https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Mbatumbo)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
23 blood      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
35 to vomit      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear      
47 to yawn      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
60 father      
65 rope      
68 needle      
74 to kill      
75 to die, be dead      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
94 to throw word info      
101 to fly      
104 fat/grease      
111 fish      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
132 fog      
137 to blow word info      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
169 year      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
192 and      
194 how? word info      
1 hand ne-və-   16  
2 left ximair   1, 59  
3 right tin   55  
4 leg/foot baraŋ-   33  
5 to walk -ɣaɣa   62  
6 road/path nɛ-sɛx   1?  
7 to come -vena   23  
8 to turn word info -bɛri   44?  
10 dirty -ranu   101  
11 dust misinup   103  
12 skin vɛrnɛᵐb-   1, 80, 71  
13 back word info dur-   67, 82  
14 belly taᵐb-   36  
15 bone ʙuraŋ-   37  
16 intestines t͡ʃin-   1  
17 liver nɛtɛt-   41?  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder botɣov-   65, 87  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
21 to think -va-   73  
22 to fear -mtox   1  
24 head ᵐbʷat-   9  
25 neck sɛrnɛg-   109  
26 hair word info sivyr   31, 33  
27 nose xons-   1, 58, 89  
28 to breathe -rɛvɛnɛiriŋ   77, 78  
31 tooth nɛriβ   1, 35  
32 tongue romɛn   7, 43  
33 to laugh -mɛn   51  
34 to cry -ŋara   5  
36 to spit -ʒiton   37, 101?  
37 to eat -vɛnɛn   35  
39 to cook word info -taxaᵐbʷa   86, 99  
40 to drink -mɪn   1, 49  
44 to hear -re   57  
45 eye nɛ-matʰ-   1  
46 to see -ke-   108  
48 to sleep -ᵐbʷir   11  
49 to lie down word info -bɛnmatur   37  
50 to dream -ᵐbor   10  
51 to sit -non   111  
52 to stand -tu   2  
54 man/male haris   92  
55 woman/female deseβin   1, 74  
56 child ruᵐbulum   78  
59 mother mira   52  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name naɣis   1, 35  
64 to say -vɛra-   30  
66 to tie up, fasten bot͡ʃari   33  
67 to sew word info -ʙuruka   64  
69 to hunt word info -gut͡ʃi   76?  
70 to shoot word info -ruvʷa   8  
71 to stab, pierce -sari   14  
72 to hit word info -ᵐbari   94  
73 to steal -vunaɣe   1, 58  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
78 to cut, hack word info -tɛ-   1  
80 to split word info -tɛvɛrai   1  
83 to work word info -mat͡ʃin   74  
84 to plant -rɪβi   9  
88 to squeeze word info -ᵐbitiŋi      
89 to hold word info -tutori   35  
90 to dig -gɛri   1  
91 to buy -vɛri   1  
92 to open, uncover -vɛɣa   1, 56  
93 to pound, beat word info -ᵐbarᵐbari   51  
95 to fall word info -rum   42  
96 dog kuri   7  
97 bird nɪ-mɪn   1  
98 egg ɣoɣin   71  
99 feather bʷan-ɛn   25  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
102 rat ɣasup   3  
103 meat/flesh βisɛgon   10  
105 tail ʙurt-ɛn      
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nunum   1  
110 spider romro   32, 63  
112 rotten word info ŋmor      
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
114 leaf raun   1  
115 root raᵐbʷɛn   18  
116 flower rumɛn      
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
118 grass naᵐbuᵐʙ   1, 81?  
119 earth/soil na-tʰan   1  
120 stone nɪ-βɪtʰ   1  
121 sand na-un   1  
122 water word info nu-e   2  
126 lake rɛᵐbrɛᵐb      
127 woods/forest ɣonɛgətəra   90  
128 sky na-ᵐbor   65  
129 moon naβʉl̩   1  
130 star mat͡ʃu   13  
131 cloud word info roro   90  
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbarvɛr   15, 38  
135 lightning naβɛr   26  
136 wind nɛriŋ   1, 77  
139 cold word info maɣuɣus   106  
140 dry word info -mes   11  
141 wet -moŋ   93  
142 heavy -rov   31  
143 fire nu-ɣʊᵐp   19  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
145 smoke word info na-sun   2  
147 black -mɛt   1  
148 white -por   3  
149 red -pʷɛrpʷɛr   90  
150 yellow -eŋaŋ   9  
151 green -er   73  
152 small -kiki   78  
153 big -ras   89  
161 shy, ashamed i-turu      
162 old word info -tɛra   27  
163 new -mɛrmɛr   49  
164 good -βu   108  
165 bad, evil -sɛʔ   1  
166 correct, true -vɛretin   37, 73  
167 night aᵐbuŋ   1  
168 day muriɛn   6  
170 when? word info natu i-mɛrɛᵐbe      
171 to hide word info -ruruguni   44  
172 to climb word info -sax   2  
174 in, inside raron   1  
175 above rɛnaim      
176 below rapɛn   41, 74  
178 that ŋaᵑg   36  
179 near morix   91  
180 far tara   46  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I ɣina   1, 21, 22  
183 thou ɣai   1, 26  
184 he/she ɣini   1, 29  
185 we word info rætʰi we pl incl I  
185 we word info raru xeru we dl incl    
185 we word info mɛmru we dual excl    
186 you ɣaⁿdi you pl 1, 13, 32  
187 they rati they 1, 70, 60  
187 they raru they dual x  
188 what? word info sɛtɛn   56  
189 who? word info asiŋo (with focus particle   1  
189 who? word info ‘ase’))   1  
193 if aβora   17  
195 no, not it͡ʃɛgɛ   10  
196 to count -pɛgɛni   73, 74  
197 One word info soɣɐ   42, 57  
198 Two word info ɣelu   1  
199 Three word info ɣɛtez   1  
200 Four word info ɣeβit͡ʃ   1, 65  
201 Five word info ɣerim   1  
202 Six word info morovtɛs   20  
203 Seven word info moruβu   13  
204 Eight word info robtuʒ   24  
204 Eight word info robtuʃ   24  
205 Nine word info ropit͡ʃ   20  
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
207 Twenty word info sɐŋaβʉʒ eru   9  
208 Fifty word info sɐŋaβʉʒ egim   x  
209 One Hundred word info iŋotvaɣasaɣva   12, 45  
210 One Thousand word info iŋot(ŋ)ot͡ʃer vaɣasaɣva   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: