https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Siviti (Beterbu, Jericho)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode:  
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
176 below litan      
185 we word info nekir iru we dl incl    
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mʷẽ   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
18 breast ne-sus   1  
22 to fear -mɪtaɣut   1  
23 blood na-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye mɛta-   1  
48 to sleep -metuɾ   1  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info pɛrtuaɣe   1  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
97 bird mænux   1  
99 feather vɪlo-n   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand no-won   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛɾmɛɾ   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalon   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info ɣɔn   1  
203 Seven word info hoᵐbʉt   1  
129 moon na-vil   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
189 who? word info sena   1, 25  
184 he/she xain   1, 29  
63 name na-ŋis   1, 36  
149 red -mial   1, 55  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg rulu-n   1, 66  
187 they xair pɔ they 1, 69  
188 what? word info ⁿzaβ   1, 73  
76 to live, be alive -meɾuv   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
12 skin vɪlo-   1, 81  
55 woman/female nɛvɛnar   1, 101  
186 you kemi pɔ you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-raŋ   1, 21  
182 I   1, 21, 22  
31 tooth lowo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
2 left mʷiɾ   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
167 night na-utpuŋ   1, 67  
5 to walk -vial   10  
103 meat/flesh mɪsɣovina   10  
153 big -lalamb   10  
112 rotten word info -mɛɾɛvrɪv   100  
148 white -pɪsax   104  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mimas   11  
175 above limsax   11  
50 to dream -metur poɾpoɾ   11, 10  
152 small -wɪlwɪle   115  
13 back word info ⁿdahu-   12  
106 snake nə-mat   12  
67 to sew word info -rur   13  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
117 fruit woŋa(na)   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tipis   15  
82 dull, blunt -papot   15  
17 liver na-re lalo-   15, 41  
1 hand wara-   16  
43 ear ᵐboɾo-   16  
70 to shoot word info -soɾo   16  
102 rat na-ɣariv   18  
115 root lapʷɛn   18  
47 to yawn -mumaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣamb   19  
122 water word info nu-a   2  
145 smoke word info ni-s-na-ɣamb   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
134 thunder ᵐbotokuɾ   2, 84  
127 woods/forest no-vorɣa   2, 88  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning nɛ-vɛlax   26  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -tɛɾtɛɾa   27  
164 good -nam   27  
204 Eight word info xoɛl   3  
181 where? word info hambe   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -ᵐbas   30  
128 sky ᵐbaknɛran   30, 31  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info vɪlon batu-   31, 60  
160 painful, sick -rot͡s   32  
8 to turn word info -rori   34, 106  
37 to eat -or   35  
141 wet -mimim   36  
171 to hide word info -tɛsusuɣun   37, 39  
166 correct, true -wuɾatin   37, 73  
49 to lie down word info -metuɾ tuɣon   37, 90  
19 shoulder ᵐbʷili-   38  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
126 lake malɛn   39  
144 to burn word info -ɣan   40  
209 One Hundred word info movsaŋavʉl   41  
197 One word info soɣal   42, 57  
89 to hold word info -us   46  
163 new -merax   48  
9 to swim -kaɾ   5  
205 Nine word info ɣɪsju   5  
206 Ten word info saŋavʉl   5  
3 right matu   5, 37  
118 grass na-mʉs   51  
139 cold word info -malaɣas   51  
114 leaf roxɔ   51, 53  
59 mother mɛra   52  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
161 shy, ashamed -muwonɣɛn   55, 60  
146 ash holuvias   56  
194 how? word info plakɛnzaβ   56  
92 to open, uncover -ɣiɣɛs   59, 62  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
168 day notərɛn   6, 52  
105 tail wilɣaon   60  
34 to cry -rat   61  
4 leg/foot malɛ-   62  
180 far luhsax   62  
65 rope marit   63  
169 year ᵑgaka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɛt͡s   68, 72, 73, 74  
77 to scratch word info -kot͡skot͡s   69  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
87 to swell word info -puɾ   7  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
130 star wugoror   70  
74 to kill -rupinmɛs   71, 1, 2  
54 man/male nɪ-mɛɾmɛɾ   73  
58 wife nɛ-vɛnar-s-   75, 76  
56 child lɪlɪʧiplɛx   79  
35 to vomit -lulu   8  
151 green -ɣɛt͡san   8  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
14 belly laxwa-   86  
11 dust ᵐbutkus   86, 89  
72 to hit word info -rup   87  
179 near gəriv   89  
24 head ᵐbatu-   9  
39 to cook word info -titin   9  
84 to plant -ruɸ   9  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
131 cloud word info na-ror   90  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
25 neck ⁿsalɣa-   99  
185 we word info kemam we pl excl E42  
185 we word info nekir we pl incl I  
186 you kemi saru you dual x  
187 they xair pɔ iru they dual x  
208 Fifty word info movilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: