https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pangkumu (Datisman)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above maɣat˺      
191 all t͡ʃitɛŋwinon   71  
192 and garin   57, 58  
192 and garɛn   57, 58  
146 ash nɛvin mɛtoɣoᵐp   29  
173 at      
13 back word info ⁿdʳur-   67, 82  
165 bad, evil -t͡ʃɛt͡ʃ   1  
14 belly ⁿdaᵐb-   20  
176 below repan   41, 74  
153 big -fɛmbʷot   90  
97 bird ni-mɛn   1  
147 black -mot   1  
23 blood ne-re   1  
15 bone ᵐburaŋ-   37  
113 branch word info ᵐbut͡ʃi-n   30  
18 breast ʃuʃi   1  
56 child amaɾeɾe   77  
131 cloud word info rorɔ   90  
139 cold word info xoxo   106  
139 cold word info malɣos   51  
166 correct, true -feretin   37, 73  
168 day utɪlɛn   6, 52  
10 dirty -ranu   101  
96 dog kuri   7  
140 dry word info -mas   11  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
11 dust ᵐbaruŋov   98?  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
98 egg xoriri-n   71  
204 Eight word info ruptos   24  
45 eye mɛt-   1  
180 far ramᵗsaf   68  
104 fat/grease      
60 father tata-h   19  
99 feather ᵐbaina-n   25  
208 Fifty word info naβulgerim   x  
143 fire no-ɣoᵐp   19  
111 fish ne-ɪx   1  
201 Five word info xerim xeʒim   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info xɛβɛt͡ʃ   1, 65  
117 fruit      
164 good fo   108  
164 good vo   108  
118 grass ⁿduᵐʙue   75  
151 green mɛʁaxɛt͡ʃ   8, 71  
151 green mɛɣaɣɛt͡ʃ   8, 71  
26 hair word info fʷir-   31  
1 hand fɛra-   16  
184 he/she xini   1, 29  
24 head kar-   28  
142 heavy -rov   31  
61 house ne-im   1  
194 how? word info bɛraᵐbe   67  
57 husband tɛvan-s-   72  
182 I xina   1, 21, 22  
193 if aβʷe   17  
174 in, inside rarnɛm   1  
16 intestines t͡ʃin-   1  
126 lake      
114 leaf raon   1  
2 left xɛmer   1, 59  
4 leg/foot baraŋ-   33  
135 lightning nɛ-ᵐbiɾ   26, 70  
17 liver naᵐbɛᵐb-   7, 54, 55  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male xares   92  
103 meat/flesh      
129 moon nɛβuɾ   1  
109 mosquito lolom      
59 mother are   17  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
63 name na-ɣis   1, 35  
158 narrow      
179 near morix   91  
25 neck sarnaɣ-   109  
68 needle      
163 new -marmar   49  
167 night aᵐboŋ   1  
205 Nine word info      
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
27 nose na-ɣont͡ʃ-   1, 58, 89  
162 old word info -taɾam   27  
197 One word info      
209 One Hundred word info nugutvarsoɣo   12, 45  
210 One Thousand word info ɣutɣut͡sarvaɣsoxo   40  
210 One Thousand word info wutwutt͡sarvaxsoɣo   40  
190 other lit͡ʃiŋre   53  
160 painful, sick -mɛsɛx   1  
53 person/human being      
133 rain na-os   1  
102 rat xasuf   3  
149 red -pɛrpɛr   90  
3 right tin   55  
6 road/path nɛ-saɾ   1  
115 root raᵐbɛn   18  
65 rope no-ɣo   25  
112 rotten word info      
125 salt      
121 sand ⁿdavunon   1, 79, 86  
124 sea ni-tes   1  
203 Seven word info ruβru   13  
81 sharp -sor   85  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbotɣoson   65?, 71  
161 shy, ashamed -maɣamɣon   55, 56  
202 Six word info ruptes   20  
12 skin firin   1, 80, 71  
128 sky mɛsaf   63  
152 small -keɾe   110  
145 smoke word info -ɛs   2  
145 smoke word info -ɛs   2  
106 snake na-mat˺   12  
110 spider      
130 star mat͡ʃo   13  
79 stick/wood ni-gɛ   1  
120 stone ni-fɛt   1  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
206 Ten word info saŋaβʊl   5  
178 that naᵑga   36  
62 thatch/roof nɛ-mat˺   52  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ŋe      
183 thou xau   1  
199 Three word info      
134 thunder ᵐbaɾavaɾ   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -fifi   4?  
28 to breathe -rɛveniriŋ   77, 78  
144 to burn word info -ɾoɾ   90  
91 to buy -fiɾi   1  
38 to chew word info -rarar   57  
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -finɛ   23  
39 to cook word info      
196 to count -xʊrgi   76  
34 to cry -tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -te   1  
75 to die, be dead -met͡ʃ   1  
90 to dig -kiɾi   1  
50 to dream -ᵐbor   10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
95 to fall word info -mit͡ʃov   13  
22 to fear -mɛtox   1  
123 to flow      
101 to fly -mɛrax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -re   57  
171 to hide word info -riŋisosoɣni      
72 to hit word info -ᵐbɛɾi   94  
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill -ᵐbɛrᵐʙuni   69, 1  
20 to know, be knowledgeable -rok-   19  
33 to laugh -man   51  
49 to lie down word info -mɛtmɛtuɾ   37  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -fɛɣe   1, 56  
84 to plant -rivi   9  
93 to pound, beat word info -ᵐbɛrᵐberi   51  
64 to say -feɾe-   30  
77 to scratch word info -topei      
46 to see -ᵐʙʊnt͡ʃi   11  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -fɪne   1  
51 to sit -non   111  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -mirut   37, 102  
80 to split word info -tɛvarei   1  
88 to squeeze word info -fʷɛɾi   16  
71 to stab, pierce -seɾi   14  
52 to stand -tu   2  
73 to steal -fənaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -fifin   68  
9 to swim      
21 to think -ve-   73  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten t͡ʃeri (totoɣni)   33  
8 to turn word info -feɾi   44?  
35 to vomit -ru   8  
5 to walk      
83 to work word info -mat͡ʃiŋ   9  
47 to yawn -nof   19  
32 tongue no-rim-   7, 43  
31 tooth riβ-   1, 35  
207 Twenty word info naβulgeru   9  
198 Two word info      
138 warm word info -ⁿduⁿdun   12?  
122 water word info nu-e   2  
185 we word info rite we pl incl I  
185 we word info ride we pl incl I  
185 we word info nɛᵐde we pl excl E  
185 we word info raru we dual excl    
141 wet -moŋ   93  
188 what? word info      
170 when? word info saxɛnaɣer   75  
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white -paɾaɾ   3  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife xaso-n   1, 80  
136 wind ni-rɛŋ   1, 77  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
55 woman/female nɛβseβin   1, 74  
127 woods/forest na-ruᵑgɛtaɾam   90  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ *julaj 68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
169 year siɣɔ   29  
150 yellow -ɛŋaŋ   9  
186 you xaᵐde you pl 1, 13, 32  
186 you xamru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: