https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmur)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all čəleŋ      
192 and ruwen   57  
146 ash ne-βlas   56  
173 at      
13 back word info ⁿdaɣe-n   22  
165 bad, evil i-sat   1  
14 belly leβɣe-n   37  
176 below      
153 big i-lalam   10  
97 bird nə-menax   1  
147 black loŋloŋ   80  
23 blood na-nre-ne   1  
15 bone n-dži-n   2, 31  
113 branch word info      
18 breast na-suse-n   1  
56 child netə-n   5  
131 cloud word info ᵐbek-naran   94  
139 cold word info i-ɣaɣas   106  
166 correct, true i-nem good X  
168 day maᵐbuŋ   16  
10 dirty i-lalo   6  
96 dog nu-ɣuli   7, 84 L
140 dry word info i-mimes   11  
82 dull, blunt      
11 dust naβ   1  
43 ear ᵐboro-n   16  
119 earth/soil n-dan   1, 78  
98 egg rələ-n   1, 66  
204 Eight word info iɣ-wil   3  
45 eye ne-mte-n   1  
180 far luɣsi   62  
104 fat/grease leŋleŋ   31  
60 father tate Address term 19  
99 feather no-βlo nəmenax   1  
208 Fifty word info      
143 fire nə-ɣam   19  
111 fish nə-matˢ   53  
201 Five word info i-ləm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-βat   1, 65  
117 fruit ne-βŋenɣa   13  
164 good i-nam   27  
118 grass na-mis   51  
151 green ɣatˢen   8  
26 hair word info no-βlo-ᵐbate-n   31, 60  
1 hand ne-βre-n   16  
184 he/she ɣain   1, 29  
24 head ᵐbate-n   9  
142 heavy i-rop   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info sβetəsneŋən      
57 husband ləlaɣse-n   38  
182 I xunu   1, 21, 22  
193 if teso      
174 in, inside lalen   1  
16 intestines ⁿdžəne-n   1  
126 lake nu-watoxtox      
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
2 left nə-mer   1, 59  
4 leg/foot nə-mile-n   62  
135 lightning nə-βlax   26  
17 liver      
155 long word info prap   16  
108 louse word info na-ɣit   1  
54 man/male nə-mirmir   73  
103 meat/flesh nə-maren   41?  
129 moon na-βəl   1  
109 mosquito nemax   1  
59 mother mama Address term 5  
30 mouth ⁿdžoŋo-n   55  
63 name ne-ŋse-n   1, 36  
158 narrow i-kotkot   26  
179 near ɣəriβ   89  
25 neck ⁿdželɣe-n   42  
68 needle      
163 new mərax   48  
167 night lemalek   65  
205 Nine word info iɣa-səβ   5  
195 no, not isɣe   10  
27 nose ngəsə-n   1, 58  
162 old word info i-tʳa   27  
197 One word info səɣal   42, 57  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ⁿdoen      
160 painful, sick i-roč   32  
53 person/human being moro   35  
133 rain na-us   1  
102 rat na-ɣarip   18  
149 red mial   1, 55  
3 right nə-metu   5, 37  
6 road/path ⁿdžal   1  
115 root no-ɣron   2, 41  
65 rope nə-merət   63  
112 rotten word info i-mreβriβ   100  
125 salt ⁿdas   20, 45  
121 sand nə-wowon   1  
124 sea n-das   1, 61  
203 Seven word info xe-ᵐbit   1  
81 sharp i-mon   24  
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info i-ɣoen   1  
12 skin no-βlopakə-n   84  
128 sky ᵐbeknaran cloud 30, 31  
152 small i-βelβeli   42  
145 smoke word info n-es nəɣam   2  
106 snake nə-mat   12  
110 spider      
130 star nə-wəwor   70  
79 stick/wood nə-ɣa   1  
120 stone nə-βat   1  
105 tail welɣau-n   60  
206 Ten word info sənaβil   5  
178 that ɣaɣe   38  
62 thatch/roof      
187 they ɣar they 1, 69  
157 thick word info i-βtən      
156 thin word info i-mniβniβ   1  
177 this ɣaŋən      
183 thou noɣ   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbətəkur   2, 84  
41 to bite -ɣis   1, 60  
137 to blow word info -suβ   62  
28 to breathe -neᵐpsas   14?  
144 to burn word info -ɣan   40  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ma   1  
39 to cook word info masax   19  
196 to count -tˢpen   69  
34 to cry -urat   61  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -ɣil   1  
50 to dream      
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -or   35  
95 to fall word info -tˢop   13  
22 to fear -mtaɣət   1  
123 to flow -βla   68?  
101 to fly -ɣiɣaᵐp   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -rŋo   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -βečən   86  
89 to hold word info -lep      
69 to hunt word info -ɣorɣor   59, 64  
74 to kill -rup pin   71, 1  
20 to know, be knowledgeable -lusun   79  
33 to laugh -ŋir   93  
49 to lie down word info -ririn      
76 to live, be alive -lul   23?  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -wer   30  
77 to scratch word info -kotˢ   69  
46 to see -les   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit -at   109  
48 to sleep -metur   1  
29 to sniff, smell -rŋo neptən   67, 62  
36 to spit -tpəs   15  
80 to split word info -teβɣis   43  
88 to squeeze word info -usnani   18, 71?  
71 to stab, pierce -ser   14  
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal      
42 to suck -tˢme   51  
87 to swell word info      
9 to swim -səβ   12  
21 to think -rumrum   13  
94 to throw word info -čeβlin   86  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
8 to turn word info -βlus   24  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -βal   10  
83 to work word info ᵐbesən   30  
47 to yawn      
32 tongue ne-meme-n   7, 41  
31 tooth luwo-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info ipəxpas   93  
122 water word info nu-wa   2  
185 we word info nakər pl. incl. I  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
141 wet i-rom   97  
188 what? word info ⁿdžet   1, 57, 73  
170 when? word info sβeləŋ   59  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
148 white i-βəsβəs   1  
189 who? word info ise   1  
159 wide      
58 wife ⁿdəβat se-n   64  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing nə-ɣpe-n   1, 12  
55 woman/female ⁿdəβat   24  
127 woods/forest lamis   92  
107 worm (earthworm)      
169 year n-kaka   67  
150 yellow mamaɣal   68  
186 you kem pl. 1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: