https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pangkumu (Datisman)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
5 to walk      
9 to swim      
29 to sniff, smell      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
110 spider      
112 rotten word info      
116 flower      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
205 Nine word info      
166 correct, true -feretin   37, 73  
64 to say -feɾe-   30  
8 to turn word info -feɾi   44?  
137 to blow word info -fifi   4?  
87 to swell word info -fifin   68  
7 to come -finɛ   23  
91 to buy -fiɾi   1  
73 to steal -fənaɣe   1, 58  
153 big -fɛmbʷot   90  
92 to open, uncover -fɛɣe   1, 56  
70 to shoot word info -fɪne   1  
88 to squeeze word info -fʷɛɾi   16  
152 small -keɾe   110  
90 to dig -kiɾi   1  
33 to laugh -man   51  
163 new -marmar   49  
140 dry word info -mas   11  
83 to work word info -mat͡ʃiŋ   9  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
161 shy, ashamed -maɣamɣon   55, 56  
75 to die, be dead -met͡ʃ   1  
40 to drink -min   1, 49  
36 to spit -mirut   37, 102  
95 to fall word info -mit͡ʃov   13  
147 black -mot   1  
141 wet -moŋ   93  
101 to fly -mɛrax   27  
160 painful, sick -mɛsɛx   1  
49 to lie down word info -mɛtmɛtuɾ   37  
22 to fear -mɛtox   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
47 to yawn -nof   19  
51 to sit -non   111  
148 white -paɾaɾ   3  
149 red -pɛrpɛr   90  
10 dirty -ranu   101  
38 to chew word info -rarar   57  
44 to hear -re   57  
84 to plant -rivi   9  
171 to hide word info -riŋisosoɣni      
20 to know, be knowledgeable -rok-   19  
142 heavy -rov   31  
35 to vomit -ru   8  
28 to breathe -rɛveniriŋ   77, 78  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -seɾi   14  
81 sharp -sor   85  
162 old word info -taɾam   27  
78 to cut, hack word info -te   1  
77 to scratch word info -topei      
52 to stand -tu   2  
80 to split word info -tɛvarei   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
165 bad, evil -t͡ʃɛt͡ʃ   1  
21 to think -ve-   73  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
196 to count -xʊrgi   76  
145 smoke word info -ɛs   2  
145 smoke word info -ɛs   2  
150 yellow -ɛŋaŋ   9  
144 to burn word info -ɾoɾ   90  
50 to dream -ᵐbor   10  
93 to pound, beat word info -ᵐbɛrᵐberi   51  
74 to kill -ᵐbɛrᵐʙuni   69, 1  
72 to hit word info -ᵐbɛɾi   94  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
46 to see -ᵐʙʊnt͡ʃi   11  
138 warm word info -ⁿduⁿdun   12?  
56 child amaɾeɾe   77  
181 where? word info ambe   3, 59  
59 mother are   17  
193 if aβʷe   17  
167 night aᵐboŋ   1  
4 leg/foot baraŋ-   33  
194 how? word info bɛraᵐbe   67  
12 skin firin   1, 80, 71  
164 good fo   108  
1 hand fɛra-   16  
26 hair word info fʷir-   31  
192 and garin   57, 58  
192 and garɛn   57, 58  
24 head kar-   28  
96 dog kuri   7  
190 other lit͡ʃiŋre   53  
109 mosquito lolom      
139 cold word info malɣos   51  
130 star mat͡ʃo   13  
175 above maɣat˺      
179 near morix   91  
128 sky mɛsaf   63  
45 eye mɛt-   1  
151 green mɛɣaɣɛt͡ʃ   8, 71  
151 green mɛʁaxɛt͡ʃ   8, 71  
106 snake na-mat˺   12  
133 rain na-os   1  
127 woods/forest na-ruᵑgɛtaɾam   90  
63 name na-ɣis   1, 35  
27 nose na-ɣont͡ʃ-   1, 58, 89  
108 louse word info na-ɣut   1  
208 Fifty word info naβulgerim   x  
207 Twenty word info naβulgeru   9  
17 liver naᵐbɛᵐb-   7, 54, 55  
178 that naᵑga   36  
61 house ne-im   1  
23 blood ne-re   1  
111 fish ne-ɪx   1  
120 stone ni-fɛt   1  
79 stick/wood ni-gɛ   1  
97 bird ni-mɛn   1  
136 wind ni-rɛŋ   1, 77  
124 sea ni-tes   1  
32 tongue no-rim-   7, 43  
65 rope no-ɣo   25  
143 fire no-ɣoᵐp   19  
122 water word info nu-e   2  
209 One Hundred word info nugutvarsoɣo   12, 45  
62 thatch/roof nɛ-mat˺   52  
6 road/path nɛ-saɾ   1  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
135 lightning nɛ-ᵐbiɾ   26, 70  
146 ash nɛvin mɛtoɣoᵐp   29  
55 woman/female nɛβseβin   1, 74  
129 moon nɛβuɾ   1  
185 we word info nɛᵐde we pl excl E  
180 far ramᵗsaf   68  
114 leaf raon   1  
174 in, inside rarnɛm   1  
185 we word info raru we dual excl    
115 root raᵐbɛn   18  
176 below repan   41, 74  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
185 we word info ride we pl incl I  
185 we word info rite we pl incl I  
31 tooth riβ-   1, 35  
131 cloud word info rorɔ   90  
202 Six word info ruptes   20  
204 Eight word info ruptos   24  
203 Seven word info ruβru   13  
25 neck sarnaɣ-   109  
170 when? word info saxɛnaɣer   75  
206 Ten word info saŋaβʊl   5  
169 year siɣɔ   29  
60 father tata-h   19  
3 right tin   55  
57 husband tɛvan-s-   72  
66 to tie up, fasten t͡ʃeri (totoɣni)   33  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
16 intestines t͡ʃin-   1  
191 all t͡ʃitɛŋwinon   71  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ *julaj 68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
168 day utɪlɛn   6, 52  
164 good vo   108  
210 One Thousand word info wutwutt͡sarvaxsoɣo   40  
186 you xamru you dual x  
54 man/male xares   92  
58 wife xaso-n   1, 80  
102 rat xasuf   3  
183 thou xau   1  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
186 you xaᵐde you pl 1, 13, 32  
201 Five word info xerim xeʒim   1  
182 I xina   1, 21, 22  
184 he/she xini   1, 29  
98 egg xoriri-n   71  
139 cold word info xoxo   106  
2 left xɛmer   1, 59  
200 Four word info xɛβɛt͡ʃ   1, 65  
177 this ŋe      
210 One Thousand word info ɣutɣut͡sarvaɣsoxo   40  
18 breast ʃuʃi   1  
99 feather ᵐbaina-n   25  
11 dust ᵐbaruŋov   98?  
134 thunder ᵐbaɾavaɾ   15, 38  
19 shoulder ᵐbotɣoson   65?, 71  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
15 bone ᵐburaŋ-   37  
113 branch word info ᵐbut͡ʃi-n   30  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
121 sand ⁿdavunon   1, 79, 86  
14 belly ⁿdaᵐb-   20  
118 grass ⁿduᵐʙue   75  
13 back word info ⁿdʳur-   67, 82  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: