð̼̼anar   1, 58  
2 left maɛr   1, 59  
1 hand nin̼a-   1, 66  
84 to plant -laβɔ   10  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
195 no, not mʷutiɣe   10  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
106 snake na-mat   12  
14 belly taᵐbaŋe-   13  
95 to fall word info -soov   13  
13 back word info xotura-   14  
46 to see -lehi   14, 94  
70 to shoot word info -ɾeve   15  
43 ear βoror   16  
168 day naboŋ   16  
57 husband teð̼̼enatu-   17  
102 rat xariv   18  
31 tooth naxur   18, 40  
60 father   19  
143 fire naxamb   19  
122 water word info nu-ɛ   2  
134 thunder nakur   2  
115 root xoar   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
59 mother ᵐbe   20, 62  
135 lightning na-ð̼̼ile   26  
137 to blow word info -hiɾhiɾ   26  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -vɛrɛi   30  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
169 year naram   30  
128 sky ð̼̼akaran   30, 31  
26 hair word info vulu-   31  
110 spider na-ᵐbar   31  
142 heavy -ɾov   31  
160 painful, sick -ros   32  
83 to work word info -ð̼̼ihahaɣ   33  
8 to turn word info -rori   34, 106  
89 to hold word info -toɾi   35  
116 flower biran   35  
47 to yawn -ɣinma   36  
141 wet -ran̼in̼   36  
36 to spit -litov   37, 102  
126 lake na-kɛmb   37?  
19 shoulder ᵐbilir   38  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
144 to burn word info -hul   4  
72 to hit word info -lohu   41  
176 below lan̼ɛloloβine   41, 78  
175 above aul   47  
4 leg/foot karu-   49  
9 to swim -kar   5  
3 right matu   5, 37  
33 to laugh -n̼an   51  
112 rotten word info -momo   51  
118 grass n̼oh   51  
139 cold word info -n̼elexɛh   51  
114 leaf ɾoxe   51, 53  
15 bone hʉrɛ-   52  
111 fish nas   53  
161 shy, ashamed -n̼eɣon̼ɣan   55, 60  
170 when? word info harvan   56, 57, 58  
65 rope nuɛh   58  
74 to kill -lɔhɔn̼ɛte   59  
69 to hunt word info -ɣorhor   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
48 to sleep -n̼alixo   60  
105 tail βilaɣaune   60  
164 good -ɾux   67  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
194 how? word info e̼̼að̼̼iha   68  
87 to swell word info -ᵐbure   7  
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
32 tongue n̼ɪnɪ-   7, 41  
17 liver βɛᵐbe-   7, 54  
96 dog viri   7, 75, 80  
151 green -roɣe   70  
180 far neha *nesa 70  
180 far neha   70  
180 far neha   70  
196 to count ð̼̼ɛð̼̼ɛ   70  
107 worm (earthworm) taᵐbraɣas   71  
54 man/male namɛr   73?  
88 to squeeze word info -viɣihi   74  
56 child nasorik   75  
94 to throw word info -narxini **nadkini 75  
94 to throw word info -narxini   75  
94 to throw word info -narxini   75  
146 ash ᵐbetmaxav   75, 83  
101 to fly -βir   76  
166 correct, true -bararuh   76  
81 sharp -βor   78  
66 to tie up, fasten -sali   79  
35 to vomit -lulu   8  
127 woods/forest lan̼ʊh βonβon   81, 82?  
11 dust βetmaxav   86  
5 to walk -ɛh   87  
153 big -siax   88  
49 to lie down word info -sovitan   89  
24 head ᵐbatu-   9  
27 nose gohori-   91  
179 near n̼erit   91  
185 we word info kan̼an̼ we pl excl E42  
185 we word info xire we pl incl I  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: