https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Melaklak)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
68 needle      
85 to choose      
103 meat/flesh      
125 salt      
132 fog      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
192 and      
123 to flow -rɛvarɛva      
123 to flow -rɛvarɛva      
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
185 we word info kœⁿdavə we dl incl    
185 we word info kœⁿdavɪruɔ we dual excl    
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      
6 road/path -sɛlɛ   1  
16 intestines ɛ-sɪn-   1  
22 to fear -mɛtak   1  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
44 to hear -raŋɛ   1  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
60 father tama-ŋ   1  
61 house a-imʷɔ   1  
65 rope ɛtal   1  
75 to die, be dead -mas   1  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-kai   1  
90 to dig -kɪl   1  
91 to buy -wul   1  
97 bird nɛ-man   1  
99 feather ɛ-vəli   1  
108 louse word info a-xʊt   1  
111 fish a-ixə   1  
114 leaf ɛ-raui   1  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
124 sea nɛ-taz   1  
130 star nɛ-vunvʊt   1  
133 rain a-uzɛ   1  
147 black -mɛtɛ   1  
163 new -vovo   1  
165 bad, evil -sɛt(aŋania)   1  
169 year ɛ-tau   1  
170 when? word info ɳaisɛ   1  
184 he/she ie   1  
188 what? word info asɛvi   1  
196 to count -ᵐbuluᵐbuluᵑk   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info itɺ   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
183 thou aᵑgu   1, 17  
117 fruit a-wa-ni   1, 26  
63 name næ-ks-   1, 35  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
18 breast asɪs   1, 55  
149 red -miɛmiɛlɛ   1, 55  
62 thatch/roof næ-ruiɛtɛ   1, 61  
80 to split word info -tɛᵐbɛrᵐborai   1, 62  
19 shoulder a-ᵐbʷosvɛrɛ   1, 65  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
30 mouth ᵐbʷoŋ-   1, 81  
121 sand nɛ-mɛresuan   1, 81  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
31 tooth ɛ-luw-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
175 above mɛruɔ   10  
195 no, not isɪkan   10  
96 dog a-ᵐburman   10, 83  
148 white -wowolau   101, 102  
66 to tie up, fasten -tu (vwoⁿdautau)   102  
164 good -voi   108  
140 dry word info -mɛsɛmɛsɛ   11  
64 to say -sɪrɛ   113  
13 back word info ɛ-taːk-   12  
38 to chew word info -ɳaz   12  
106 snake na-mʷote   12  
138 warm word info -tɛtn   12  
138 warm word info -tɛtn   12  
10 dirty ⁿdɛmɛn   127  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
28 to breathe -ɳaraɳara   13  
67 to sew word info -tir   13  
67 to sew word info -tir   13  
203 Seven word info lavruɔ   13  
71 to stab, pierce -tir   14  
81 sharp i-maᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
46 to see -lɛz   14, 94  
70 to shoot word info -luɔ   15  
49 to lie down word info -mʷɔnɛndau   15, 91  
1 hand var-   16  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
59 mother kaⁿde   17  
209 One Hundred word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk   17  
88 to squeeze word info -ᵐbuz   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳɛŋ-   19  
48 to sleep -mʷɔnɛ   19  
143 fire a-kamb   19  
47 to yawn -momoial   19, 34  
47 to yawn -momoial   19, 34  
113 branch word info ɛ-saŋi   2  
115 root na-wari   2  
172 to climb word info -saksak   2  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
205 Nine word info lavas   20  
42 to suck -suⁿdʳup   23  
55 woman/female ɛ-tuvʷatɛ   24  
92 to open, uncover -sɛvan   24  
7 to come -βol   25  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
12 skin awivɪnɪs   28  
102 rat na-suɔ   3, 77  
3 right boraŋonɛ   30  
3 right boraŋənɛ   30  
26 hair word info ɛ-vəl-   31  
118 grass æ-ⁿdʳamb   31  
131 cloud word info a-mʷaɸ   32  
202 Six word info i-lavsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
181 where? word info iosɛ   34  
89 to hold word info -worɪⁿdau   34, 88  
109 mosquito a-vʷuⁿdokas   38  
100 wing ɛ-vɛlaᵑgaːwi   38, 69, 70  
137 to blow word info -iuviuɸ   4  
51 to sit -samᵇ   40  
189 who? word info wani   40  
176 below vi   41  
25 neck ⁿdɛl-   42  
36 to spit -wovɛrai   42  
167 night luvukotɛ   42  
171 to hide word info -mʷolmʷɔv   42  
151 green -mɛmɛr   43?  
37 to eat -totau   45  
153 big -lɛᵐbarau   45  
83 to work word info a-raxiɛne   46  
178 that iɛnawat   46  
145 smoke word info dɛⁿðɛn   46?  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
174 in, inside vanuɔ   49  
186 you aŋalɪⁿdɛᵐbʷɔ you pl 49  
14 belly a-βut-   5  
197 One word info i-sua   5  
204 Eight word info lautl   5, 7  
206 Ten word info laŋavʊl   5, 8  
122 water word info ne-ɛmb   50  
139 cold word info -mɛmluai   51  
73 to steal -marat   52  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
187 they ⁿdʳan they 55  
95 to fall word info -mʷor   57  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
194 how? word info isɛᵐbʷa   58, 63  
69 to hunt word info -karaɛ   59  
69 to hunt word info -karaɛ   59  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
168 day tran   6, 52  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
84 to plant -kavʷok   60  
34 to cry -wɔrɛtɛ   61  
110 spider ɛ-ⁿdɛŋɛlɛ   62  
190 other waniⁿdʳal   62  
128 sky nɛ-ᵐbasi   63  
58 wife aituai tɪgɛne   64  
180 far lakʰ   64  
193 if jɛvaˑᵐbi   64  
82 dull, blunt ɪ-ᵐbɪkᵐbʊk   64, 65  
29 to sniff, smell -mušni   65, 42  
11 dust ᵐboniɛp   66  
152 small rikᵐboi   66, 117  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
98 egg na-mʷovi   67  
150 yellow -wəswasi   67  
50 to dream -mʷonɛlɛz   68  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
32 tongue ɛ-mɛlu-   7, 42  
17 liver maᵐborɛ   7, 53  
177 this iɛⁿdinɛ   7, 1  
77 to scratch word info -kai   71  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
15 bone a-wixa-   72  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
74 to kill -ravɪsᵐbɪn   74, 1  
105 tail ɛ-valɛᵐbœsi   76, 64  
146 ash a-mosuan   77  
56 child a-teɪᵐborai   78  
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
136 wind ɛ-mɛlæsɛ   78  
4 leg/foot -kali   78?  
9 to swim -lɛlɛse   8  
35 to vomit -luwaluɔ   8  
127 woods/forest na-ŋaraius   80  
57 husband mʷɔtua tɪgɛxɛ   80, 82  
134 thunder aᵐbəlɛ   82  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
33 to laugh -vɪsɪŋal   84, 49  
141 wet -wowara   85  
72 to hit word info -ravʊs   86, 100  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
24 head -ᵐbat-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
207 Twenty word info a-laŋavʊl i-rua   9  
179 near tinɛ   90  
112 rotten word info ɳɛtɛɳɛte   93, 95  
54 man/male a-mugʊt   94  
160 painful, sick gɪlɛtɛ   94  
101 to fly na-wilaŋ   95  
185 we word info kœⁿdal we pl excl E  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
186 you aŋav you dual x  
187 they ⁿdʳar they dual x  
208 Fifty word info a-laŋavʊl ilme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: