https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Lembinwin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above vʷanmihɛɸ      
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
173 at      
13 back word info taʔom   12  
165 bad, evil -hɛt   1  
14 belly vɛt-   5  
176 below silɛβœn   41, 74, 75  
153 big -ᵐboʊ   50  
97 bird nɛ-mɛn   1  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
23 blood nɪ-ⁿde   1  
15 bone ᵐbolɔ-   37  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
18 breast ni-hoho-   1  
56 child ni-vʷutɪnbunoŋ   48, 81  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
139 cold word info -mælaʰ   51  
166 correct, true baraᵑgin   72  
168 day lɛrɛn   6  
10 dirty -molol   43  
96 dog kiloʊ   7, 77, 80  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
82 dull, blunt -mʷah   34  
11 dust bʷisnɛp˺   80  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
204 Eight word info sotʊl   11, 7  
45 eye mɪt-   1  
180 far silei *silei 5  
180 far silei   5  
180 far silei   5  
104 fat/grease      
60 father tatai   19  
99 feather ᵐbuᵐbɔn   25  
208 Fifty word info      
143 fire na-ʔam   19  
111 fish mahal   52  
111 fish mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower ni-tiβhʉn   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
117 fruit na-aβʷan   1  
164 good -lɛh   59  
118 grass      
151 green -ʔasiɛn   8  
26 hair word info siplɛ-   31, 33  
1 hand vara-   16  
184 he/she      
24 head ᵐbʷat-   9  
142 heavy -ⁿdip   14  
61 house ne-um   1  
194 how? word info      
57 husband morot tɪkinan   80, 82  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ni-hinin   1  
126 lake      
114 leaf ne-rɛʔei   47  
2 left dilmeɛr   1, 59  
4 leg/foot ᵐbolʊ-   33  
135 lightning imalᵑgavʊt      
17 liver na-mam   7, 56  
155 long word info -ᵐbarap   16  
108 louse word info na-ot   1  
54 man/male morot˺   73  
103 meat/flesh mæro   41  
129 moon nɛ-βœl   1  
109 mosquito tuʔɛs   38, 48, 89  
59 mother amoʔ   23  
30 mouth boŋ-   41  
63 name nɛ-hɛn   66  
158 narrow      
179 near masasaŋ   90  
25 neck ⁿdolo-   42  
68 needle      
163 new      
167 night liβʷaʔat   42  
205 Nine word info soβei   5  
195 no, not      
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
162 old word info -marlam   26  
197 One word info isiʔ   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain nɛ-wɔh   1  
102 rat na-laᵐʙʊt   45  
149 red -mæmal   1, 55  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
65 rope nɛ-tɛl   1  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
124 sea nɛ-tɛs   1  
203 Seven word info soru   9  
81 sharp makan   14  
154 short word info -ᵐbʔᵐbʔ   3  
19 shoulder      
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
202 Six word info sosiʔ   31  
12 skin      
128 sky mɛliŋ   1, 63  
152 small -βʷariʔ   42  
145 smoke word info ⁿduŋ   94  
106 snake na-mat   12  
110 spider kiᵑgapleo   64  
130 star nɪ-muši   13  
79 stick/wood naʔai *kayu 1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
120 stone nɛ-βɛt   1  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
206 Ten word info laŋaβœl   5, 8  
178 that ɛtaŋ   39  
62 thatch/roof no-riɛt   1, 61  
187 they ar they 1, 70  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɛtiŋ   52  
183 thou inuŋ   1, 17, 18  
199 Three word info i-tʊl   1  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -hup   62, 63  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
144 to burn word info      
91 to buy -βol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come -βʷalɛŋ   25  
39 to cook word info      
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʔorəs   102  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig -lip   60  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -ʔan   1  
95 to fall word info -sɛp   13  
22 to fear -mataʔ   1  
123 to flow      
101 to fly -βiβɛm   46  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
72 to hit word info -ᵐbʷɛl   94  
89 to hold word info      
69 to hunt word info -sal   30  
74 to kill -orᵐʙœn   88, 1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -ᵐmas   58  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
93 to pound, beat word info      
64 to say -wɛr   30  
77 to scratch word info -ʔoi   71, 72  
46 to see -lɛs   14, 94  
67 to sew word info -tur   13  
70 to shoot word info -βini   1  
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -sum   40  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -vore   35  
80 to split word info -por   1  
88 to squeeze word info -ᵐbʷos   18, 71  
71 to stab, pierce -sim   40  
52 to stand -taris   61  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tim   12  
9 to swim -hop   12  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
8 to turn word info -βiʔis   31  
35 to vomit -luɛlu   8  
5 to walk -loŋ   60  
83 to work word info -raʔ   46  
47 to yawn -momowlei   19, 34  
32 tongue mælæᵐʙœn   30  
31 tooth luβo-   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info iɛro   1  
138 warm word info -pilpil   52  
122 water word info nɛ-owei   2  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛᵐma we pl excl E  
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info numɛm we dual excl    
141 wet -mil   35  
188 what? word info nahavaʔ   1  
170 when? word info iβih      
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
148 white -mɛβʊs   1  
189 who? word info iaʔ   44  
159 wide      
58 wife momʷɔʔ tɪkinan   56, 83  
136 wind      
100 wing      
55 woman/female momʷɔʔ   23  
127 woods/forest lɛᵐʙœnʔai   2, 108  
107 worm (earthworm)      
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow -lʊtlʊt   43  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: