https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above rasi      
191 all      
192 and      
146 ash nis (na-am)   1  
173 at      
13 back word info nɛta-   12  
165 bad, evil -moul   80  
14 belly nɛ-tɛᵐbʷa-   36, 97  
176 below fɛvan   41  
153 big      
97 bird ni-min   1  
147 black -mɛtmɛtⁿdun   1  
23 blood ni-ⁿdʳi   1  
15 bone nɪ-ᵐboloŋ-   37  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
18 breast nu-mumu-   30  
56 child na-titi   5  
56 child na-titi   5  
131 cloud word info laŋ   3  
139 cold word info -mɪlaah   51  
166 correct, true -toɣot   13  
168 day no-tranian   6, 52  
10 dirty      
96 dog liᵐbah   29  
96 dog liᵐbah   29  
140 dry word info -mɪsɛma   11  
82 dull, blunt      
11 dust nɛ-lɛvɛtan   99  
43 ear na-ⁿdɪlaŋ-   1, 40  
119 earth/soil ne-tan   1  
98 egg na-aⁿdəlɛ-n   1, 66  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
45 eye ni-mɪt-   1  
180 far t͡ʃemʷɛh   31  
104 fat/grease      
60 father mame   1, 10  
60 father mame   1, 10  
99 feather na-aⁿt͡silɛ-n   41, 1  
208 Fifty word info naŋavil ᵐbalim   x  
143 fire na-am   19  
111 fish ni-ax   1  
201 Five word info ᵐbalim   17, 1  
116 flower nɪ-vuŋo-n   1  
132 fog nɛ-ᵐbanban   62  
200 Four word info ᵐbeva   1, 65  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
164 good -revax   67  
118 grass nɪ-mʷini   31  
151 green -ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
26 hair word info na-ant͡silɛn ᵐbʷatn-   31, 33  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she ii   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
142 heavy -map˺   46  
61 house ni-um   1  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
57 husband tɛnɛmɛno-   17  
182 I no   1, 21, 22  
193 if ʙʷɛrsi   17  
193 if ʙʷarsi   17  
174 in, inside boxʊt   50  
174 in, inside boɣut   50  
16 intestines nɛ-sn-   1  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
114 leaf no-roun   1  
2 left nɪ-mʷiɛr   1, 59  
4 leg/foot      
135 lightning na-vilvivil   26  
135 lightning na-vilvivil   26  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
155 long word info -ᵐbiɛr   16  
108 louse word info na-at   1  
54 man/male nu-mor   73  
103 meat/flesh nasɛɣon   10  
129 moon na-avil   1  
129 moon na-avil   1  
109 mosquito nɛnam   1  
59 mother naŋ-mo   88  
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
63 name nɪ-ᵑgɛⁿt͡sa-   1, 35  
158 narrow      
179 near lili   60  
25 neck nɛ-ᵐbɛlow-   84  
68 needle      
163 new -miⁿdimit   49?  
167 night      
205 Nine word info mɛⁿt͡ʃavah   5  
195 no, not      
27 nose na-aⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
162 old word info      
197 One word info ᵐbɪsɪvax   1, 40  
209 One Hundred word info naŋat ᵐbɪsɪvax   12  
210 One Thousand word info      
190 other telinɛn   54  
190 other telinɛn   54  
160 painful, sick -misaʔ   1  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
133 rain no-os   1  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
149 red -mial   1, 55  
3 right bɛraⁿdaŋ   44  
6 road/path nɛ-sal   1  
115 root no-ɣoan   2, 41  
115 root no-ɣoan   2, 41  
65 rope na-au   25?  
112 rotten word info -mum   51  
125 salt      
121 sand no-woroɛn   1  
124 sea ne-tah   1  
203 Seven word info ᵐbuⁿt͡ʃuru   9  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info -aᵐbʊx   3  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷatn ᵐbʷahan-   65  
161 shy, ashamed -toxot   57  
202 Six word info ᵐbəⁿt͡ʃour   36  
12 skin nivin-   28  
128 sky nɛ-ɛran   31  
128 sky nɛ-ɛran   31  
152 small ɳaŋaʔ   113  
145 smoke word info -talian   46  
106 snake nɛ-mat   12  
110 spider nɛ-taal   66  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
79 stick/wood na-ai   1  
120 stone ne-vat   1  
105 tail ni-ᵐbisn   76  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
178 that ioxɔ   60  
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar ⁿdʳu they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ie      
183 thou ᵑgu   1, 17  
199 Three word info ᵐbatl   1  
134 thunder nu-wurwur   2?  
134 thunder nu-wurwur   2?  
41 to bite      
137 to blow word info      
28 to breathe -ŋusŋus   36  
144 to burn word info -ɣau   89  
91 to buy -vul   1  
38 to chew word info -xasxas   22  
85 to choose      
172 to climb word info -saaran   2  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
39 to cook word info -tntn   9  
196 to count -ⁿdoŋdoɣon   42  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead -mah   1  
90 to dig -xal   1  
90 to dig -xal   1  
50 to dream -lɛhɛnᵐbari   10, 51, 52  
40 to drink -minmin   1, 49  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -wamᵇretan   98  
22 to fear -mɪta   1  
123 to flow      
101 to fly -mɛraʔ   27  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -susuɛn *susukwani 37, 39  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
72 to hit word info -xus   82  
72 to hit word info -xus   82  
89 to hold word info -vurua   34  
69 to hunt word info -ᵑgaᵑgaʰ   63  
74 to kill -ɣos ᵐbimaʰ   13, 1, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ŋaŋ   88  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive moɔr   1, 76  
76 to live, be alive mor   1, 76  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃavon   24, 60  
84 to plant -luvf   10  
84 to plant -luvf   10  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
64 to say -vɛri   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lɛ   14, 94  
67 to sew word info -lelax   28  
70 to shoot word info -lu   15  
51 to sit -maam   117  
48 to sleep -matur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -fiviri   35  
80 to split word info -ᵑgarwɛl   28, 1  
88 to squeeze word info -vus   18, 71  
71 to stab, pierce -sɔh   67  
71 to stab, pierce -sɔx   67  
52 to stand -tutur   2, 69  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -vəfaan   68  
9 to swim -suβasup˺   12  
21 to think -siɛnt͡s-   39?  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn **tedemen 94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
66 to tie up, fasten -ᵑgu (toto)   103  
8 to turn word info -vɪlɪh   4  
35 to vomit -oxiox   29  
5 to walk -vafu   98  
5 to walk -vafu   98  
83 to work word info      
47 to yawn -maᵑgalal   19, 34  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
31 tooth no-lov-   1, 35  
207 Twenty word info naŋavil iᵐbaru   9  
198 Two word info ᵐbaru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-wi   2  
185 we word info ˀgɛtmamaʰ we pl incl I  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info ᵑgɛt ⁿdʳuim we dl incl    
185 we word info ᵑgɛmem ⁿdʳuim we dual excl    
141 wet -wier   35, 47  
188 what? word info nɪviɛ   1  
170 when? word info      
181 where? word info giɛvf   61  
181 where? word info ᵑgiep   61  
148 white -maᵐbʷis   1  
189 who? word info nei   1?  
159 wide      
58 wife no-momʷox no   56  
136 wind ne-laŋ   1, 77  
100 wing na-avɛra-n   61, 68  
55 woman/female no-momox   23  
55 woman/female no-momox   23  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿt͡ʃula   68, 72  
169 year ni-saɣao   29  
150 yellow -lulut   43  
186 you ᵑgɛm you pl 1, 13  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: