https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Noferai)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:onu  Glottocode: unua1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
9 to swim      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
94 to throw word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
8 to turn word info -buɾi   44?  
151 green -er   73  
150 yellow -eŋaŋ   9  
21 to think -fa-   73  
164 good -fo   108  
92 to open, uncover -foga   1, 57  
91 to buy -fəri   1  
7 to come -fɛna   23  
73 to steal -fɪnaYe   1, 58  
137 to blow word info -fʷi   4  
87 to swell word info -fʷifʷin   68  
50 to dream -ke naᵐboɾɔ   10  
152 small -kiki   78  
69 to hunt word info -kokɔ   77  
46 to see -kurɔ   108  
139 cold word info -kɔxɔ   106  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
140 dry word info -mes   11  
40 to drink -min   1, 49  
75 to die, be dead -mit͡ʃ   1  
83 to work word info -mit͡ʃiŋ   74  
141 wet -moŋ   93  
22 to fear -mtoxtʊx   1  
33 to laugh -mɛn   51  
163 new -mɛrmɛr   49  
160 painful, sick -mɛsaxit   1  
147 black -mɛt   1  
51 to sit -non   111  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
196 to count -pegwni   73, 74  
148 white -poɾo   3  
149 red -pɛrpɛre   90  
10 dirty -ranu   101  
153 big -ras   89  
44 to hear -re   57  
74 to kill -reriᵐʙuni   74, 1?  
36 to spit -riton   37, 101  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
171 to hide word info -rorogɛni   44  
142 heavy -roɸ   31  
35 to vomit -ru   8  
95 to fall word info -rum   42  
49 to lie down word info -rum (sarix)      
93 to pound, beat word info -rɛvrari   46  
28 to breathe -rɪvɛneriŋ   77, 78  
84 to plant -rɪβi   9  
70 to shoot word info -rɪβʷa   8?  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -saɾi   14  
101 to fly -saʒ      
165 bad, evil -se   1  
81 sharp -sor   85  
78 to cut, hack word info -tai   1  
162 old word info -taɾa   27  
80 to split word info -tirvarai   1  
39 to cook word info -tiɣaᵐʙux   86, 99  
52 to stand -tu   2  
138 warm word info -tun   12  
89 to hold word info -tutori   35  
66 to tie up, fasten -t͡ʃari   33  
64 to say -vorai   30  
88 to squeeze word info -vsi   18, 71  
166 correct, true -vuretin   37, 73  
5 to walk -xaɣa   62  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
34 to cry -ŋaɾa   5  
48 to sleep -ᵐbʷɪʒɪ   11  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
161 shy, ashamed -ᵑgolᵑgol   64  
193 if aforai   17  
181 where? word info ambe   3, 59  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
189 who? word info ase   1  
99 feather ban-ɛn   25  
19 shoulder botogov-   65, 88?  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
55 woman/female dɪsevin   1, 74  
12 skin fʷiɾnɛᵐb-   1, 80, 71  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
2 left himaiɾe   1, 59  
194 how? word info imɛraᵐbe   67  
195 no, not it͡ʃige   10  
209 One Hundred word info iŋotvarsoɣa   12, 45  
210 One Thousand word info iɳotɳort͡ʃer farsoɣa   40  
96 dog kuɾi   7  
130 star mat͡ʃo   13  
11 dust misinuɸ   103  
54 man/male mogman   1, 14  
179 near morix   91  
185 we word info mɛmɾu we dual excl    
103 meat/flesh mɛsaʒ   84  
45 eye mɛt-   1  
205 Nine word info mɪropit͡ʃ   20  
204 Eight word info mɪrovtuʒ   5, 7?  
202 Six word info mɪrovtɛs   20  
203 Seven word info mɪrovɾu   13  
111 fish na-iYɛ   1  
61 house na-im   1  
106 snake na-mat   12  
121 sand na-on   1  
23 blood na-ra   1  
18 breast na-sus   1  
119 earth/soil na-tan   1  
133 rain na-us   1  
108 louse word info na-xut   1  
63 name na-ɣis   1, 35  
128 sky na-ᵐboɾ   65  
170 when? word info nagargevis      
135 lightning naviʒ   26  
129 moon naβʉʒ   1  
118 grass naᵐʙuᵐʙu   1, 81?  
31 tooth ne-riuɸ   1, 35  
124 sea ne-tɪz   1  
6 road/path ni-sɛʒə   1  
79 stick/wood ni-xe   1  
177 this niŋe   53  
143 fire no-ɣuᵐp   19  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
109 mosquito nonum   1  
122 water word info nu-e   2  
167 night nu-tuᵐboŋ   1  
126 lake nuefon      
168 day nuturin   6, 52  
120 stone nɛ-fɛt   1  
62 thatch/roof nɛ-mɛt   52  
97 bird nɛ-mɪn   1  
1 hand nɛ-var-   16  
65 rope nɛtir   1  
17 liver nɛtɛt-      
136 wind nɛʒiŋ   1, 77  
24 head nɪ-ᵐbʷit   9  
38 to chew word info rai      
38 to chew word info rai      
114 leaf raon   1  
175 above rapon   51  
176 below rapɛn   41, 74  
185 we word info raru we dl incl    
187 they raru they dual x  
185 we word info rate we pl incl I  
187 they rate they 1, 70, 60  
115 root raᵐbʷɛn   18  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
59 mother res-uŋ   17, 69  
110 spider romrɔ   32, 63  
131 cloud word info rorɔ   90  
56 child roᵐborum   78  
127 woods/forest roᵑgɛtɛra   90  
32 tongue rumɛn   7, 43  
116 flower saŋaur      
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
169 year siga   29  
26 hair word info sivʊʒ   31, 33  
197 One word info soga   42, 57  
192 and soᵐbon      
188 what? word info sɛtɛn   56  
25 neck sɛɾnig-   109  
180 far taɾa   46  
60 father tom-uŋ   1  
57 husband tɛᵐbʷɛn-s-egina   72  
16 intestines t͡ʃin-   1  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
145 smoke word info us   2  
145 smoke word info us   2  
183 thou xai   1, 26  
102 rat xasuf   3  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
186 you xaⁿde you pl 1, 13, 32  
198 Two word info xeɾu   1  
182 I xina   1, 21, 22  
184 he/she xini   1, 29  
27 nose xons-   1, 58, 89  
98 egg xoriri-n   71  
58 wife xoso-gina   1, 80  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
199 Three word info xɛtɛʒ   1  
200 Four word info xɛvɛt͡ʃ   1, 65  
201 Five word info xɛʒim   1  
190 other ŋare      
207 Twenty word info ŋaβulgeɾu   9  
208 Fifty word info ŋaβulgeʒim   x  
178 that ŋaᵑg   36  
112 rotten word info ŋor   93, 94  
174 in, inside ʒɛnaim      
134 thunder ᵐbarvɛɾe   15, 38  
146 ash ᵐʙugas      
15 bone ᵐʙuraŋ-   37  
14 belly ⁿdoᵐb-   20  
13 back word info ⁿduɾ-   67, 82  
3 right ⁿtin   55  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: