https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
81 sharp      
85 to choose      
104 fat/grease      
110 spider      
116 flower      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
145 smoke word info      
146 ash      
148 white      
152 small      
153 big      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
163 new      
169 year      
173 at      
190 other      
191 all      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
40 to drink -monalɛs      
86 to grow word info -setɛɸ      
185 we word info kœⁿdar ⁿdʳua we dl incl    
185 we word info moⁿdœl ⁿdʳua we dual excl    
192 and saⁿdʳk      
194 how? word info      
6 road/path a-selɛ   1  
16 intestines a-snɛ   1  
22 to fear -mɛtʰakʰ   1  
23 blood aⁿdʳɘɪ   1  
44 to hear -raŋa   1  
45 eye mɛtʰ-   1  
60 father tɛmæ-   1  
61 house emɔ   1  
65 rope ɛtal   1  
75 to die, be dead -mas   1  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood lakʰai   1  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -vul   1  
97 bird ʔə-man   1  
99 feather ɛ-vili   1  
108 louse word info a-akt   1  
111 fish egə   1  
114 leaf ɛ-raui   1  
119 earth/soil ɛ-tʰɛnɛə   1  
120 stone ɛ-vɐt   1  
124 sea ɛ-tʰas   1  
130 star ɛ-vunvʊt   1  
133 rain ause   1  
147 black -metʰeh   1  
165 bad, evil -sɛtʰəh   1  
177 this iena   1  
184 he/she ie   1  
188 what? word info ɛsɛβi   1  
196 to count -ᵐbululuᵐbuluᵑk   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
201 Five word info i-ləme   1  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
183 thou aŋuh   1, 17  
117 fruit a-vʷa-ni   1, 26  
63 name a-ksɛ   1, 35  
43 ear -ⁿdɛliŋ-   1, 40  
18 breast a-asis   1, 55  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
62 thatch/roof ɛ-ruiɛtɛ   1, 61  
80 to split word info -takᵐborɛ   1, 62  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand ɛ-mərəswan   1, 81  
182 I əŋənɛh   1, 21, 22  
31 tooth ɛ-lv-   1, 35  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
2 left dɛlmier   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
175 above mɛrua   10  
195 no, not iskan   10  
96 dog ᵐbʊrʊman   10, 83  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
138 warm word info tɛtɛlai   102  
164 good -vɔi   108  
38 to chew word info -ᵑgrɛŋu   11  
140 dry word info mɪsɪmɪsɪ   11  
64 to say -sɛrɛ   113  
13 back word info a-tʰaɣ-   12  
106 snake a-mote   12  
10 dirty alɛliŋə   129  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
67 to sew word info -tr   13  
203 Seven word info i-lavrua   13  
71 to stab, pierce -tr   14  
46 to see -lɛslɛs   14, 94  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
49 to lie down word info -mʷənɛndautu   15, 91  
9 to swim -ᵑgraŋuʰ   15?  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
143 fire a-kamp   19  
113 branch word info ɛ-sɛŋi   2  
115 root a-wari   2  
172 to climb word info sak   2  
52 to stand -trɛ   2, 69  
205 Nine word info i-lavaːs   20  
55 woman/female ʔə-tuβʷɜtʰe   24  
92 to open, uncover -sɛvæn   24  
7 to come -βol   25  
135 lightning aᵐbɛlɛ iᵐbɛlɛᵐbɛs   26, 70  
12 skin a-ivɪnɪs   28  
102 rat asua   3, 77  
26 hair word info ɛ-βœl-   31  
131 cloud word info a-map   32  
202 Six word info i-lavsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
181 where? word info iosɛ   34  
89 to hold word info -vorɛⁿdau   34, 88  
36 to spit -vɛrai   35  
141 wet wara   35, 47  
4 leg/foot ala-   37  
109 mosquito a-wuⁿdogas   38  
100 wing ɛ-vɛlaŋawi   38, 69, 70  
144 to burn word info -sle   4  
51 to sit -somᵖ   40  
171 to hide word info lumʷolomok   40  
189 who? word info uani   40  
30 mouth h-ᵐboŋ-   41  
176 below vi   41  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
167 night lufkotɛ   42  
37 to eat -tʰotʰau   45  
83 to work word info -rak   46  
178 that ienawat   46  
93 to pound, beat word info -tɛltɛliᵐbɛ   48  
174 in, inside vanua   49  
186 you aŋal you pl 49  
137 to blow word info -if   5  
197 One word info i-sʊah   5  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
204 Eight word info i-lavtl   5, 7  
206 Ten word info lilɛŋaːβɘl   5, 8  
122 water word info ə-jɛmpʰ   50  
139 cold word info ɛ-melasɛ   51  
73 to steal -marak   52  
187 they ⁿdʳal they 55  
3 right tetuboi   57  
95 to fall word info -mur   57  
123 to flow iiv   58  
129 moon ɛ-ᵐbašiˀ   6  
168 day autirɛn   6, 52  
5 to walk -laŋəlaŋə   60  
84 to plant -kavok   60  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
127 woods/forest a-eⁿduh   61  
170 when? word info lɛvɛnblɛvani   61  
128 sky a-map   63  
180 far lakh   64  
193 if ɛvaᵐbi   64  
82 dull, blunt -ᵐbk   64, 65  
29 to sniff, smell -mus   65  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
98 egg a-movʷa   67  
150 yellow -waswasi   67  
50 to dream -mʷənalɛs   68  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdələs   68, 64  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
77 to scratch word info -kei   71  
142 heavy nɛmp   71  
15 bone a-βʷigai   72  
166 correct, true -voi ᵐboraŋənə   72  
74 to kill -raβisᵐbⁿ   74, 1  
101 to fly -al   75  
105 tail ɛ-vlɛᵐpʉši   76, 64  
56 child ʔa-tɪᵐbɣrəi   78  
136 wind ɛ-melasɛ   78  
35 to vomit -lualuɔ   8  
70 to shoot word info -tuᵐbas   8  
151 green -mɛmɛlaksɛ   8, 43  
57 husband mʷotua tɪgɪnɛ   81, 82  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
58 wife aitui tɪgɪnɛ   83  
118 grass aⁿdʳamp   83  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
33 to laugh -sɛŋal   84, 49  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
59 mother kəsnaŋ   88  
24 head a-ᵐbʷat-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
207 Twenty word info lilɛŋaːβɘl i-rua   9  
179 near saŋa   90  
112 rotten word info ɳɛtɛ   93, 95  
54 man/male ɐ-məɣʊt   94  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
185 we word info moⁿdœl we pl excl E  
185 we word info kœⁿdal daᵐbʷa we pl incl I  
208 Fifty word info lilɛŋaːβɘl ilme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: