https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Siviti (Beterbu, Jericho)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode:  
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
9 to swim -kaɾ   5  
77 to scratch word info -kot͡skot͡s   69  
153 big -lalamb   10  
10 dirty -lalo   6  
35 to vomit -lulu   8  
46 to see -lɪs   14, 94  
139 cold word info -malaɣas   51  
163 new -merax   48  
50 to dream -metur poɾpoɾ   11, 10  
48 to sleep -metuɾ   1  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣon   37, 90  
76 to live, be alive -meɾuv   1, 76  
149 red -mial   1, 55  
140 dry word info -mimas   11  
141 wet -mimim   36  
40 to drink -min   1, 49  
47 to yawn -mumaɸ   19  
161 shy, ashamed -muwonɣɛn   55, 60  
150 yellow -məɣɛl   68  
75 to die, be dead -mɛs   1  
147 black -mɛɾmɛɾ   1  
112 rotten word info -mɛɾɛvrɪv   100  
22 to fear -mɪtaɣut   1  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
81 sharp -mʷon   24  
7 to come -mʷẽ   1  
164 good -nam   27  
37 to eat -or   35  
82 dull, blunt -papot   15  
87 to swell word info -puɾ   7  
148 white -pɪsax   104  
34 to cry -rat   61  
8 to turn word info -rori   34, 106  
160 painful, sick -rot͡s   32  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rupinmɛs   71, 1, 2  
67 to sew word info -rur   13  
84 to plant -ruɸ   9  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
70 to shoot word info -soɾo   16  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
78 to cut, hack word info -te   1  
36 to spit -tipis   15  
39 to cook word info -titin   9  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
171 to hide word info -tɛsusuɣun   37, 39  
162 old word info -tɛɾtɛɾa   27  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -vial   10  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
64 to say -wiɾ   30  
166 correct, true -wuɾatin   37, 73  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
152 small -wɪlwɪle   115  
91 to buy -wʊl   1  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
144 to burn word info -ɣan   40  
90 to dig -ɣil   1  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
92 to open, uncover -ɣiɣɛs   59, 62  
151 green -ɣɛt͡san   8  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
83 to work word info -ᵐbas   30  
179 near gəriv   89  
181 where? word info hambe   3, 59  
146 ash holuvias   56  
203 Seven word info hoᵐbʉt   1  
201 Five word info i-lim   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
185 we word info kemam we pl excl E42  
186 you kemi pɔ you pl 1, 13  
186 you kemi saru you dual x  
174 in, inside lalon   1  
115 root lapʷɛn   18  
14 belly laxwa-   86  
136 wind laŋ   1, 77  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
175 above limsax   11  
176 below litan      
31 tooth lowo-   1, 35  
180 far luhsax   62  
56 child lɪlɪʧiplɛx   79  
4 leg/foot malɛ-   62  
126 lake malɛn   39  
65 rope marit   63  
3 right matu   5, 37  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
208 Fifty word info movilim   x  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
209 One Hundred word info movsaŋavʉl   41  
97 bird mænux   1  
59 mother mɛra   52  
45 eye mɛta-   1  
103 meat/flesh mɪsɣovina   10  
2 left mʷiɾ   1, 59  
61 house na-im   1  
118 grass na-mʉs   51  
23 blood na-re   1  
17 liver na-re lalo-   15, 41  
131 cloud word info na-ror   90  
133 rain na-us   1  
167 night na-utpuŋ   1, 67  
129 moon na-vil   1  
63 name na-ŋis   1, 36  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣamb   19  
102 rat na-ɣariv   18  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namux   1  
18 breast ne-sus   1  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekir iru we dl incl    
110 spider nela   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
145 smoke word info ni-s-na-ɣamb   2  
127 woods/forest no-vorɣa   2, 88  
121 sand no-won   1  
168 day notərɛn   6, 52  
183 thou nox   1, 18  
122 water word info nu-a   2  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
106 snake nə-mat   12  
182 I   1, 21, 22  
113 branch word info nɛ-raŋ   1, 21  
135 lightning nɛ-vɛlax   26  
58 wife nɛ-vɛnar-s-   75, 76  
55 woman/female nɛvɛnar   1, 101  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
54 man/male nɪ-mɛɾmɛɾ   73  
120 stone nɪ-vat   1  
194 how? word info plakɛnzaβ   56  
80 to split word info pɛrtuaɣe   1  
114 leaf roxɔ   51, 53  
98 egg rulu-n   1, 66  
206 Ten word info saŋavʉl   5  
189 who? word info sena   1, 25  
197 One word info soɣal   42, 57  
60 father tate   19  
12 skin vɪlo-   1, 81  
99 feather vɪlo-n   1  
26 hair word info vɪlon batu-   31, 60  
1 hand wara-   16  
105 tail wilɣaon   60  
117 fruit woŋa(na)   13  
130 star wugoror   70  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɛt͡s   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xair pɔ they 1, 69  
187 they xair pɔ iru they dual x  
204 Eight word info xoɛl   3  
202 Six word info ɣɔn   1  
205 Nine word info ɣɪsju   5  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
128 sky ᵐbaknɛran   30, 31  
24 head ᵐbatu-   9  
134 thunder ᵐbotokuɾ   2, 84  
43 ear ᵐboɾo-   16  
11 dust ᵐbutkus   86, 89  
19 shoulder ᵐbʷili-   38  
169 year ᵑgaka   67  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
13 back word info ⁿdahu-   12  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
124 sea ⁿdas   1, 61  
25 neck ⁿsalɣa-   99  
6 road/path ⁿzal   1  
188 what? word info ⁿzaβ   1, 73  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: