https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
10 dirty      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
68 needle      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
127 woods/forest      
137 to blow word info      
138 warm word info      
153 big      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
162 old word info      
167 night      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
192 and      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
175 above rasi      
177 this ie      
185 we word info ᵑgɛt ⁿdʳuim we dl incl    
185 we word info ᵑgɛmem ⁿdʳuim we dual excl    
6 road/path nɛ-sal   1  
16 intestines nɛ-sn-   1  
22 to fear -mɪta   1  
23 blood ni-ⁿdʳi   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -an   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye ni-mɪt-   1  
48 to sleep -matur   1  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -mah   1  
79 stick/wood na-ai   1  
90 to dig -xal   1  
90 to dig -xal   1  
91 to buy -vul   1  
97 bird ni-min   1  
108 louse word info na-at   1  
109 mosquito nɛnam   1  
111 fish ni-ax   1  
114 leaf no-roun   1  
116 flower nɪ-vuŋo-n   1  
119 earth/soil ne-tan   1  
120 stone ne-vat   1  
121 sand no-woroɛn   1  
124 sea ne-tah   1  
129 moon na-avil   1  
129 moon na-avil   1  
133 rain no-os   1  
146 ash nis (na-am)   1  
147 black -mɛtmɛtⁿdun   1  
148 white -maᵐbʷis   1  
160 painful, sick -misaʔ   1  
184 he/she ii   1  
188 what? word info nɪviɛ   1  
198 Two word info ᵐbaru   1  
199 Three word info ᵐbatl   1  
60 father mame   1, 10  
60 father mame   1, 10  
183 thou ᵑgu   1, 17  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
63 name nɪ-ᵑgɛⁿt͡sa-   1, 35  
43 ear na-ⁿdɪlaŋ-   1, 40  
197 One word info ᵐbɪsɪvax   1, 40  
149 red -mial   1, 55  
98 egg na-aⁿdəlɛ-n   1, 66  
187 they ar they 1, 70  
76 to live, be alive moɔr   1, 76  
76 to live, be alive mor   1, 76  
136 wind ne-laŋ   1, 77  
186 you ᵑgɛm you pl 1, 13  
182 I no   1, 21, 22  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
31 tooth no-lov-   1, 35  
40 to drink -minmin   1, 49  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
27 nose na-aⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
2 left nɪ-mʷiɛr   1, 59  
200 Four word info ᵐbeva   1, 65  
84 to plant -luvf   10  
84 to plant -luvf   10  
103 meat/flesh nasɛɣon   10  
50 to dream -lɛhɛnᵐbari   10, 51, 52  
66 to tie up, fasten -ᵑgu (toto)   103  
140 dry word info -mɪsɛma   11  
152 small ɳaŋaʔ   113  
51 to sit -maam   117  
9 to swim -suβasup˺   12  
13 back word info nɛta-   12  
106 snake nɛ-mat   12  
209 One Hundred word info naŋat ᵐbɪsɪvax   12  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
166 correct, true -toɣot   13  
74 to kill -ɣos ᵐbimaʰ   13, 1, 2  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
46 to see -lɛ   14, 94  
70 to shoot word info -lu   15  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
155 long word info -ᵐbiɛr   16  
57 husband tɛnɛmɛno-   17  
193 if ʙʷɛrsi   17  
193 if ʙʷarsi   17  
201 Five word info ᵐbalim   17, 1  
88 to squeeze word info -vus   18, 71  
143 fire na-am   19  
47 to yawn -maᵑgalal   19, 34  
189 who? word info nei   1?  
122 water word info no-wi   2  
172 to climb word info -saaran   2  
115 root no-ɣoan   2, 41  
115 root no-ɣoan   2, 41  
52 to stand -tutur   2, 69  
38 to chew word info -xasxas   22  
55 woman/female no-momox   23  
55 woman/female no-momox   23  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃavon   24, 60  
65 rope na-au   25?  
135 lightning na-vilvivil   26  
135 lightning na-vilvivil   26  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
101 to fly -mɛraʔ   27  
12 skin nivin-   28  
67 to sew word info -lelax   28  
80 to split word info -ᵑgarwɛl   28, 1  
35 to vomit -oxiox   29  
96 dog liᵐbah   29  
96 dog liᵐbah   29  
169 year ni-saɣao   29  
134 thunder nu-wurwur   2?  
134 thunder nu-wurwur   2?  
131 cloud word info laŋ   3  
154 short word info -aᵐbʊx   3  
18 breast nu-mumu-   30  
64 to say -vɛri   30  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
118 grass nɪ-mʷini   31  
128 sky nɛ-ɛran   31  
128 sky nɛ-ɛran   31  
180 far t͡ʃemʷɛh   31  
26 hair word info na-ant͡silɛn ᵐbʷatn-   31, 33  
89 to hold word info -vurua   34  
36 to spit -fiviri   35  
141 wet -wier   35, 47  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
202 Six word info ᵐbəⁿt͡ʃour   36  
14 belly nɛ-tɛᵐbʷa-   36, 97  
15 bone nɪ-ᵐboloŋ-   37  
171 to hide word info -susuɛn *susukwani 37, 39  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
21 to think -siɛnt͡s-   39?  
8 to turn word info -vɪlɪh   4  
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
176 below fɛvan   41  
99 feather na-aⁿt͡silɛ-n   41, 1  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
196 to count -ⁿdoŋdoɣon   42  
150 yellow -lulut   43  
3 right bɛraⁿdaŋ   44  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
142 heavy -map˺   46  
145 smoke word info -talian   46  
163 new -miⁿdimit   49?  
56 child na-titi   5  
56 child na-titi   5  
205 Nine word info mɛⁿt͡ʃavah   5  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
174 in, inside boxʊt   50  
174 in, inside boɣut   50  
112 rotten word info -mum   51  
139 cold word info -mɪlaah   51  
190 other telinɛn   54  
190 other telinɛn   54  
58 wife no-momʷox no   56  
161 shy, ashamed -toxot   57  
168 day no-tranian   6, 52  
178 that ioxɔ   60  
179 near lili   60  
181 where? word info giɛvf   61  
181 where? word info ᵑgiep   61  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
100 wing na-avɛra-n   61, 68  
132 fog nɛ-ᵐbanban   62  
69 to hunt word info -ᵑgaᵑgaʰ   63  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷatn ᵐbʷahan-   65  
110 spider nɛ-taal   66  
71 to stab, pierce -sɔh   67  
71 to stab, pierce -sɔx   67  
164 good -revax   67  
87 to swell word info -vəfaan   68  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿt͡ʃula   68, 72  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
54 man/male nu-mor   73  
105 tail ni-ᵐbisn   76  
151 green -ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
165 bad, evil -moul   80  
72 to hit word info -xus   82  
72 to hit word info -xus   82  
25 neck nɛ-ᵐbɛlow-   84  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
59 mother naŋ-mo   88  
144 to burn word info -ɣau   89  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
203 Seven word info ᵐbuⁿt͡ʃuru   9  
207 Twenty word info naŋavil iᵐbaru   9  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn **tedemen 94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
5 to walk -vafu   98  
5 to walk -vafu   98  
95 to fall word info -wamᵇretan   98  
11 dust nɛ-lɛvɛtan   99  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info ˀgɛtmamaʰ we pl incl I  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
187 they ar ⁿdʳu they dual x  
208 Fifty word info naŋavil ᵐbalim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: