https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
10 dirty      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
127 woods/forest      
137 to blow word info      
138 warm word info      
153 big      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
162 old word info      
167 night      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
192 and      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
37 to eat -an   1  
154 short word info -aᵐbʊx   3  
36 to spit -fiviri   35  
67 to sew word info -lelax   28  
70 to shoot word info -lu   15  
150 yellow -lulut   43  
84 to plant -luvf   10  
84 to plant -luvf   10  
46 to see -lɛ   14, 94  
50 to dream -lɛhɛnᵐbari   10, 51, 52  
51 to sit -maam   117  
75 to die, be dead -mah   1  
142 heavy -map˺   46  
48 to sleep -matur   1  
148 white -maᵐbʷis   1  
47 to yawn -maᵑgalal   19, 34  
149 red -mial   1, 55  
40 to drink -minmin   1, 49  
160 painful, sick -misaʔ   1  
163 new -miⁿdimit   49?  
165 bad, evil -moul   80  
112 rotten word info -mum   51  
101 to fly -mɛraʔ   27  
147 black -mɛtmɛtⁿdun   1  
139 cold word info -mɪlaah   51  
140 dry word info -mɪsɛma   11  
22 to fear -mɪta   1  
35 to vomit -oxiox   29  
164 good -revax   67  
44 to hear -roŋ   1  
172 to climb word info -saaran   2  
21 to think -siɛnt͡s-   39?  
171 to hide word info -susuɛn *susukwani 37, 39  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
9 to swim -suβasup˺   12  
71 to stab, pierce -sɔh   67  
71 to stab, pierce -sɔx   67  
145 smoke word info -talian   46  
34 to cry -taŋ   1  
39 to cook word info -tntn   9  
161 shy, ashamed -toxot   57  
166 correct, true -toɣot   13  
52 to stand -tutur   2, 69  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn **tedemen 94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
5 to walk -vafu   98  
5 to walk -vafu   98  
91 to buy -vul   1  
89 to hold word info -vurua   34  
88 to squeeze word info -vus   18, 71  
87 to swell word info -vəfaan   68  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
64 to say -vɛri   30  
8 to turn word info -vɪlɪh   4  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
95 to fall word info -wamᵇretan   98  
141 wet -wier   35, 47  
90 to dig -xal   1  
90 to dig -xal   1  
38 to chew word info -xasxas   22  
72 to hit word info -xus   82  
72 to hit word info -xus   82  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
151 green -ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
144 to burn word info -ɣau   89  
74 to kill -ɣos ᵐbimaʰ   13, 1, 2  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
155 long word info -ᵐbiɛr   16  
80 to split word info -ᵑgarwɛl   28, 1  
69 to hunt word info -ᵑgaᵑgaʰ   63  
66 to tie up, fasten -ᵑgu (toto)   103  
196 to count -ⁿdoŋdoɣon   42  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃavon   24, 60  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar ⁿdʳu they dual x  
174 in, inside boxʊt   50  
174 in, inside boɣut   50  
3 right bɛraⁿdaŋ   44  
176 below fɛvan   41  
181 where? word info giɛvf   61  
177 this ie      
184 he/she ii   1  
178 that ioxɔ   60  
131 cloud word info laŋ   3  
179 near lili   60  
96 dog liᵐbah   29  
96 dog liᵐbah   29  
60 father mame   1, 10  
60 father mame   1, 10  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
76 to live, be alive mor   1, 76  
76 to live, be alive moɔr   1, 76  
205 Nine word info mɛⁿt͡ʃavah   5  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
79 stick/wood na-ai   1  
143 fire na-am   19  
26 hair word info na-ant͡silɛn ᵐbʷatn-   31, 33  
108 louse word info na-at   1  
65 rope na-au   25?  
129 moon na-avil   1  
129 moon na-avil   1  
100 wing na-avɛra-n   61, 68  
98 egg na-aⁿdəlɛ-n   1, 66  
99 feather na-aⁿt͡silɛ-n   41, 1  
27 nose na-aⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
56 child na-titi   5  
56 child na-titi   5  
135 lightning na-vilvivil   26  
135 lightning na-vilvivil   26  
43 ear na-ⁿdɪlaŋ-   1, 40  
103 meat/flesh nasɛɣon   10  
59 mother naŋ-mo   88  
209 One Hundred word info naŋat ᵐbɪsɪvax   12  
207 Twenty word info naŋavil iᵐbaru   9  
208 Fifty word info naŋavil ᵐbalim   x  
136 wind ne-laŋ   1, 77  
124 sea ne-tah   1  
119 earth/soil ne-tan   1  
120 stone ne-vat   1  
189 who? word info nei   1?  
62 thatch/roof ni-at   1  
111 fish ni-ax   1  
97 bird ni-min   1  
45 eye ni-mɪt-   1  
169 year ni-saɣao   29  
61 house ni-um   1  
105 tail ni-ᵐbisn   76  
23 blood ni-ⁿdʳi   1  
146 ash nis (na-am)   1  
12 skin nivin-   28  
182 I no   1, 21, 22  
31 tooth no-lov-   1, 35  
55 woman/female no-momox   23  
55 woman/female no-momox   23  
58 wife no-momʷox no   56  
133 rain no-os   1  
114 leaf no-roun   1  
168 day no-tranian   6, 52  
122 water word info no-wi   2  
121 sand no-woroɛn   1  
115 root no-ɣoan   2, 41  
115 root no-ɣoan   2, 41  
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
54 man/male nu-mor   73  
18 breast nu-mumu-   30  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
134 thunder nu-wurwur   2?  
134 thunder nu-wurwur   2?  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info numurmama we pl excl E  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
11 dust nɛ-lɛvɛtan   99  
106 snake nɛ-mat   12  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
6 road/path nɛ-sal   1  
16 intestines nɛ-sn-   1  
110 spider nɛ-taal   66  
14 belly nɛ-tɛᵐbʷa-   36, 97  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
128 sky nɛ-ɛran   31  
128 sky nɛ-ɛran   31  
132 fog nɛ-ᵐbanban   62  
25 neck nɛ-ᵐbɛlow-   84  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷatn ᵐbʷahan-   65  
109 mosquito nɛnam   1  
13 back word info nɛta-   12  
118 grass nɪ-mʷini   31  
2 left nɪ-mʷiɛr   1, 59  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
116 flower nɪ-vuŋo-n   1  
15 bone nɪ-ᵐboloŋ-   37  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
63 name nɪ-ᵑgɛⁿt͡sa-   1, 35  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿt͡ʃula   68, 72  
188 what? word info nɪviɛ   1  
175 above rasi      
190 other telinɛn   54  
190 other telinɛn   54  
57 husband tɛnɛmɛno-   17  
180 far t͡ʃemʷɛh   31  
152 small ɳaŋaʔ   113  
193 if ʙʷarsi   17  
193 if ʙʷɛrsi   17  
185 we word info ˀgɛtmamaʰ we pl incl I  
201 Five word info ᵐbalim   17, 1  
198 Two word info ᵐbaru   1  
199 Three word info ᵐbatl   1  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
200 Four word info ᵐbeva   1, 65  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
203 Seven word info ᵐbuⁿt͡ʃuru   9  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
202 Six word info ᵐbəⁿt͡ʃour   36  
197 One word info ᵐbɪsɪvax   1, 40  
181 where? word info ᵑgiep   61  
183 thou ᵑgu   1, 17  
186 you ᵑgɛm you pl 1, 13  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
185 we word info ᵑgɛmem ⁿdʳuim we dual excl    
185 we word info ᵑgɛt ⁿdʳuim we dl incl    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: