https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pangkumu (Datisman)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
5 to walk      
9 to swim      
29 to sniff, smell      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
110 spider      
112 rotten word info      
116 flower      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
205 Nine word info      
77 to scratch word info -topei      
109 mosquito lolom      
171 to hide word info -riŋisosoɣni      
175 above maɣat˺      
177 this ŋe      
185 we word info raru we dual excl    
6 road/path nɛ-saɾ   1  
16 intestines t͡ʃin-   1  
18 breast ʃuʃi   1  
22 to fear -mɛtox   1  
23 blood ne-re   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
45 eye mɛt-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
61 house ne-im   1  
70 to shoot word info -fɪne   1  
75 to die, be dead -met͡ʃ   1  
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood ni-gɛ   1  
80 to split word info -tɛvarei   1  
90 to dig -kiɾi   1  
91 to buy -fiɾi   1  
97 bird ni-mɛn   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
111 fish ne-ɪx   1  
114 leaf raon   1  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
120 stone ni-fɛt   1  
124 sea ni-tes   1  
129 moon nɛβuɾ   1  
133 rain na-os   1  
147 black -mot   1  
160 painful, sick -mɛsɛx   1  
165 bad, evil -t͡ʃɛt͡ʃ   1  
167 night aᵐboŋ   1  
174 in, inside rarnɛm   1  
183 thou xau   1  
201 Five word info xerim xeʒim   1  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
184 he/she xini   1, 29  
63 name na-ɣis   1, 35  
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
92 to open, uncover -fɛɣe   1, 56  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind ni-rɛŋ   1, 77  
121 sand ⁿdavunon   1, 79, 86  
58 wife xaso-n   1, 80  
12 skin firin   1, 80, 71  
186 you xaᵐde you pl 1, 13, 32  
182 I xina   1, 21, 22  
31 tooth riβ-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -fənaɣe   1, 58  
27 nose na-ɣont͡ʃ-   1, 58, 89  
2 left xɛmer   1, 59  
200 Four word info xɛβɛt͡ʃ   1, 65  
55 woman/female nɛβseβin   1, 74  
50 to dream -ᵐbor   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
10 dirty -ranu   101  
139 cold word info xoxo   106  
164 good fo   108  
164 good vo   108  
25 neck sarnaɣ-   109  
46 to see -ᵐʙʊnt͡ʃi   11  
140 dry word info -mas   11  
152 small -keɾe   110  
51 to sit -non   111  
106 snake na-mat˺   12  
209 One Hundred word info nugutvarsoɣo   12, 45  
138 warm word info -ⁿduⁿdun   12?  
95 to fall word info -mit͡ʃov   13  
130 star mat͡ʃo   13  
203 Seven word info ruβru   13  
71 to stab, pierce -seɾi   14  
134 thunder ᵐbaɾavaɾ   15, 38  
1 hand fɛra-   16  
88 to squeeze word info -fʷɛɾi   16  
59 mother are   17  
193 if aβʷe   17  
115 root raᵐbɛn   18  
20 to know, be knowledgeable -rok-   19  
47 to yawn -nof   19  
60 father tata-h   19  
143 fire no-ɣoᵐp   19  
52 to stand -tu   2  
122 water word info nu-e   2  
145 smoke word info -ɛs   2  
145 smoke word info -ɛs   2  
172 to climb word info -sax   2  
14 belly ⁿdaᵐb-   20  
202 Six word info ruptes   20  
7 to come -finɛ   23  
204 Eight word info ruptos   24  
65 rope no-ɣo   25  
99 feather ᵐbaina-n   25  
135 lightning nɛ-ᵐbiɾ   26, 70  
101 to fly -mɛrax   27  
162 old word info -taɾam   27  
24 head kar-   28  
146 ash nɛvin mɛtoɣoᵐp   29  
169 year siɣɔ   29  
102 rat xasuf   3  
148 white -paɾaɾ   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -feɾe-   30  
113 branch word info ᵐbut͡ʃi-n   30  
26 hair word info fʷir-   31  
142 heavy -rov   31  
4 leg/foot baraŋ-   33  
66 to tie up, fasten t͡ʃeri (totoɣni)   33  
178 that naᵑga   36  
15 bone ᵐburaŋ-   37  
49 to lie down word info -mɛtmɛtuɾ   37  
166 correct, true -feretin   37, 73  
36 to spit -mirut   37, 102  
210 One Thousand word info ɣutɣut͡sarvaɣsoxo   40  
210 One Thousand word info wutwutt͡sarvaxsoɣo   40  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
176 below repan   41, 74  
8 to turn word info -feɾi   44?  
163 new -marmar   49  
137 to blow word info -fifi   4?  
206 Ten word info saŋaβʊl   5  
33 to laugh -man   51  
93 to pound, beat word info -ᵐbɛrᵐberi   51  
139 cold word info malɣos   51  
62 thatch/roof nɛ-mat˺   52  
190 other lit͡ʃiŋre   53  
3 right tin   55  
161 shy, ashamed -maɣamɣon   55, 56  
38 to chew word info -rarar   57  
44 to hear -re   57  
192 and garin   57, 58  
192 and garɛn   57, 58  
168 day utɪlɛn   6, 52  
128 sky mɛsaf   63  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
19 shoulder ᵐbotɣoson   65?, 71  
194 how? word info bɛraᵐbe   67  
13 back word info ⁿdʳur-   67, 82  
87 to swell word info -fifin   68  
180 far ramᵗsaf   68  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ *julaj 68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
74 to kill -ᵐbɛrᵐʙuni   69, 1  
96 dog kuri   7  
32 tongue no-rim-   7, 43  
17 liver naᵐbɛᵐb-   7, 54, 55  
98 egg xoriri-n   71  
191 all t͡ʃitɛŋwinon   71  
57 husband tɛvan-s-   72  
21 to think -ve-   73  
118 grass ⁿduᵐʙue   75  
170 when? word info saxɛnaɣer   75  
196 to count -xʊrgi   76  
56 child amaɾeɾe   77  
28 to breathe -rɛveniriŋ   77, 78  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
35 to vomit -ru   8  
151 green mɛʁaxɛt͡ʃ   8, 71  
151 green mɛɣaɣɛt͡ʃ   8, 71  
81 sharp -sor   85  
83 to work word info -mat͡ʃiŋ   9  
84 to plant -rivi   9  
150 yellow -ɛŋaŋ   9  
207 Twenty word info naβulgeru   9  
127 woods/forest na-ruᵑgɛtaɾam   90  
131 cloud word info rorɔ   90  
144 to burn word info -ɾoɾ   90  
149 red -pɛrpɛr   90  
153 big -fɛmbʷot   90  
179 near morix   91  
54 man/male xares   92  
141 wet -moŋ   93  
72 to hit word info -ᵐbɛɾi   94  
11 dust ᵐbaruŋov   98?  
185 we word info nɛᵐde we pl excl E  
185 we word info rite we pl incl I  
185 we word info ride we pl incl I  
186 you xamru you dual x  
208 Fifty word info naβulgerim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: