https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Melaklak)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
68 needle      
85 to choose      
103 meat/flesh      
125 salt      
132 fog      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
192 and      
137 to blow word info -iuviuɸ   4  
77 to scratch word info -kai   71  
4 leg/foot -kali   78?  
69 to hunt word info -karaɛ   59  
69 to hunt word info -karaɛ   59  
84 to plant -kavʷok   60  
90 to dig -kɪl   1  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
35 to vomit -luwaluɔ   8  
70 to shoot word info -luɔ   15  
9 to swim -lɛlɛse   8  
46 to see -lɛz   14, 94  
153 big -lɛᵐbarau   45  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
73 to steal -marat   52  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
149 red -miɛmiɛlɛ   1, 55  
47 to yawn -momoial   19, 34  
47 to yawn -momoial   19, 34  
29 to sniff, smell -mušni   65, 42  
139 cold word info -mɛmluai   51  
151 green -mɛmɛr   43?  
140 dry word info -mɛsɛmɛsɛ   11  
22 to fear -mɛtak   1  
147 black -mɛtɛ   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
171 to hide word info -mʷolmʷɔv   42  
50 to dream -mʷonɛlɛz   68  
95 to fall word info -mʷor   57  
48 to sleep -mʷɔnɛ   19  
49 to lie down word info -mʷɔnɛndau   15, 91  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
74 to kill -ravɪsᵐbɪn   74, 1  
72 to hit word info -ravʊs   86, 100  
44 to hear -raŋɛ   1  
123 to flow -rɛvarɛva      
123 to flow -rɛvarɛva      
172 to climb word info -saksak   2  
51 to sit -samᵇ   40  
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
42 to suck -suⁿdʳup   23  
6 road/path -sɛlɛ   1  
165 bad, evil -sɛt(aŋania)   1  
92 to open, uncover -sɛvan   24  
64 to say -sɪrɛ   113  
78 to cut, hack word info -tak   1  
67 to sew word info -tir   13  
67 to sew word info -tir   13  
71 to stab, pierce -tir   14  
39 to cook word info -tntn   9  
37 to eat -totau   45  
66 to tie up, fasten -tu (vwoⁿdautau)   102  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
138 warm word info -tɛtn   12  
138 warm word info -tɛtn   12  
80 to split word info -tɛᵐbɛrᵐborai   1, 62  
164 good -voi   108  
163 new -vovo   1  
33 to laugh -vɪsɪŋal   84, 49  
89 to hold word info -worɪⁿdau   34, 88  
36 to spit -wovɛrai   42  
141 wet -wowara   85  
148 white -wowolau   101, 102  
91 to buy -wul   1  
34 to cry -wɔrɛtɛ   61  
150 yellow -wəswasi   67  
28 to breathe -ɳaraɳara   13  
38 to chew word info -ɳaz   12  
7 to come -βol   25  
24 head -ᵐbat-   9  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
196 to count -ᵐbuluᵐbuluᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbuz   18, 71  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳɛŋ-   19  
61 house a-imʷɔ   1  
111 fish a-ixə   1  
143 fire a-kamb   19  
207 Twenty word info a-laŋavʊl i-rua   9  
209 One Hundred word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk   17  
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      
208 Fifty word info a-laŋavʊl ilme   x  
146 ash a-mosuan   77  
54 man/male a-mugʊt   94  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
131 cloud word info a-mʷaɸ   32  
83 to work word info a-raxiɛne   46  
56 child a-teɪᵐborai   78  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
133 rain a-uzɛ   1  
109 mosquito a-vʷuⁿdokas   38  
117 fruit a-wa-ni   1, 26  
15 bone a-wixa-   72  
108 louse word info a-xʊt   1  
14 belly a-βut-   5  
96 dog a-ᵐburman   10, 83  
19 shoulder a-ᵐbʷosvɛrɛ   1, 65  
58 wife aituai tɪgɛne   64  
188 what? word info asɛvi   1  
18 breast asɪs   1, 55  
12 skin awivɪnɪs   28  
186 you aŋalɪⁿdɛᵐbʷɔ you pl 49  
186 you aŋav you dual x  
134 thunder aᵐbəlɛ   82  
183 thou aᵑgu   1, 17  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
3 right boraŋonɛ   30  
3 right boraŋənɛ   30  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
145 smoke word info dɛⁿðɛn   46?  
160 painful, sick gɪlɛtɛ   94  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
202 Six word info i-lavsua   33  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
81 sharp i-maᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
198 Two word info i-rua   1  
197 One word info i-sua   5  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
181 where? word info iosɛ   34  
194 how? word info isɛᵐbʷa   58, 63  
195 no, not isɪkan   10  
199 Three word info itɺ   1  
178 that iɛnawat   46  
177 this iɛⁿdinɛ   7, 1  
193 if jɛvaˑᵐbi   64  
59 mother kaⁿde   17  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we pl excl E  
185 we word info kœⁿdavə we dl incl    
185 we word info kœⁿdavɪruɔ we dual excl    
180 far lakʰ   64  
204 Eight word info lautl   5, 7  
205 Nine word info lavas   20  
203 Seven word info lavruɔ   13  
206 Ten word info laŋavʊl   5, 8  
167 night luvukotɛ   42  
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
17 liver maᵐborɛ   7, 53  
175 above mɛruɔ   10  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
57 husband mʷɔtua tɪgɛxɛ   80, 82  
79 stick/wood na-kai   1  
106 snake na-mʷote   12  
98 egg na-mʷovi   67  
102 rat na-suɔ   3, 77  
115 root na-wari   2  
101 to fly na-wilaŋ   95  
127 woods/forest na-ŋaraius   80  
122 water word info ne-ɛmb   50  
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
63 name næ-ks-   1, 35  
62 thatch/roof næ-ruiɛtɛ   1, 61  
97 bird nɛ-man   1  
121 sand nɛ-mɛresuan   1, 81  
124 sea nɛ-taz   1  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
130 star nɛ-vunvʊt   1  
128 sky nɛ-ᵐbasi   63  
152 small rikᵐboi   66, 117  
60 father tama-ŋ   1  
179 near tinɛ   90  
168 day tran   6, 52  
174 in, inside vanuɔ   49  
1 hand var-   16  
176 below vi   41  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
189 who? word info wani   40  
190 other waniⁿdʳal   62  
118 grass æ-ⁿdʳamb   31  
31 tooth ɛ-luw-   1, 35  
32 tongue ɛ-mɛlu-   7, 42  
136 wind ɛ-mɛlæsɛ   78  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
114 leaf ɛ-raui   1  
113 branch word info ɛ-saŋi   2  
16 intestines ɛ-sɪn-   1  
169 year ɛ-tau   1  
13 back word info ɛ-taːk-   12  
55 woman/female ɛ-tuvʷatɛ   24  
105 tail ɛ-valɛᵐbœsi   76, 64  
26 hair word info ɛ-vəl-   31  
99 feather ɛ-vəli   1  
100 wing ɛ-vɛlaᵑgaːwi   38, 69, 70  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
110 spider ɛ-ⁿdɛŋɛlɛ   62  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
65 rope ɛtal   1  
82 dull, blunt ɪ-ᵐbɪkᵐbʊk   64, 65  
170 when? word info ɳaisɛ   1  
112 rotten word info ɳɛtɛɳɛte   93, 95  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
11 dust ᵐboniɛp   66  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
30 mouth ᵐbʷoŋ-   1, 81  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
25 neck ⁿdɛl-   42  
10 dirty ⁿdɛmɛn   127  
187 they ⁿdʳan they 55  
187 they ⁿdʳar they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: