https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Mbatumbo)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
23 blood      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
35 to vomit      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear      
47 to yawn      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
60 father      
65 rope      
68 needle      
74 to kill      
75 to die, be dead      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
94 to throw word info      
101 to fly      
104 fat/grease      
111 fish      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
132 fog      
137 to blow word info      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
169 year      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
192 and      
194 how? word info      
49 to lie down word info -bɛnmatur   37  
8 to turn word info -bɛri   44?  
151 green -er   73  
150 yellow -eŋaŋ   9  
69 to hunt word info -gut͡ʃi   76?  
90 to dig -gɛri   1  
46 to see -ke-   108  
152 small -kiki   78  
83 to work word info -mat͡ʃin   74  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
140 dry word info -mes   11  
141 wet -moŋ   93  
22 to fear -mtox   1  
33 to laugh -mɛn   51  
163 new -mɛrmɛr   49  
147 black -mɛt   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
51 to sit -non   111  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
148 white -por   3  
196 to count -pɛgɛni   73, 74  
149 red -pʷɛrpʷɛr   90  
10 dirty -ranu   101  
153 big -ras   89  
44 to hear -re   57  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
142 heavy -rov   31  
95 to fall word info -rum   42  
171 to hide word info -ruruguni   44  
70 to shoot word info -ruvʷa   8  
28 to breathe -rɛvɛnɛiriŋ   77, 78  
84 to plant -rɪβi   9  
71 to stab, pierce -sari   14  
172 to climb word info -sax   2  
165 bad, evil -sɛʔ   1  
39 to cook word info -taxaᵐbʷa   86, 99  
52 to stand -tu   2  
89 to hold word info -tutori   35  
78 to cut, hack word info -tɛ-   1  
162 old word info -tɛra   27  
80 to split word info -tɛvɛrai   1  
21 to think -va-   73  
7 to come -vena   23  
73 to steal -vunaɣe   1, 58  
37 to eat -vɛnɛn   35  
64 to say -vɛra-   30  
166 correct, true -vɛretin   37, 73  
91 to buy -vɛri   1  
92 to open, uncover -vɛɣa   1, 56  
34 to cry -ŋara   5  
5 to walk -ɣaɣa   62  
36 to spit -ʒiton   37, 101?  
67 to sew word info -ʙuruka   64  
164 good -βu   108  
72 to hit word info -ᵐbari   94  
93 to pound, beat word info -ᵐbarᵐbari   51  
88 to squeeze word info -ᵐbitiŋi      
50 to dream -ᵐbor   10  
48 to sleep -ᵐbʷir   11  
181 where? word info ambe   3, 59  
189 who? word info asiŋo (with focus particle   1  
193 if aβora   17  
167 night aᵐbuŋ   1  
4 leg/foot baraŋ-   33  
19 shoulder botɣov-   65, 87  
66 to tie up, fasten bot͡ʃari   33  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
99 feather bʷan-ɛn   25  
55 woman/female deseβin   1, 74  
13 back word info dur-   67, 82  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
54 man/male haris   92  
161 shy, ashamed i-turu      
195 no, not it͡ʃɛgɛ   10  
210 One Thousand word info iŋot(ŋ)ot͡ʃer vaɣasaɣva   40  
209 One Hundred word info iŋotvaɣasaɣva   12, 45  
96 dog kuri   7  
130 star mat͡ʃu   13  
139 cold word info maɣuɣus   106  
59 mother mira   52  
11 dust misinup   103  
179 near morix   91  
202 Six word info morovtɛs   20  
203 Seven word info moruβu   13  
168 day muriɛn   6  
185 we word info mɛmru we dual excl    
61 house na-im   1  
106 snake na-mat   12  
145 smoke word info na-sun   2  
18 breast na-sus   1  
119 earth/soil na-tʰan   1  
121 sand na-un   1  
133 rain na-us   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
128 sky na-ᵐbor   65  
170 when? word info natu i-mɛrɛᵐbe      
63 name naɣis   1, 35  
135 lightning naβɛr   26  
129 moon naβʉl̩   1  
118 grass naᵐbuᵐʙ   1, 81?  
1 hand ne-və-   16  
62 thatch/roof ni-at   1  
122 water word info nu-e   2  
143 fire nu-ɣʊᵐp   19  
109 mosquito nunum   1  
45 eye nɛ-matʰ-   1  
6 road/path nɛ-sɛx   1?  
136 wind nɛriŋ   1, 77  
31 tooth nɛriβ   1, 35  
17 liver nɛtɛt-   41?  
97 bird nɪ-mɪn   1  
120 stone nɪ-βɪtʰ   1  
176 below rapɛn   41, 74  
174 in, inside raron   1  
187 they raru they dual x  
185 we word info raru xeru we dl incl    
187 they rati they 1, 70, 60  
114 leaf raun   1  
115 root raᵐbʷɛn   18  
204 Eight word info robtuʃ   24  
204 Eight word info robtuʒ   24  
110 spider romro   32, 63  
32 tongue romɛn   7, 43  
205 Nine word info ropit͡ʃ   20  
131 cloud word info roro   90  
116 flower rumɛn      
56 child ruᵐbulum   78  
185 we word info rætʰi we pl incl I  
175 above rɛnaim      
126 lake rɛᵐbrɛᵐb      
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
26 hair word info sivyr   31, 33  
197 One word info soɣɐ   42, 57  
208 Fifty word info sɐŋaβʉʒ egim   x  
207 Twenty word info sɐŋaβʉʒ eru   9  
25 neck sɛrnɛg-   109  
188 what? word info sɛtɛn   56  
180 far tara   46  
14 belly taᵐb-   36  
3 right tin   55  
16 intestines t͡ʃin-   1  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
12 skin vɛrnɛᵐb-   1, 80, 71  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
2 left ximair   1, 59  
27 nose xons-   1, 58, 89  
178 that ŋaᵑg   36  
112 rotten word info ŋmor      
183 thou ɣai   1, 26  
102 rat ɣasup   3  
186 you ɣaⁿdi you pl 1, 13, 32  
198 Two word info ɣelu   1  
201 Five word info ɣerim   1  
200 Four word info ɣeβit͡ʃ   1, 65  
182 I ɣina   1, 21, 22  
184 he/she ɣini   1, 29  
127 woods/forest ɣonɛgətəra   90  
98 egg ɣoɣin   71  
199 Three word info ɣɛtez   1  
15 bone ʙuraŋ-   37  
105 tail ʙurt-ɛn      
103 meat/flesh βisɛgon   10  
134 thunder ᵐbarvɛr   15, 38  
24 head ᵐbʷat-   9  
189 who? word info ‘ase’))   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: