https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Mbatumbo)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above rɛnaim      
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info dur-   67, 82  
165 bad, evil -sɛʔ   1  
14 belly taᵐb-   36  
176 below rapɛn   41, 74  
153 big -ras   89  
97 bird nɪ-mɪn   1  
147 black -mɛt   1  
23 blood      
15 bone ʙuraŋ-   37  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
18 breast na-sus   1  
56 child ruᵐbulum   78  
131 cloud word info roro   90  
139 cold word info maɣuɣus   106  
166 correct, true -vɛretin   37, 73  
168 day muriɛn   6  
10 dirty -ranu   101  
96 dog kuri   7  
140 dry word info -mes   11  
82 dull, blunt      
11 dust misinup   103  
43 ear      
119 earth/soil na-tʰan   1  
98 egg ɣoɣin   71  
204 Eight word info robtuʒ   24  
204 Eight word info robtuʃ   24  
45 eye nɛ-matʰ-   1  
180 far tara   46  
104 fat/grease      
60 father      
99 feather bʷan-ɛn   25  
208 Fifty word info sɐŋaβʉʒ egim   x  
143 fire nu-ɣʊᵐp   19  
111 fish      
201 Five word info ɣerim   1  
116 flower rumɛn      
132 fog      
200 Four word info ɣeβit͡ʃ   1, 65  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
164 good -βu   108  
118 grass naᵐbuᵐʙ   1, 81?  
151 green -er   73  
26 hair word info sivyr   31, 33  
1 hand ne-və-   16  
184 he/she ɣini   1, 29  
24 head ᵐbʷat-   9  
142 heavy -rov   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info      
57 husband      
182 I ɣina   1, 21, 22  
193 if aβora   17  
174 in, inside raron   1  
16 intestines t͡ʃin-   1  
126 lake rɛᵐbrɛᵐb      
114 leaf raun   1  
2 left ximair   1, 59  
4 leg/foot baraŋ-   33  
135 lightning naβɛr   26  
17 liver nɛtɛt-   41?  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male haris   92  
103 meat/flesh βisɛgon   10  
129 moon naβʉl̩   1  
109 mosquito nunum   1  
59 mother mira   52  
30 mouth      
63 name naɣis   1, 35  
158 narrow      
179 near morix   91  
25 neck sɛrnɛg-   109  
68 needle      
163 new -mɛrmɛr   49  
167 night aᵐbuŋ   1  
205 Nine word info ropit͡ʃ   20  
195 no, not it͡ʃɛgɛ   10  
27 nose xons-   1, 58, 89  
162 old word info -tɛra   27  
197 One word info soɣɐ   42, 57  
209 One Hundred word info iŋotvaɣasaɣva   12, 45  
210 One Thousand word info iŋot(ŋ)ot͡ʃer vaɣasaɣva   40  
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ɣasup   3  
149 red -pʷɛrpʷɛr   90  
3 right tin   55  
6 road/path nɛ-sɛx   1?  
115 root raᵐbʷɛn   18  
65 rope      
112 rotten word info ŋmor      
125 salt      
121 sand na-un   1  
124 sea      
203 Seven word info moruβu   13  
81 sharp      
154 short word info      
19 shoulder botɣov-   65, 87  
161 shy, ashamed i-turu      
202 Six word info morovtɛs   20  
12 skin vɛrnɛᵐb-   1, 80, 71  
128 sky na-ᵐbor   65  
152 small -kiki   78  
145 smoke word info na-sun   2  
106 snake na-mat   12  
110 spider romro   32, 63  
130 star mat͡ʃu   13  
79 stick/wood      
120 stone nɪ-βɪtʰ   1  
105 tail ʙurt-ɛn      
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
178 that ŋaᵑg   36  
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they rati they 1, 70, 60  
187 they raru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou ɣai   1, 26  
199 Three word info ɣɛtez   1  
134 thunder ᵐbarvɛr   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info      
28 to breathe -rɛvɛnɛiriŋ   77, 78  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
91 to buy -vɛri   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -vena   23  
39 to cook word info -taxaᵐbʷa   86, 99  
196 to count -pɛgɛni   73, 74  
34 to cry -ŋara   5  
78 to cut, hack word info -tɛ-   1  
75 to die, be dead      
90 to dig -gɛri   1  
50 to dream -ᵐbor   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -vɛnɛn   35  
95 to fall word info -rum   42  
22 to fear -mtox   1  
123 to flow      
101 to fly      
86 to grow word info      
44 to hear -re   57  
171 to hide word info -ruruguni   44  
72 to hit word info -ᵐbari   94  
89 to hold word info -tutori   35  
69 to hunt word info -gut͡ʃi   76?  
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
33 to laugh -mɛn   51  
49 to lie down word info -bɛnmatur   37  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -vɛɣa   1, 56  
84 to plant -rɪβi   9  
93 to pound, beat word info -ᵐbarᵐbari   51  
64 to say -vɛra-   30  
77 to scratch word info      
46 to see -ke-   108  
67 to sew word info -ʙuruka   64  
70 to shoot word info -ruvʷa   8  
51 to sit -non   111  
48 to sleep -ᵐbʷir   11  
29 to sniff, smell      
36 to spit -ʒiton   37, 101?  
80 to split word info -tɛvɛrai   1  
88 to squeeze word info -ᵐbitiŋi      
71 to stab, pierce -sari   14  
52 to stand -tu   2  
73 to steal -vunaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim      
21 to think -va-   73  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten bot͡ʃari   33  
8 to turn word info -bɛri   44?  
35 to vomit      
5 to walk -ɣaɣa   62  
83 to work word info -mat͡ʃin   74  
47 to yawn      
32 tongue romɛn   7, 43  
31 tooth nɛriβ   1, 35  
207 Twenty word info sɐŋaβʉʒ eru   9  
198 Two word info ɣelu   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-e   2  
185 we word info rætʰi we pl incl I  
185 we word info raru xeru we dl incl    
185 we word info mɛmru we dual excl    
141 wet -moŋ   93  
188 what? word info sɛtɛn   56  
170 when? word info natu i-mɛrɛᵐbe      
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white -por   3  
189 who? word info asiŋo (with focus particle   1  
189 who? word info ‘ase’))   1  
159 wide      
58 wife      
136 wind nɛriŋ   1, 77  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
55 woman/female deseβin   1, 74  
127 woods/forest ɣonɛgətəra   90  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
169 year      
150 yellow -eŋaŋ   9  
186 you ɣaⁿdi you pl 1, 13, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: