https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
81 sharp      
85 to choose      
104 fat/grease      
110 spider      
116 flower      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
145 smoke word info      
146 ash      
148 white      
152 small      
153 big      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
163 new      
169 year      
173 at      
190 other      
191 all      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
101 to fly -al   75  
137 to blow word info -if   5  
84 to plant -kavok   60  
77 to scratch word info -kei   71  
90 to dig -kl   1  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
5 to walk -laŋəlaŋə   60  
35 to vomit -lualuɔ   8  
46 to see -lɛslɛs   14, 94  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
73 to steal -marak   52  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
147 black -metʰeh   1  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
40 to drink -monalɛs      
95 to fall word info -mur   57  
29 to sniff, smell -mus   65  
151 green -mɛmɛlaksɛ   8, 43  
22 to fear -mɛtʰakʰ   1  
50 to dream -mʷənalɛs   68  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
49 to lie down word info -mʷənɛndautu   15, 91  
83 to work word info -rak   46  
44 to hear -raŋa   1  
74 to kill -raβisᵐbⁿ   74, 1  
86 to grow word info -setɛɸ      
144 to burn word info -sle   4  
51 to sit -somᵖ   40  
64 to say -sɛrɛ   113  
165 bad, evil -sɛtʰəh   1  
92 to open, uncover -sɛvæn   24  
33 to laugh -sɛŋal   84, 49  
78 to cut, hack word info -tak   1  
80 to split word info -takᵐborɛ   1, 62  
39 to cook word info -tntn   9  
67 to sew word info -tr   13  
71 to stab, pierce -tr   14  
52 to stand -trɛ   2, 69  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
70 to shoot word info -tuᵐbas   8  
93 to pound, beat word info -tɛltɛliᵐbɛ   48  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
37 to eat -tʰotʰau   45  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
166 correct, true -voi ᵐboraŋənə   72  
89 to hold word info -vorɛⁿdau   34, 88  
91 to buy -vul   1  
164 good -vɔi   108  
36 to spit -vɛrai   35  
150 yellow -waswasi   67  
7 to come -βol   25  
82 dull, blunt -ᵐbk   64, 65  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
196 to count -ᵐbululuᵐbuluᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
9 to swim -ᵑgraŋuʰ   15?  
38 to chew word info -ᵑgrɛŋu   11  
43 ear -ⁿdɛliŋ-   1, 40  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
108 louse word info a-akt   1  
18 breast a-asis   1, 55  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
127 woods/forest a-eⁿduh   61  
12 skin a-ivɪnɪs   28  
143 fire a-kamp   19  
63 name a-ksɛ   1, 35  
128 sky a-map   63  
131 cloud word info a-map   32  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
106 snake a-mote   12  
98 egg a-movʷa   67  
6 road/path a-selɛ   1  
16 intestines a-snɛ   1  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
13 back word info a-tʰaɣ-   12  
117 fruit a-vʷa-ni   1, 26  
115 root a-wari   2  
109 mosquito a-wuⁿdogas   38  
15 bone a-βʷigai   72  
24 head a-ᵐbʷat-   9  
58 wife aitui tɪgɪnɛ   83  
4 leg/foot ala-   37  
10 dirty alɛliŋə   129  
102 rat asua   3, 77  
133 rain ause   1  
168 day autirɛn   6, 52  
186 you aŋal you pl 49  
183 thou aŋuh   1, 17  
135 lightning aᵐbɛlɛ iᵐbɛlɛᵐbɛs   26, 70  
118 grass aⁿdʳamp   83  
23 blood aⁿdʳɘɪ   1  
2 left dɛlmier   1, 59  
111 fish egə   1  
61 house emɔ   1  
30 mouth h-ᵐboŋ-   41  
205 Nine word info i-lavaːs   20  
203 Seven word info i-lavrua   13  
202 Six word info i-lavsua   33  
204 Eight word info i-lavtl   5, 7  
201 Five word info i-ləme   1  
198 Two word info i-rua   1  
197 One word info i-sʊah   5  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
177 this iena   1  
178 that ienawat   46  
123 to flow iiv   58  
181 where? word info iosɛ   34  
195 no, not iskan   10  
185 we word info kœⁿdal daᵐbʷa we pl incl I  
185 we word info kœⁿdar ⁿdʳua we dl incl    
59 mother kəsnaŋ   88  
180 far lakh   64  
79 stick/wood lakʰai   1  
206 Ten word info lilɛŋaːβɘl   5, 8  
207 Twenty word info lilɛŋaːβɘl i-rua   9  
208 Fifty word info lilɛŋaːβɘl ilme   x  
167 night lufkotɛ   42  
171 to hide word info lumʷolomok   40  
170 when? word info lɛvɛnblɛvani   61  
185 we word info moⁿdœl we pl excl E  
185 we word info moⁿdœl ⁿdʳua we dual excl    
175 above mɛrua   10  
45 eye mɛtʰ-   1  
140 dry word info mɪsɪmɪsɪ   11  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
57 husband mʷotua tɪgɪnɛ   81, 82  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
142 heavy nɛmp   71  
172 to climb word info sak   2  
179 near saŋa   90  
192 and saⁿdʳk      
3 right tetuboi   57  
194 how? word info      
60 father tɛmæ-   1  
138 warm word info tɛtɛlai   102  
189 who? word info uani   40  
174 in, inside vanua   49  
176 below vi   41  
141 wet wara   35, 47  
54 man/male ɐ-məɣʊt   94  
122 water word info ə-jɛmpʰ   50  
182 I əŋənɛh   1, 21, 22  
31 tooth ɛ-lv-   1, 35  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
136 wind ɛ-melasɛ   78  
139 cold word info ɛ-melasɛ   51  
121 sand ɛ-mərəswan   1, 81  
114 leaf ɛ-raui   1  
62 thatch/roof ɛ-ruiɛtɛ   1, 61  
113 branch word info ɛ-sɛŋi   2  
124 sea ɛ-tʰas   1  
119 earth/soil ɛ-tʰɛnɛə   1  
99 feather ɛ-vili   1  
105 tail ɛ-vlɛᵐpʉši   76, 64  
130 star ɛ-vunvʊt   1  
120 stone ɛ-vɐt   1  
100 wing ɛ-vɛlaŋawi   38, 69, 70  
26 hair word info ɛ-βœl-   31  
129 moon ɛ-ᵐbašiˀ   6  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdələs   68, 64  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
188 what? word info ɛsɛβi   1  
65 rope ɛtal   1  
193 if ɛvaᵐbi   64  
112 rotten word info ɳɛtɛ   93, 95  
56 child ʔa-tɪᵐbɣrəi   78  
97 bird ʔə-man   1  
55 woman/female ʔə-tuβʷɜtʰe   24  
96 dog ᵐbʊrʊman   10, 83  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
187 they ⁿdʳal they 55  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: