https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above mɛrua   10  
191 all      
192 and saⁿdʳk      
146 ash      
173 at      
13 back word info a-tʰaɣ-   12  
165 bad, evil -sɛtʰəh   1  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
176 below vi   41  
153 big      
97 bird ʔə-man   1  
147 black -metʰeh   1  
23 blood aⁿdʳɘɪ   1  
15 bone a-βʷigai   72  
113 branch word info ɛ-sɛŋi   2  
18 breast a-asis   1, 55  
56 child ʔa-tɪᵐbɣrəi   78  
131 cloud word info a-map   32  
139 cold word info ɛ-melasɛ   51  
166 correct, true -voi ᵐboraŋənə   72  
168 day autirɛn   6, 52  
10 dirty alɛliŋə   129  
96 dog ᵐbʊrʊman   10, 83  
140 dry word info mɪsɪmɪsɪ   11  
82 dull, blunt -ᵐbk   64, 65  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
43 ear -ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil ɛ-tʰɛnɛə   1  
98 egg a-movʷa   67  
204 Eight word info i-lavtl   5, 7  
45 eye mɛtʰ-   1  
180 far lakh   64  
104 fat/grease      
60 father tɛmæ-   1  
99 feather ɛ-vili   1  
208 Fifty word info lilɛŋaːβɘl ilme   x  
143 fire a-kamp   19  
111 fish egə   1  
201 Five word info i-ləme   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit a-vʷa-ni   1, 26  
164 good -vɔi   108  
118 grass aⁿdʳamp   83  
151 green -mɛmɛlaksɛ   8, 43  
26 hair word info ɛ-βœl-   31  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she ie   1  
24 head a-ᵐbʷat-   9  
142 heavy nɛmp   71  
61 house emɔ   1  
194 how? word info      
57 husband mʷotua tɪgɪnɛ   81, 82  
182 I əŋənɛh   1, 21, 22  
193 if ɛvaᵐbi   64  
174 in, inside vanua   49  
16 intestines a-snɛ   1  
126 lake      
114 leaf ɛ-raui   1  
2 left dɛlmier   1, 59  
4 leg/foot ala-   37  
135 lightning aᵐbɛlɛ iᵐbɛlɛᵐbɛs   26, 70  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info a-akt   1  
54 man/male ɐ-məɣʊt   94  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
129 moon ɛ-ᵐbašiˀ   6  
109 mosquito a-wuⁿdogas   38  
59 mother kəsnaŋ   88  
30 mouth h-ᵐboŋ-   41  
63 name a-ksɛ   1, 35  
158 narrow      
179 near saŋa   90  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new      
167 night lufkotɛ   42  
205 Nine word info i-lavaːs   20  
195 no, not iskan   10  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
197 One word info i-sʊah   5  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain ause   1  
102 rat asua   3, 77  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
3 right tetuboi   57  
6 road/path a-selɛ   1  
115 root a-wari   2  
65 rope ɛtal   1  
112 rotten word info ɳɛtɛ   93, 95  
125 salt      
121 sand ɛ-mərəswan   1, 81  
124 sea ɛ-tʰas   1  
203 Seven word info i-lavrua   13  
81 sharp      
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info i-lavsua   33  
12 skin a-ivɪnɪs   28  
128 sky a-map   63  
152 small      
145 smoke word info      
106 snake a-mote   12  
110 spider      
130 star ɛ-vunvʊt   1  
79 stick/wood lakʰai   1  
120 stone ɛ-vɐt   1  
105 tail ɛ-vlɛᵐpʉši   76, 64  
206 Ten word info lilɛŋaːβɘl   5, 8  
178 that ienawat   46  
62 thatch/roof ɛ-ruiɛtɛ   1, 61  
187 they ⁿdʳal they 55  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iena   1  
183 thou aŋuh   1, 17  
199 Three word info i-tɬ   1  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -if   5  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
144 to burn word info -sle   4  
91 to buy -vul   1  
38 to chew word info -ᵑgrɛŋu   11  
85 to choose      
172 to climb word info sak   2  
7 to come -βol   25  
39 to cook word info -tntn   9  
196 to count -ᵐbululuᵐbuluᵑk   1  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -tak   1  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -kl   1  
50 to dream -mʷənalɛs   68  
40 to drink -monalɛs      
37 to eat -tʰotʰau   45  
95 to fall word info -mur   57  
22 to fear -mɛtʰakʰ   1  
123 to flow iiv   58  
101 to fly -al   75  
86 to grow word info -setɛɸ      
44 to hear -raŋa   1  
171 to hide word info lumʷolomok   40  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
89 to hold word info -vorɛⁿdau   34, 88  
69 to hunt word info      
74 to kill -raβisᵐbⁿ   74, 1  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
33 to laugh -sɛŋal   84, 49  
49 to lie down word info -mʷənɛndautu   15, 91  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛvæn   24  
84 to plant -kavok   60  
93 to pound, beat word info -tɛltɛliᵐbɛ   48  
64 to say -sɛrɛ   113  
77 to scratch word info -kei   71  
46 to see -lɛslɛs   14, 94  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -tuᵐbas   8  
51 to sit -somᵖ   40  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
29 to sniff, smell -mus   65  
36 to spit -vɛrai   35  
80 to split word info -takᵐborɛ   1, 62  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce -tr   14  
52 to stand -trɛ   2, 69  
73 to steal -marak   52  
42 to suck      
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -ᵑgraŋuʰ   15?  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit -lualuɔ   8  
5 to walk -laŋəlaŋə   60  
83 to work word info -rak   46  
47 to yawn      
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
31 tooth ɛ-lv-   1, 35  
207 Twenty word info lilɛŋaːβɘl i-rua   9  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info tɛtɛlai   102  
122 water word info ə-jɛmpʰ   50  
185 we word info kœⁿdal daᵐbʷa we pl incl I  
185 we word info moⁿdœl we pl excl E  
185 we word info kœⁿdar ⁿdʳua we dl incl    
185 we word info moⁿdœl ⁿdʳua we dual excl    
141 wet wara   35, 47  
188 what? word info ɛsɛβi   1  
170 when? word info lɛvɛnblɛvani   61  
181 where? word info iosɛ   34  
148 white      
189 who? word info uani   40  
159 wide      
58 wife aitui tɪgɪnɛ   83  
136 wind ɛ-melasɛ   78  
100 wing ɛ-vɛlaŋawi   38, 69, 70  
55 woman/female ʔə-tuβʷɜtʰe   24  
127 woods/forest a-eⁿduh   61  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdələs   68, 64  
169 year      
150 yellow -waswasi   67  
186 you aŋal you pl 49  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: