https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Noferai)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:onu  Glottocode: unua1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above rapon   51  
191 all      
192 and soᵐbon      
146 ash ᵐʙugas      
173 at      
13 back word info ⁿduɾ-   67, 82  
165 bad, evil -se   1  
14 belly ⁿdoᵐb-   20  
176 below rapɛn   41, 74  
153 big -ras   89  
97 bird nɛ-mɪn   1  
147 black -mɛt   1  
23 blood na-ra   1  
15 bone ᵐʙuraŋ-   37  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
18 breast na-sus   1  
56 child roᵐborum   78  
131 cloud word info rorɔ   90  
139 cold word info -kɔxɔ   106  
166 correct, true -vuretin   37, 73  
168 day nuturin   6, 52  
10 dirty -ranu   101  
96 dog kuɾi   7  
140 dry word info -mes   11  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
11 dust misinuɸ   103  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg xoriri-n   71  
204 Eight word info mɪrovtuʒ   5, 7?  
45 eye mɛt-   1  
180 far taɾa   46  
104 fat/grease      
60 father tom-uŋ   1  
99 feather ban-ɛn   25  
208 Fifty word info ŋaβulgeʒim   x  
143 fire no-ɣuᵐp   19  
111 fish na-iYɛ   1  
201 Five word info xɛʒim   1  
116 flower saŋaur      
132 fog      
200 Four word info xɛvɛt͡ʃ   1, 65  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
164 good -fo   108  
118 grass naᵐʙuᵐʙu   1, 81?  
151 green -er   73  
26 hair word info sivʊʒ   31, 33  
1 hand nɛ-var-   16  
184 he/she xini   1, 29  
24 head nɪ-ᵐbʷit   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info imɛraᵐbe   67  
57 husband tɛᵐbʷɛn-s-egina   72  
182 I xina   1, 21, 22  
193 if aforai   17  
174 in, inside ʒɛnaim      
16 intestines t͡ʃin-   1  
126 lake nuefon      
114 leaf raon   1  
2 left himaiɾe   1, 59  
4 leg/foot      
135 lightning naviʒ   26  
17 liver nɛtɛt-      
155 long word info      
108 louse word info na-xut   1  
54 man/male mogman   1, 14  
103 meat/flesh mɛsaʒ   84  
129 moon naβʉʒ   1  
109 mosquito nonum   1  
59 mother res-uŋ   17, 69  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
63 name na-ɣis   1, 35  
158 narrow      
179 near morix   91  
25 neck sɛɾnig-   109  
68 needle      
163 new -mɛrmɛr   49  
167 night nu-tuᵐboŋ   1  
205 Nine word info mɪropit͡ʃ   20  
195 no, not it͡ʃige   10  
27 nose xons-   1, 58, 89  
162 old word info -taɾa   27  
197 One word info soga   42, 57  
209 One Hundred word info iŋotvarsoɣa   12, 45  
210 One Thousand word info iɳotɳort͡ʃer farsoɣa   40  
190 other ŋare      
160 painful, sick -mɛsaxit   1  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
133 rain na-us   1  
102 rat xasuf   3  
149 red -pɛrpɛre   90  
3 right ⁿtin   55  
6 road/path ni-sɛʒə   1  
115 root raᵐbʷɛn   18  
65 rope nɛtir   1  
112 rotten word info ŋor   93, 94  
125 salt      
121 sand na-on   1  
124 sea ne-tɪz   1  
203 Seven word info mɪrovɾu   13  
81 sharp -sor   85  
154 short word info      
19 shoulder botogov-   65, 88?  
161 shy, ashamed -ᵑgolᵑgol   64  
202 Six word info mɪrovtɛs   20  
12 skin fʷiɾnɛᵐb-   1, 80, 71  
128 sky na-ᵐboɾ   65  
152 small -kiki   78  
145 smoke word info us   2  
145 smoke word info us   2  
106 snake na-mat   12  
110 spider romrɔ   32, 63  
130 star mat͡ʃo   13  
79 stick/wood ni-xe   1  
120 stone nɛ-fɛt   1  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
178 that ŋaᵑg   36  
62 thatch/roof nɛ-mɛt   52  
187 they rate they 1, 70, 60  
187 they raru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this niŋe   53  
183 thou xai   1, 26  
199 Three word info xɛtɛʒ   1  
134 thunder ᵐbarvɛɾe   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -fʷi   4  
28 to breathe -rɪvɛneriŋ   77, 78  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
91 to buy -fəri   1  
38 to chew word info rai      
38 to chew word info rai      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -fɛna   23  
39 to cook word info -tiɣaᵐʙux   86, 99  
196 to count -pegwni   73, 74  
34 to cry -ŋaɾa   5  
78 to cut, hack word info -tai   1  
75 to die, be dead -mit͡ʃ   1  
90 to dig      
50 to dream -ke naᵐboɾɔ   10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
95 to fall word info -rum   42  
22 to fear -mtoxtʊx   1  
123 to flow      
101 to fly -saʒ      
86 to grow word info      
44 to hear -re   57  
171 to hide word info -rorogɛni   44  
72 to hit word info      
89 to hold word info -tutori   35  
69 to hunt word info -kokɔ   77  
74 to kill -reriᵐʙuni   74, 1?  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
33 to laugh -mɛn   51  
49 to lie down word info -rum (sarix)      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -foga   1, 57  
84 to plant -rɪβi   9  
93 to pound, beat word info -rɛvrari   46  
64 to say -vorai   30  
77 to scratch word info      
46 to see -kurɔ   108  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -rɪβʷa   8?  
51 to sit -non   111  
48 to sleep -ᵐbʷɪʒɪ   11  
29 to sniff, smell      
36 to spit -riton   37, 101  
80 to split word info -tirvarai   1  
88 to squeeze word info -vsi   18, 71  
71 to stab, pierce -saɾi   14  
52 to stand -tu   2  
73 to steal -fɪnaYe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -fʷifʷin   68  
9 to swim      
21 to think -fa-   73  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten -t͡ʃari   33  
8 to turn word info -buɾi   44?  
35 to vomit -ru   8  
5 to walk -xaɣa   62  
83 to work word info -mit͡ʃiŋ   74  
47 to yawn      
32 tongue rumɛn   7, 43  
31 tooth ne-riuɸ   1, 35  
207 Twenty word info ŋaβulgeɾu   9  
198 Two word info xeɾu   1  
138 warm word info -tun   12  
122 water word info nu-e   2  
185 we word info rate we pl incl I  
185 we word info raru we dl incl    
185 we word info mɛmɾu we dual excl    
141 wet -moŋ   93  
188 what? word info sɛtɛn   56  
170 when? word info nagargevis      
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white -poɾo   3  
189 who? word info ase   1  
159 wide      
58 wife xoso-gina   1, 80  
136 wind nɛʒiŋ   1, 77  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
55 woman/female dɪsevin   1, 74  
127 woods/forest roᵑgɛtɛra   90  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
169 year siga   29  
150 yellow -eŋaŋ   9  
186 you xaⁿde you pl 1, 13, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: