https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Noferai)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:onu  Glottocode: unua1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
9 to swim      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
94 to throw word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
17 liver nɛtɛt-      
38 to chew word info rai      
38 to chew word info rai      
49 to lie down word info -rum (sarix)      
101 to fly -saʒ      
116 flower saŋaur      
126 lake nuefon      
146 ash ᵐʙugas      
170 when? word info nagargevis      
174 in, inside ʒɛnaim      
185 we word info raru we dl incl    
185 we word info mɛmɾu we dual excl    
190 other ŋare      
192 and soᵐbon      
6 road/path ni-sɛʒə   1  
16 intestines t͡ʃin-   1  
18 breast na-sus   1  
22 to fear -mtoxtʊx   1  
23 blood na-ra   1  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
45 eye mɛt-   1  
60 father tom-uŋ   1  
61 house na-im   1  
65 rope nɛtir   1  
75 to die, be dead -mit͡ʃ   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood ni-xe   1  
80 to split word info -tirvarai   1  
91 to buy -fəri   1  
97 bird nɛ-mɪn   1  
108 louse word info na-xut   1  
109 mosquito nonum   1  
111 fish na-iYɛ   1  
114 leaf raon   1  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone nɛ-fɛt   1  
121 sand na-on   1  
124 sea ne-tɪz   1  
129 moon naβʉʒ   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛt   1  
160 painful, sick -mɛsaxit   1  
165 bad, evil -se   1  
167 night nu-tuᵐboŋ   1  
189 who? word info ase   1  
198 Two word info xeɾu   1  
199 Three word info xɛtɛʒ   1  
201 Five word info xɛʒim   1  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
183 thou xai   1, 26  
184 he/she xini   1, 29  
63 name na-ɣis   1, 35  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
92 to open, uncover -foga   1, 57  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind nɛʒiŋ   1, 77  
58 wife xoso-gina   1, 80  
12 skin fʷiɾnɛᵐb-   1, 80, 71  
186 you xaⁿde you pl 1, 13, 32  
54 man/male mogman   1, 14  
182 I xina   1, 21, 22  
31 tooth ne-riuɸ   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -fɪnaYe   1, 58  
27 nose xons-   1, 58, 89  
2 left himaiɾe   1, 59  
200 Four word info xɛvɛt͡ʃ   1, 65  
187 they rate they 1, 70, 60  
55 woman/female dɪsevin   1, 74  
118 grass naᵐʙuᵐʙu   1, 81?  
50 to dream -ke naᵐboɾɔ   10  
195 no, not it͡ʃige   10  
10 dirty -ranu   101  
11 dust misinuɸ   103  
139 cold word info -kɔxɔ   106  
46 to see -kurɔ   108  
164 good -fo   108  
25 neck sɛɾnig-   109  
48 to sleep -ᵐbʷɪʒɪ   11  
140 dry word info -mes   11  
51 to sit -non   111  
106 snake na-mat   12  
138 warm word info -tun   12  
209 One Hundred word info iŋotvarsoɣa   12, 45  
130 star mat͡ʃo   13  
203 Seven word info mɪrovɾu   13  
71 to stab, pierce -saɾi   14  
134 thunder ᵐbarvɛɾe   15, 38  
1 hand nɛ-var-   16  
193 if aforai   17  
59 mother res-uŋ   17, 69  
115 root raᵐbʷɛn   18  
88 to squeeze word info -vsi   18, 71  
143 fire no-ɣuᵐp   19  
52 to stand -tu   2  
122 water word info nu-e   2  
145 smoke word info us   2  
145 smoke word info us   2  
172 to climb word info -sax   2  
14 belly ⁿdoᵐb-   20  
202 Six word info mɪrovtɛs   20  
205 Nine word info mɪropit͡ʃ   20  
7 to come -fɛna   23  
99 feather ban-ɛn   25  
135 lightning naviʒ   26  
162 old word info -taɾa   27  
169 year siga   29  
102 rat xasuf   3  
148 white -poɾo   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -vorai   30  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info sivʊʒ   31, 33  
110 spider romrɔ   32, 63  
66 to tie up, fasten -t͡ʃari   33  
89 to hold word info -tutori   35  
178 that ŋaᵑg   36  
15 bone ᵐʙuraŋ-   37  
36 to spit -riton   37, 101  
166 correct, true -vuretin   37, 73  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
137 to blow word info -fʷi   4  
210 One Thousand word info iɳotɳort͡ʃer farsoɣa   40  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
176 below rapɛn   41, 74  
95 to fall word info -rum   42  
197 One word info soga   42, 57  
171 to hide word info -rorogɛni   44  
8 to turn word info -buɾi   44?  
93 to pound, beat word info -rɛvrari   46  
180 far taɾa   46  
163 new -mɛrmɛr   49  
34 to cry -ŋaɾa   5  
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
204 Eight word info mɪrovtuʒ   5, 7?  
33 to laugh -mɛn   51  
175 above rapon   51  
62 thatch/roof nɛ-mɛt   52  
177 this niŋe   53  
3 right ⁿtin   55  
188 what? word info sɛtɛn   56  
44 to hear -re   57  
168 day nuturin   6, 52  
5 to walk -xaɣa   62  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
161 shy, ashamed -ᵑgolᵑgol   64  
128 sky na-ᵐboɾ   65  
19 shoulder botogov-   65, 88?  
194 how? word info imɛraᵐbe   67  
13 back word info ⁿduɾ-   67, 82  
87 to swell word info -fʷifʷin   68  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
96 dog kuɾi   7  
32 tongue rumɛn   7, 43  
98 egg xoriri-n   71  
57 husband tɛᵐbʷɛn-s-egina   72  
21 to think -fa-   73  
151 green -er   73  
196 to count -pegwni   73, 74  
83 to work word info -mit͡ʃiŋ   74  
74 to kill -reriᵐʙuni   74, 1?  
69 to hunt word info -kokɔ   77  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
28 to breathe -rɪvɛneriŋ   77, 78  
56 child roᵐborum   78  
152 small -kiki   78  
35 to vomit -ru   8  
103 meat/flesh mɛsaʒ   84  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
81 sharp -sor   85  
39 to cook word info -tiɣaᵐʙux   86, 99  
153 big -ras   89  
70 to shoot word info -rɪβʷa   8?  
24 head nɪ-ᵐbʷit   9  
84 to plant -rɪβi   9  
150 yellow -eŋaŋ   9  
207 Twenty word info ŋaβulgeɾu   9  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
127 woods/forest roᵑgɛtɛra   90  
131 cloud word info rorɔ   90  
149 red -pɛrpɛre   90  
179 near morix   91  
141 wet -moŋ   93  
112 rotten word info ŋor   93, 94  
185 we word info rate we pl incl I  
187 they raru they dual x  
208 Fifty word info ŋaβulgeʒim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: