https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Mbatumbo)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
23 blood      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
35 to vomit      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear      
47 to yawn      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
60 father      
65 rope      
68 needle      
74 to kill      
75 to die, be dead      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
94 to throw word info      
101 to fly      
104 fat/grease      
111 fish      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
132 fog      
137 to blow word info      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
169 year      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
192 and      
194 how? word info      
88 to squeeze word info -ᵐbitiŋi      
105 tail ʙurt-ɛn      
112 rotten word info ŋmor      
116 flower rumɛn      
126 lake rɛᵐbrɛᵐb      
161 shy, ashamed i-turu      
170 when? word info natu i-mɛrɛᵐbe      
175 above rɛnaim      
185 we word info raru xeru we dl incl    
185 we word info mɛmru we dual excl    
16 intestines t͡ʃin-   1  
18 breast na-sus   1  
22 to fear -mtox   1  
45 eye nɛ-matʰ-   1  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
78 to cut, hack word info -tɛ-   1  
80 to split word info -tɛvɛrai   1  
90 to dig -gɛri   1  
91 to buy -vɛri   1  
97 bird nɪ-mɪn   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nunum   1  
114 leaf raun   1  
119 earth/soil na-tʰan   1  
120 stone nɪ-βɪtʰ   1  
121 sand na-un   1  
129 moon naβʉl̩   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛt   1  
165 bad, evil -sɛʔ   1  
167 night aᵐbuŋ   1  
174 in, inside raron   1  
189 who? word info asiŋo (with focus particle   1  
189 who? word info ‘ase’))   1  
198 Two word info ɣelu   1  
199 Three word info ɣɛtez   1  
201 Five word info ɣerim   1  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
183 thou ɣai   1, 26  
184 he/she ɣini   1, 29  
63 name naɣis   1, 35  
92 to open, uncover -vɛɣa   1, 56  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind nɛriŋ   1, 77  
12 skin vɛrnɛᵐb-   1, 80, 71  
186 you ɣaⁿdi you pl 1, 13, 32  
182 I ɣina   1, 21, 22  
31 tooth nɛriβ   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
73 to steal -vunaɣe   1, 58  
27 nose xons-   1, 58, 89  
2 left ximair   1, 59  
200 Four word info ɣeβit͡ʃ   1, 65  
187 they rati they 1, 70, 60  
55 woman/female deseβin   1, 74  
118 grass naᵐbuᵐʙ   1, 81?  
50 to dream -ᵐbor   10  
103 meat/flesh βisɛgon   10  
195 no, not it͡ʃɛgɛ   10  
10 dirty -ranu   101  
11 dust misinup   103  
139 cold word info maɣuɣus   106  
46 to see -ke-   108  
164 good -βu   108  
25 neck sɛrnɛg-   109  
48 to sleep -ᵐbʷir   11  
140 dry word info -mes   11  
51 to sit -non   111  
106 snake na-mat   12  
209 One Hundred word info iŋotvaɣasaɣva   12, 45  
130 star mat͡ʃu   13  
203 Seven word info moruβu   13  
71 to stab, pierce -sari   14  
134 thunder ᵐbarvɛr   15, 38  
1 hand ne-və-   16  
193 if aβora   17  
115 root raᵐbʷɛn   18  
143 fire nu-ɣʊᵐp   19  
6 road/path nɛ-sɛx   1?  
52 to stand -tu   2  
122 water word info nu-e   2  
145 smoke word info na-sun   2  
172 to climb word info -sax   2  
202 Six word info morovtɛs   20  
205 Nine word info ropit͡ʃ   20  
7 to come -vena   23  
204 Eight word info robtuʒ   24  
204 Eight word info robtuʃ   24  
99 feather bʷan-ɛn   25  
135 lightning naβɛr   26  
162 old word info -tɛra   27  
102 rat ɣasup   3  
148 white -por   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -vɛra-   30  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
142 heavy -rov   31  
26 hair word info sivyr   31, 33  
110 spider romro   32, 63  
4 leg/foot baraŋ-   33  
66 to tie up, fasten bot͡ʃari   33  
37 to eat -vɛnɛn   35  
89 to hold word info -tutori   35  
14 belly taᵐb-   36  
178 that ŋaᵑg   36  
15 bone ʙuraŋ-   37  
49 to lie down word info -bɛnmatur   37  
36 to spit -ʒiton   37, 101?  
166 correct, true -vɛretin   37, 73  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
210 One Thousand word info iŋot(ŋ)ot͡ʃer vaɣasaɣva   40  
176 below rapɛn   41, 74  
17 liver nɛtɛt-   41?  
95 to fall word info -rum   42  
197 One word info soɣɐ   42, 57  
171 to hide word info -ruruguni   44  
8 to turn word info -bɛri   44?  
180 far tara   46  
163 new -mɛrmɛr   49  
34 to cry -ŋara   5  
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
33 to laugh -mɛn   51  
93 to pound, beat word info -ᵐbarᵐbari   51  
59 mother mira   52  
3 right tin   55  
188 what? word info sɛtɛn   56  
44 to hear -re   57  
168 day muriɛn   6  
5 to walk -ɣaɣa   62  
67 to sew word info -ʙuruka   64  
128 sky na-ᵐbor   65  
19 shoulder botɣov-   65, 87  
13 back word info dur-   67, 82  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
96 dog kuri   7  
32 tongue romɛn   7, 43  
98 egg ɣoɣin   71  
21 to think -va-   73  
151 green -er   73  
196 to count -pɛgɛni   73, 74  
83 to work word info -mat͡ʃin   74  
69 to hunt word info -gut͡ʃi   76?  
28 to breathe -rɛvɛnɛiriŋ   77, 78  
56 child ruᵐbulum   78  
152 small -kiki   78  
70 to shoot word info -ruvʷa   8  
39 to cook word info -taxaᵐbʷa   86, 99  
153 big -ras   89  
24 head ᵐbʷat-   9  
84 to plant -rɪβi   9  
150 yellow -eŋaŋ   9  
207 Twenty word info sɐŋaβʉʒ eru   9  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
127 woods/forest ɣonɛgətəra   90  
131 cloud word info roro   90  
149 red -pʷɛrpʷɛr   90  
179 near morix   91  
54 man/male haris   92  
141 wet -moŋ   93  
72 to hit word info -ᵐbari   94  
185 we word info rætʰi we pl incl I  
187 they raru they dual x  
208 Fifty word info sɐŋaβʉʒ egim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: